П Р О Т О К О Л

 

21.01.2019 година                                                         град  КАРНОБАТ

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т    Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д ,  ІІІ    състав

На двадесет и първи януари две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР МАРИНОВ

   

     Съдебни заседатели: 1........................................

                               2........................................

 

Секретар ……………………ДАРИНА ЕНЕВА……................................................

Прокурор.............................П.И...............................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията ……..МАРИНОВ……...............

Наказателно общ характер дело номер…..16......по описа за… 2019…година

На именното повикване в ...................17,00......................................часа се явиха:

 

За Районна прокуратура Карнобат се явява прокурорът И..

ОБВИНЯЕМИЯТ  Е.М.З., редовно призован, се явява лично и с адв Д..

ОБВИНЯЕМИЯТ М.П.В., редовно призован, се явява лично и с адв. Б..

          Р. ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

          АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

АДВ. Б.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на обвиняемите.

Е.  М.  З. , ЕГН  **********, род. на *** ***, ***, с постоянен  и настоящ адрес ***, ***.

М.  П.  В.,  ЕГН  **********, род. на *** ***, ***, с постоянен адрес и адрес ***, к/с “Диана“ бл. 10, вх.Б, ет.2, ап.37, ***/***/.

          СЪДЪТ разясни на страните правата им по чл. 274 от НПК.

АДВ. Д.: Няма да правим отводи по състава на съда и секретаря.

АДВ. Б.: Няма да правим отводи по състава на съда и секретаря.

ОБВИНЯЕМИЯТ Е.М.З.: Няма да правя отводи по състава на съда и секретаря.

ОБВИНЯЕМИЯТ М.П.В.: Няма да правя отводи по състава на съда и секретаря.

Р. ПРОКУРОР: Г-н съдия, на основание чл. 381, ал.І от НПК с обвиняемите и техните защитници постигнахме споразумение, което сме Ви представили в писмен вид. Същото не  противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено. Към същото са приложени и декларации, подписани от обвиняемите по чл. 381 ал. VІ от НПК с които декларират, че се отказват от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

Тъй като споразумението е по отношение на двама от обвиняемите, моля след като го одобрите да ни върнете ДП № 429/2016 г. по описа на РУ-Карнобат за вземане отношение по отношение на третия обвиняем В.С.С..

АДВ. Д.: Г-н съдия, на основание чл. 381, ал. І  от НПК с районния прокурор и обвиняемия З. постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите, като сме представили и декларация подписана от обвиняемия по чл. 381 ал. VІ от НПК, че се отказва от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

АДВ. Б.: Г-н съдия, на основание чл. 381, ал. І  от НПК с районния прокурор и обвиняемия В. постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите, като сме представили и декларация подписана от обвиняемия по чл. 381 ал. VІ от НПК, че се отказва от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

          ОБВИНЯЕМИЯТ Е.М.З.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови условия, както и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

ОБВИНЯЕМИЯТ М.П.В.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови условия, както и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

ДЪРЖАВЕН ОБВИНИТЕЛ:

          П.И. – ПРОКУРОР при Районна прокуратура гр. Карнобат

          ОБВИНЯЕМ:

          I. Е.М.З.  ЕГН  **********, род. на *** ***,***, с постоянен  и настоящ адрес ***  ***.

ЗАЩИТНИК НА ОБВИНЯЕМИЯ:

адв. С.Д.,***, със служебен адрес:***, упълномощен с пълномощно.

          ОБВИНЯЕМ:

          II. М.П.В.  ЕГН  **********, род. на *** ***,***, с постоянен адрес и адрес ***, к/с “Диана“ бл. 10, вх.Б, ет.2, ап.37 ***/***/.

ЗАЩИТНИК НА ОБВИНЯЕМИЯ:

адв. Т.Б. ***, със служебен адрес:***, упълномощен с пълномощно, приложено по делото.

Б. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

          Страните, спазвайки изискванията на чл.  381 от НПК и следващите, обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

I.1 Обвиняемият Е.М.З. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление от общ характер по чл. 281 ал.2 т.1,т.4 и т.5 вр.ал.1 вр.чл.20 ал.2  от НК, за това че:

          на 21.10.2016 г. на Автомагистрала “Тракия“ км.313, след предварителен сговор и в съучастие като извършител с В.С.С. ЕГН ********** адрес *** и М.П.В. ЕГН **********, адрес ***, обл. Ямбол ,в немаловажен случай, с цел да набави за себе си и за другиго  имотна облага, противозаконно подпомагал 20 (двадесет) чужденци – граждани на Сирия и Ирак, именно:

1.     R. A.M. / Р. А. М. /, род. на *** г., гр.S., IRAQ

2.     A. O. A. / А. О. А. /, род. на *** г., гр. S., IRAQ

3.     N. N. R. /Н. Н. Р. /, род. на *** г., гр.H., SYRIA

4.     F. A. M. / Ф. А. М. /, род. на *** г., гр. K., SYRIA

5.     R. A. H. / Р. А. Х. /, род. на *** г., гр.K., SYRIA

6.     R. S. M. / Р. С. М. /, род. на *** г., гр.K., SYRIA

7.     D. A. H. / Д. А. Х. /, род. на *** г., гр. K., SYRIA

8.     A. S. M. /А. С. МV / , род. на *** г., гр. K., SYRIA

9.     H. M. S. R. / Х. М. С. Р. /, род. на *** г., гр. K. SYRIA

10.       A.H. /А. Х. /, род. на *** г., гр. D., IRAQ

11.       M. N. R. / М. Н. Р. /, род. на *** г., гр. H., SYRIA

12.       R. S. M. /Р. С. М. /, род. на *** г., гр. H., SYRIA

13.       D. A. M. /Д. А. М./, род. на *** г., гр. K., SYRIA

14.       S. H. H. / С. Х. Х. /, род. на *** г., гр. S., IRAQ

        да преминават в страната в нарушение на Закона за чужденците в Република България. - Чл. 19, ал.1, т. 1.  „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава редовен паспорт или заместващ го документ за пътуване, както и виза, когато такава е необходима“, като деянието е извършено чрез използване на моторно превозно средство – товарен автомобил марка „Волво“ с рег. № ***,  собственост на „***“ ЕООД,  и прекачено към него полуремарке с рег.№***, собственост на „***“ ООД,  като деянието е извършено и по отношение на лица, ненавършили 16 – годишна възраст, а именно:

1.D. R. M., род. на *** г. на 6 години, гр. S., IRAQ

2.D. R. M., род. на *** г. на 10 месеца, гр. S., IRAQ

3.H. S. M., род. на *** г. на 14 години, гр. H., SYRIA

4.D. T. M., род. на *** г. на 10 години, гр. K., SYRIA

5.R. S. M., род. на *** г. на 1 година и 11 месеца, гр. K., SYRIA

6.R. M. H., род. на *** г. на 15 години, гр. K., SYRIA

и по отношение на повече от едно лице – престъпление по чл.281, ал.2, т.1, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК.

I.2. Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3. За посоченото в т. I.1 престъпление на обвиняемия Е.М.  З. при приложение на разпоредбата на чл. 55 ал.1 т.1 от НК се определя:

наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ В РАЗМЕР НА ОСЕМ МЕСЕЦА.

На основание чл.57 ал.1 т.2 буква“в“ от ЗИНЗС се определя първоначален „СТРОГ“ режим.   

На основание чл.59 ал.1 от НК от така определеното наказание  "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ в размер на ОСЕМ МЕСЕЦА се приспада времето през което обв. З. е бил задържан  с МНО “ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА“, считано от 22.10.2016 год. до 13.06.2017 год.

На основание чл.55 ал.2 от НК  се налага И наказание „ГЛОБА“в размер на 4000/четири хиляди/ лева.

     

II.1 Обвиняемият М.П.В. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление от общ характер по чл. 281 ал.2 т.1,т.4 и т.5 вр.ал.1 вр.чл.20 ал.2  от НК, за това че:

          на 21.10.2016 г. на Автомагистрала “Тракия“ км.313, след предварителен сговор и в съучастие като извършител с Е.М.З. ЕГН: ********** адрес *** и В.С.С. ЕГН **********, адрес *** ,в немаловажен случай с цел да набави за себе си и за другиго имотна облага, противозаконно подпомагал 20 ( двадесет) чужденци – граждани на Сирия и Ирак, именно:

1.     R. A.M. / Р. А. М. /, род. на *** г., гр.S., IRAQ

2.     A. O. A. / А. О. А. /, род. на *** г., гр. S., IRAQ

3.     N. N. R. /Н. Н. Р. /, род. на *** г., гр.H., SYRIA

4.     F. A. M. / Ф. А. М. /, род. на *** г., гр. K., SYRIA

5.     R. A. H. / Р. А. Х. /, род. на *** г., гр.K., SYRIA

6.     R. S. M. / Р. С. М. /, род. на *** г., гр.K., SYRIA

7.     D. A. H. / Д. А. Х. /, род. на *** г., гр. K., SYRIA

8.     A. S. M. /А. С. МV / , род. на *** г., гр. K., SYRIA

9.     H. M. S. R. / Х. М. С. Р. /, род. на *** г., гр. K. SYRIA

10.       A.H. /А. Х. /, род. на *** г., гр. D., IRAQ

11.       M. N. R. / М. Н. Р. /, род. на *** г., гр. H., SYRIA

12.       R. S. M. /Р. С. М. /, род. на *** г., гр. H., SYRIA

13.       D. A. M. /Д. А. М./, род. на *** г., гр. K., SYRIA

14.       S. H. H. / С. Х. Х. /, род. на *** г., гр. S., IRAQ

       да преминават в страната в нарушение на Закона за чужденците в Република България. - Чл. 19, ал.1, т. 1.  „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава редовен паспорт или заместващ го документ за пътуване, както и виза, когато такава е необходима“, като деянието е извършено чрез използване на моторно превозно средство – товарен автомобил марка „Волво“ с рег. № ***,  собственост на „***“ ЕООД,  и прекачено към него полуремарке с рег.№***, собственост на „***“ ООД,  като деянието е извършено и по отношение на лица, ненавършили 16 – годишна възраст, а именно:

1.D. R. M., род. на *** г. на 6 години, гр. S., IRAQ

2.D. R. M., род. на *** г. на 10 месеца, гр. S., IRAQ

3.H. S. M., род. на *** г. на 14 години, гр. H., SYRIA

4.D. T. M., род. на *** г. на 10 години, гр. K., SYRIA

5.R. S. M., род. на *** г. на 1 година и 11 месеца, гр. K., SYRIA

6.R. M. H., род. на *** г. на 15 години, гр. K., SYRIA

и по отношение на повече от едно лице – престъпление по чл.281, ал.2, т.1, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК.

II.2. Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3. За посоченото в т. II.1 престъпление на обвиняемия М.П.В.  при приложение на разпоредбата на чл. 54, ал.1 от НК се определя:

наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ в размер на ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на наказанието се отлага за срок от четири години.  

 На основание чл.55 ал.3 от НК не се налага наказание „ГЛОБА“.

4. Веществените доказателства – двадесет счупени плоскости от пресоват картон и двадесет и една греди следва да се отнеман в полза на държавата на основание чл.53 ал.1 буква“а“ от НК, като вещи послужили за извършване на престъпление. Веществените доказателства се намират на съхранение при домакина на РУ Карнобат.

5. Разноските  по делото – 400.00 лв., които ще се платят от обвиняемите З. и П. след одобрение на споразумението.

6. Имуществени вреди – няма.

 

С П О Р А З У М Е Л И    СЕ :

 

1. ПРОКУРОР П.И.  -______________________________

 

 

2. ЗАЩИТНИК на обвиняемия З.  -

адв. Д.___________________________

 

 

3.ОБВИНЯЕМ Е.М.З. -____________________

 

 

4. ЗАЩИТНИК на обвиняемия В. –

                                                адв. Б.        _________________________

 

 

5. ОБВИНЯЕМ М.П.В. - ______________________

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което същото следва да бъде одобрено и затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ОДОБРЯВА СПОРАЗУМЕНИЕТО между страните по силата на което:

I.1 Обвиняемият Е.М.З. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление от общ характер по чл. 281 ал.2 т.1,т.4 и т.5 вр.ал.1 вр.чл.20 ал.2  от НК, за това че:

          на 21.10.2016 г. на Автомагистрала “Тракия“ км.313, след предварителен сговор и в съучастие като извършител с В.С.С. ЕГН ********** адрес *** и М.П.В. ЕГН **********, адрес ***, обл. Ямбол ,в немаловажен случай, с цел да набави за себе си и за другиго  имотна облага, противозаконно подпомагал 20 (двадесет) чужденци – граждани на Сирия и Ирак, именно:

1.     R. A.M. / Р. А. М. /, род. на *** г., гр.S., IRAQ

2.     A. O. A. / А. О. А. /, род. на *** г., гр. S., IRAQ

3.     N. N. R. /Н. Н. Р. /, род. на *** г., гр.H., SYRIA

4.     F. A. M. / Ф. А. М. /, род. на *** г., гр. K., SYRIA

5.     R. A. H. / Р. А. Х. /, род. на *** г., гр.K., SYRIA

6.     R. S. M. / Р. С. М. /, род. на *** г., гр.K., SYRIA

7.     D. A. H. / Д. А. Х. /, род. на *** г., гр. K., SYRIA

8.     A. S. M. /А. С. МV / , род. на *** г., гр. K., SYRIA

9.     H. M. S. R. / Х. М. С. Р. /, род. на *** г., гр. K. SYRIA

10.       A.H. /А. Х. /, род. на *** г., гр. D., IRAQ

11.       M. N. R. / М. Н. Р. /, род. на *** г., гр. H., SYRIA

12.       R. S. M. /Р. С. М. /, род. на *** г., гр. H., SYRIA

13.       D. A. M. /Д. А. М./, род. на *** г., гр. K., SYRIA

14.       S. H. H. / С. Х. Х. /, род. на *** г., гр. S., IRAQ

        да преминават в страната в нарушение на Закона за чужденците в Република България. - Чл. 19, ал.1, т. 1.  „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава редовен паспорт или заместващ го документ за пътуване, както и виза, когато такава е необходима“, като деянието е извършено чрез използване на моторно превозно средство – товарен автомобил марка „Волво“ с рег. № ***,  собственост на „***“ ЕООД,  и прекачено към него полуремарке с рег.№***, собственост на „***“ ООД,  като деянието е извършено и по отношение на лица, ненавършили 16 – годишна възраст, а именно:

1.D. R. M., род. на *** г. на 6 години, гр. S., IRAQ

2.D. R. M., род. на *** г. на 10 месеца, гр. S., IRAQ

3.H. S. M., род. на *** г. на 14 години, гр. H., SYRIA

4.D. T. M., род. на *** г. на 10 години, гр. K., SYRIA

5.R. S. M., род. на *** г. на 1 година и 11 месеца, гр. K., SYRIA

6.R. M. H., род. на *** г. на 15 години, гр. K., SYRIA

и по отношение на повече от едно лице – престъпление по чл.281, ал.2, т.1, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК.

I.2. Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3. За посоченото в т. I.1 престъпление на обвиняемия Е.М.  З. при приложение на разпоредбата на чл. 55 ал.1 т.1 от НК се определя:

наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ В РАЗМЕР НА ОСЕМ МЕСЕЦА.

На основание чл.57 ал.1 т.2 буква“в“ от ЗИНЗС се определя първоначален „СТРОГ“ режим.   

На основание чл.59 ал.1 от НК от така определеното наказание  "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ в размер на ОСЕМ МЕСЕЦА се приспада времето през което обв. З. е бил задържан  с МНО “ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА“, считано от 22.10.2016 год. до 13.06.2017 год.

На основание чл.55 ал.2 от НК  се налага И наказание „ГЛОБА“в размер на 4000/четири хиляди/ лева.

     

II.1 Обвиняемият М.П.В. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление от общ характер по чл. 281 ал.2 т.1,т.4 и т.5 вр.ал.1 вр.чл.20 ал.2  от НК, за това че:

          на 21.10.2016 г. на Автомагистрала “Тракия“ км.313, след предварителен сговор и в съучастие като извършител с Е.М.З. ЕГН: ********** адрес *** и В.С.С. ЕГН **********, адрес *** ,в немаловажен случай с цел да набави за себе си и за другиго имотна облага, противозаконно подпомагал 20 ( двадесет) чужденци – граждани на Сирия и Ирак, именно:

15.       R. A.M. / Р. А. М. /, род. на *** г., гр.S., IRAQ

16.       A. O. A. / А. О. А. /, род. на *** г., гр. S., IRAQ

17.       N. N. R. /Н. Н. Р. /, род. на *** г., гр.H., SYRIA

18.       F. A. M. / Ф. А. М. /, род. на *** г., гр. K., SYRIA

19.       R. A. H. / Р. А. Х. /, род. на *** г., гр.K., SYRIA

20.       R. S. M. / Р. С. М. /, род. на *** г., гр.K., SYRIA

21.       D. A. H. / Д. А. Х. /, род. на *** г., гр. K., SYRIA

22.       A. S. M. /А. С. МV / , род. на *** г., гр. K., SYRIA

23.       H. M. S. R. / Х. М. С. Р. /, род. на *** г., гр. K. SYRIA

24.       A.H. /А. Х. /, род. на *** г., гр. D., IRAQ

25.       M. N. R. / М. Н. Р. /, род. на *** г., гр. H., SYRIA

26.       R. S. M. /Р. С. М. /, род. на *** г., гр. H., SYRIA

27.       D. A. M. /Д. А. М./, род. на *** г., гр. K., SYRIA

28.       S. H. H. / С. Х. Х. /, род. на *** г., гр. S., IRAQ

 

       да преминават в страната в нарушение на Закона за чужденците в Република България. - Чл. 19, ал.1, т. 1.  „Чужденец, който влиза в Република България или преминава транзитно през нейната територия, в зависимост от целта на пътуването, трябва да притежава редовен паспорт или заместващ го документ за пътуване, както и виза, когато такава е необходима“, като деянието е извършено чрез използване на моторно превозно средство – товарен автомобил марка „Волво“ с рег. № ***,  собственост на „***“ ЕООД,  и прекачено към него полуремарке с рег.№***, собственост на „***“ ООД,  като деянието е извършено и по отношение на лица, ненавършили 16 – годишна възраст, а именно:

1.D. R. M., род. на *** г. на 6 години, гр. S., IRAQ

2.D. R. M., род. на *** г. на 10 месеца, гр. S., IRAQ

3.H. S. M., род. на *** г. на 14 години, гр. H., SYRIA

4.D. T. M., род. на *** г. на 10 години, гр. K., SYRIA

5.R. S. M., род. на *** г. на 1 година и 11 месеца, гр. K., SYRIA

6.R. M. H., род. на *** г. на 15 години, гр. K., SYRIA

и по отношение на повече от едно лице – престъпление по чл.281, ал.2, т.1, т.4 и т.5, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК.

II.2. Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3. За посоченото в т. II.1 престъпление на обвиняемия М.П.В.  при приложение на разпоредбата на чл. 54, ал.1 от НК се определя:

наказание "ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ в размер на ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл.66 ал.1 от НК изпълнението на наказанието се отлага за срок от четири години.  

 На основание чл.55 ал.3 от НК не се налага наказание „ГЛОБА“.

4. Веществените доказателства – двадесет счупени плоскости от пресоват картон и двадесет и една греди следва да се отнеман в полза на държавата на основание чл.53 ал.1 буква“а“ от НК, като вещи послужили за извършване на престъпление. Веществените доказателства се намират на съхранение при домакина на РУ Карнобат.

5. Разноските  по делото – 400.00 лв., които ще се платят от обвиняемите З. и П. след одобрение на споразумението.

6. Имуществени вреди – няма.

 

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на влязла в законна сила присъда, съобразно разпоредбата на чл. 383, ал. І от НПК.

 

ОСЪЖДА обвиняемите Е.М.З., ЕГН  **********, с постоянен  и настоящ адрес ***  и М.П.В., ЕГН  **********, с постоянен адрес и адрес ***, к/с “Диана“ бл. 10, вх.Б, ет.2, ап.37 да заплатят направените по делото съдебни разноски в размер всеки по на 200 лева /двеста лева/, които да се преведат по сметка IBAN: ***, б.к. 30002010 на ОД на МВР -Бургас при БАНКА ДСК – гр. Бургас, Булстат: 129009443, както и сумата по на 5.00 лева, представляваща държавна такса за издаване на всеки изпълнителен лист, които суми да се приведат по сметката на КРС.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.

         

Съдът, на основание чл. 182, ал.2 от ДОПК, указва на обвиняемите, че има възможност в седемдневен срок, считано от датата на сключване на настоящото споразумение и влизането му в сила - 21.01.2019 г., да заплатят доброволно:

обв. З.

- наложеното му наказание глоба в размер на 4000 лв. по с/ка на РС-Карнобат - IBAN: ***, BIC *** RZBBBGSF.

- направените разноски  в размер на 200,00 лева, по сметка на ОД на МВР  Бургас - IBAN ***, б.к. 30002010 на ОД МВР  Бургас при Банка ДСК гр. Бургас.

обв. В.

- направените разноски  в размер на 200,00 лева, по сметка на ОД на МВР  Бургас - IBAN ***, б.к. 30002010 на ОД МВР  Бургас при Банка ДСК гр. Бургас.

В платежните документи следва да се посочи номера на делото, име на задълженото лице и вида на задължението.

В случай, че сумата не бъде платена доброволно в указания срок и не бъдат представени доказателства за това в деловодството на съда, предстои предприемане на действия за принудителното й събиране, като обвиняемият дължи 5 лева държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист в полза на бюджета на съдебната власт.

         

 

         СЕКРЕТАР:                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

 

 

СЛЕД като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в досъдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемите мерки за неотклонение и намира, че наложената на обв. З. МНО следва да бъде потвърдена, а наложената на обв. В. следва да бъде отменена, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА наложената на Е.М.З.,  ЕГН  **********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.

ОТМЕНЯ наложената на М.П.В.,  ЕГН  **********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

                                                                                                                            

 

         СЕКРЕТАР:                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Р. ПРОКУРОР: Считам, че следва да бъде приведено в изпълнение наказанието наложено по предходно НОХД на обв. Е.М.З., поради което на основание чл. 68, ал. 1 от НК следва съдът да го приведе в изпълнение.

     Престъплението по настоящото споразумение е извършено в изпитателния срок, което е предпоставка за привеждане в изпълнение на наложеното по-рано наказание.

АДВ. Д.: Подзащитният ми Е.М.З. има условно ***е с определение с което е одобрено споразумние по НОХД № 75/2015 г. на РС-Свиленград. Настоящото деяние по настоящото споразумение е извършено в изпитателния срок на това ***е, поради което на основание чл. 68 ал.1 от НК същото следва да бъде приведено в изпълнение.

 

     Съдът, след като одобри споразумението констатира, че престъплението по настоящото наказателно производство – НОХД № 16/2019 год. по описа на КРС е извършено на 21.10.2016 г. Това деяние, респективно престъпление, е извършено в изпитателния срок на наложеното на обвиняемия Е.М.З. наказание за извършено от него престъпление както следва, а именно: Със споразумение, одобрено с определение № 36/28.01.2015 година, постановено по НОХД № 75/2015 г. по описа на РС Свиленград, с което обвиняемият З. е осъден на лишаване от свобода за срок от ДВЕ години и глоба в размер на 2000 лв., като на основание чл. 66, ал. 1 от НК, съдът е отложил изпълнението на същото наказание за срок от четири години, като същото е влязло в законна сила от 28.01.2015 г. Деянието по настоящото дело е извършено от обвиняемият З. в изпитателния срок на горепосоченото наложено му наказание по НОХД № 75/2015 г. по описа на РС-Свиленград, като в случая настоящото споразумение се отнася за деяние извършено при условията на чл. 68, ал. 1 от НК, като съдът намира, че следва да се произнесе с нарочно определение и относно изтърпяването на отложеното му наказание по реда на чл. 306, ал.1, т. 3 от НК, поради което спрямо обвиняемия следва да се приложи разпоредбата на чл.68, ал.1 от НК, като същото наложено му наказание от ДВЕ години  ЛОС следва да бъде приведено в изпълнение и същият обвиняем следва да изтърпи горепосоченото наказание, изпълнението на което е отложено, ефективно на основание чл.41, ал.6 от НК и чл.57, ал.1, т.2 б.В от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража при първоначален строг режим на изтърпяване на така приведеното му в изпълнение наказание от ДВЕ години  ЛОС.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

НА ОСНОВАНИЕ чл. 68, ал.І от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното на обвиняемия Е.М.З., ЕГН  **********, наказание с определение № 36/28.01.2015 година, постановено по НОХД № 75/2015 г. по описа на РС Свиленград, с което на обвиняемият З. е наложено наказание от ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода, което наказание същият следва да изтърпи отделно и ефективно на основание чл.41, ал.6 от НК и чл.57, ал.1, т.2 б.В от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража при първоначален строг режим на изтърпяване.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от ДНЕС.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 16/2019 година по описа на КРС и внася същото в архива.

След влизане в сила на всички определения ДП № 429/2016 г. по описа на РУ-Карнобат да се върне на РП-Карнобат, за продължаване на съдопроизводствените деяствия по отношение на третия обвиняем В.С.С..

 

          Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието завърши в 17,20 часа.

 

 

         СЕКРЕТАР:                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: