Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 22.1.2019г. до 22.1.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1403/2017 Делба Л.Д.П. Ж.К.К. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 22.1.2019г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, като непротиворечаща на закона и добрите нрави при следните условия: Л.Д.П., с ЕГН ********** получава в дял и става собственик на следните недвижими имоти, находящи се в землището на гр.Карнобат, област Бургас, ЕКАТТЕ 36525, а именно: 1. Овощни насаждения с площ 1.014 дка, по нотариален акт седма категория, а по скица и данъчна оценка трета категория, образуващ имот № 562.8 по плана на новообразуваните имоти на местността “ТАСЛАДЖА”, при граници: имот № 562.33- полски път общинска собственост, № 562.9- изоставена нива на Л.Д.П.; 2. Изоставени орни земи с площ 7.158 дка, по нотариален седма категория, а по скица и данъчна оценка трета категория, образуващ имот № 562.9 по плана на новообразуваните имоти на местността “ТАСЛАДЖА”, при граници: имот № 562.38- изоставени орни земи на Ж.К.К., имот № 562.6- лозе на Ж.К.К., имот № 562.7- нива на Ж.К.К., имот № 562.33- полски път общинска собственост, № 562.8- овощна градина на Л.Д.П., № 562.33- полски път общинска собственост, № 562.37- изоставена нива на В.М.Ч., землищна граница. Имотът е образуван от имот № 562.9; Пазарната стойност на недвижимите имоти е 10142 (десет хиляди сто четиридесет и два) лева ; Пазарната стойност на дела, включващ и ? ид.ч. част от лек автомобил Л.Д.П. е в размер на 10792 /десет хиляди седемстотин деветдесет и два/ лева. Ж.К.К., с ЕГН ********** получава в дял и става собственик на следните недвижими имоти, находящи се в землището на гр.Карнобат, област Бургас, ЕКАТТЕ 36525, а именно: 1. Изоставени орни земи с площ 4.093 дка, по нотариален акт седма категория, а по скица и данъчна оценка трета категория, образуващ имот № 562.38 по плана на новообразуваните имоти на местността “ТАСЛАДЖА”, при граници: имот № 562.17 – нива на неустановен собственик, имот № 562.10- лозе на Ж.К.К., имот № 562.5- лозе на Ж.К.К., имот № 562.6- лозе на Ж.К.К., имот № 562.9- изоставени орни земи на Л.Д.П., землищна граница, № 562.32- полски път общинска собственост.Имотът е образуван от имот № 562.9; 2. Лозови насаждения с площ 0.486 дка, по нотариален акт седма категория, а по скица и данъчна оценка трета категория, образуващ имот № 562.10 по плана на новообразуваните имоти на местността “ТАСЛАДЖА”, при граници: имот № 562.34- полски път общинска собственост, имот № 562.4- лозе на Ж.К.К., имот № 562.38- изоставена нива на Ж.К.К., имот № 562.17 – нива на неустановен собственик, № 562.11- овощна градина на Ж.К.К.; 3. Овощни насаждения с площ 1.155 дка, по нотариален акт седма категория, а по скица и данъчна оценка трета категория, образуващ имот № 562.11 по плана на новообразуваните имоти на местността “ТАСЛАДЖА”, при граници: имот № 562.17- нива на неустановен собственик, имот № 562.10- лозе на Ж.К.К., имот № 562.3- лозе на Ж.К.К., имот № 562.12- нива на Г.П. Д., имот № 562.15- лозе на В. Д. К.и др., имот № 562.16- нива на А.Г.С.; 4.Лозови насаждения с площ 0.692 дка, трета категория, образуващо имот № 562.3 по плана на новообразуваните имоти на местността “Тасладжа”, при граници: имот № 564.48 – пасище, мера общинска собственост, имот № 562.34- полски път общинска собственост, имот № 562.11- овощна градина на Ж.К.К.,***; 5. Лозови насаждения с площ 0.400 дка, трета категория, образуващо имот № 562.4 по плана на новообразуваните имоти на местността “ТАСЛАДЖА”, при граници: имот № 564.48 - пасище мера общинска собственост; имот № 562.34 – полски път общинска собственост; имот № 562.10 – лозе на Ж.К.К.; имот № 562.5 – лозе на Ж.К.К.; 6. Лозови насаждения с площ 0.517 дка, трета категория, образуващ имот № 562.5 по плана на новообразуваните имоти на местността “ТАСЛАДЖА”, при граници: имот № 562.38- изоставена нива на Ж.К.К., имот № 562.6- лозе на А.Г.Ж., имот № 564.48 – пасище, мера общинска собственост, имот № 562.4- лозе на Ж.К.К.; 7.Лозови насаждения с площ 0.415 дка, трета категория, образуващ имот № 562.6 по плана на новообразуваните имоти на местността “ТАСЛАДЖА”, при граници: имот № 562.7 – нива на Ж.К.К. , имот № 564.48- пасище, мера общинска собственост, имот № 562.5- лозе на Ж.К.К., имот № 562.38- изоставена нива на Ж.К.К.; 8. Нива с площ 0.415 дка, трета категория, образуващ имот № 562.7 по плана на новообразуваните имоти на местността “ТАСЛАДЖА”, при граници: имот № 564.48 – пасище, мера общинска собственост, имот № 562.33- полски път общинска собственост, имот № 562.9- изоставена нива на Л.Д.П., имот № 562.6- лозе на Ж.К.К.; Пазарната стойност на недвижимите имоти е 10142 (десет хиляди сто четиридесет и два) лева ; Ж.К. Кунeв , ЕГН: ********** получава в дял и става собственик на следната движима вещ-моторно превозно средства: Лек автомобил, марка „Опел” , ******, ведно с принадлежности числящи се към него. Пазарната стойност на автомобила е 1300 (хиляда и триста) лева. Пазарната стойност на дела на Ж.К.К. е в размер на 11442 /единадесет хиляди четиристотин четиридесет и два/ лева. ОСЪЖДА Л.Д.П. с ЕГН **********,*** да заплати по сметката на Районен съд гр. Карнобат държавна такса в размер на 215.85 лева /двеста и петнадесет лева и осемдесет и пет стотинки/, както и сумата 5.00 лева, представляваща също държавна такса, в случай на служебно издаване изпълнителен лист, които суми да се приведат по сметката на Районен съд Карнобат. ОСЪЖДА Л.Д.П. с ЕГН **********,*** да заплати по сметката на Районен съд гр. Карнобат държавна такса в размер на 25.00 лева /двадесет и пет лева/ за претенцията по сметки, както и сумата 5.00 лева, представляваща също държавна такса, в случай на служебно издаване изпълнителен лист, които суми да се приведат по сметката на Районен съд Карнобат. ОСЪЖДА Ж.К.К. с ЕГН **********, постоянен адрес: *** да заплати по сметката на Районен съд гр. Карнобат държавна такса в размер на 228.85 лева /двеста двадесет и осем лева и осемдесет и пет стотинки/, както и сумата 5.00 лева, представляваща също държавна такса, в случай на служебно издаване изпълнителен лист, които суми да се приведат по сметката на Районен съд Карнобат. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 1403/2017 г. и внася същото в архива. Съдът, на основание чл. 182, ал.2 от ДОПК, указва на съделителите Л.Д.П. и Ж.К.К., че имат възможност в седемдневен срок, считано от датата на сключване на настоящата спогодба и влизането й в сила – 22.01.2019 г., да заплатят доброволно държавните такси в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд - Карнобат. В платежните документи следва да се посочи номера на делото, име на задълженото лице и вида на задължението. В случай, че сумите не бъдат платени доброволно в указания срок и не бъдат представени доказателства за това в деловодството на съда, предстои предприемане на действия за принудителното и събиране, като съделителите дължат 5 лева държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист в полза на бюджета на съдебната власт. Протоколът се изготви
2 Гражданско дело No 1097/2018 Искове за развод и недействителност на брака Г.К.Ч. С.А.К. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 22.1.2019г.
ДОПУСКА развод и ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между С.А.К., ЕГН: **********, постоянен адрес: *** и Г.К.Ч. ЕГН: **********, постоянен адрес: ***, настоящ адрес ***, за който е съставен акт граждански брак № 0009 от 23.01.2018 г. от Община – Сунгурларе, на основание чл. 50 от СК, поради взаимното им, сериозно и непоколебимо съгласие за това. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Г.К.Ч., ЕГН: **********, постоянен адрес: ***, настоящ адрес *** и С.А.К., ЕГН: **********, постоянен адрес: *** споразумение по чл. 51 от СК, както следва: ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА, ЛИЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ И ДЪЛЖИМАТА ИЗДРЪЖКА НА РОДЕНИТЕ ОТ БРАКА ДЕЦА: От сключения между страните граждански брак няма родени деца. ОТНОСНО ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ: Семейното жилище, находящо се в гр.Сунгурларе, ул. „Овчарска” № 36 – собственост на родителите на С.А.К., поради което не се предоставя за ползване. ОТНОСНО ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ: Имуществените си отношения съпрузите ще уреждат допълнително. ОТНОСНО ИЗДРЪЖКАТА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ: След прекратяването на брака съпрузите няма да си дължат издръжка един на друг, тъй като и двамата са здрави и работоспособни. ОТНОСНО ФАМИЛНОТО ИМЕ НА СЪПРУГАТА: След прекратяване на брака Г.К. Казакова ще се именува Г.К.Ч.. ОТНОСНО РАЗНОСКИТЕ ПО ДЕЛОТО: Разноските по делото се поемат от страните по равно.
В законна сила на 22.1.2019г.