Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 24.1.2019г. до 24.1.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 849/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.К.П. К.С.М. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 24.1.2019г.
Мотивиран от гореизложените си съображения, Карнобатският районен съд Р Е Ш И: ИЗМЕНЯ на основание чл. 127 ал.2 от СК във вр. с чл. 59 ал. 9 от СК съдебно решение № 69 от 7.4.2014 г. на Районен съд Карнобат постановено по гр.д. № 907/2013г. на Районен съд Карнобат в частта му относно упражняването на родителските права, местоживеенето, личните отношения и издръжката на непълнолетното дете Д. Кирчева М. родено на *** г. , КАТО ПОСТАНОВЯВА: ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на малолетното дете Д. Кирчева М. родено на *** г.с ЕГН ********** на майката С.К.П. с ЕГН ********** *** , същата с адрес за призоваване и получаване на съдебни книжа - гр. Карнобат, обл. Бургаска ул. Георги Димитров № 6 чрез адв. Д.Д.В. , при която същото дете да живее.
2 АНД No 17/2019 РДГ КАРТАЛ 55 ЕООД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -БУРГАС Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 24.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „КАРТАЛ 55“ ЕООД, ЕИК 147167707, с адрес с.Манолич, общ.Сунгурларе, чрез адв.Д. с адрес: *** против наказателно постановление № 573/25.06.2018г., издадено от директора на РДГ –Бургас срещу Али Ахмед Гюджен, като недопустима. Прекратява производството по АНД № 17 по описа за 2019 г.на Районен съд-Карнобат. Определението подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Бургас в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.
3 НОХД No 21/2019 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества П.И.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ
Й.С.Й. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 24.1.2019г.
ОТМЕНЯ наложената на Й.С.Й., ЕГН-**********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.
Й.С.Й.
В законна сила на 1.2.2019г.
4 НОХД No 21/2019 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества П.И.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ
Й.С.Й. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 24.1.2019г.
Й.С.Й.
На осн. чл. 343б ал.3 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия Й.С.Й. се определя наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 7 /седем/ месеца, изпълнението на което на основание чл.66 ал.1 от НК се отлага за срок от три години. На осн. чл.343 г, във връзка с чл.37, ал.1, т.7 от НК на обвиняемия Й.С.Й. се налага и наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 (осем) месеца.
В законна сила на 24.1.2019г.