Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 21.1.2019г. до 21.1.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1074/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение З.В.З. З.М.И. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 21.1.2019г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И: ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на З.М.И. с ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес ***6 , че същият дължи на З.В.З. с ЕГН ********** *** и с адрес за получаване на призовки и съобщения- адрес на кантора на АД Трайков и Г. *** – чрез адвокат С.Х.Г. – Т. следните суми : а именно : 1. Паричната сума в размер на 900 лв. представляваща обезщетение за причинените му неимуществени вреди от непозволено увреждане на дата 04.07.2018 година и 2. Сумата от 92, 25 лв. представляваща обезщетение за причинени му на 04.07.2018 година имуществени вреди вследствие на същото непозволено увреждане , ведно със законната лихва върху същите главници , считано от 04.07.2018 г. – датата на нанесеното му непозволено увреждане до окончателното им изплащане , за които вземания е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410от ГПК № 597 от 8.8.2018 г. по ч.гр.д. № 913 / 2018 г. по описа на Районен съд Карнобат.
В законна сила на 13.2.2019г.
2 НОХД No 16/2019 Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
Е.М.З.,
М.П.В.
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 21.1.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА наложената на Е.М.З., ЕГН **********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”. ОТМЕНЯ наложената на М.П.В., ЕГН **********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.
Е.М.З.
потвърждава МНО Подписка
М.П.В.
отменя мно подписка
В законна сила на 29.1.2019г.