Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 18.1.2019г. до 18.1.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 814/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Д.К.К. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 18.1.2019г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от „Агенция за контрол на просрочени задължения” ООД, ЕИК 202527341, с адрес на управление: гр.София, бул.”Васил Левски” № 114, етаж Мецанин, п.к.1527 против Д.К.К., ЕГН ********** *** искове да се приеме за установено по отношение на ответника, че съществува вземане в размер на - 469.70 лева /четиристотин шестдесет и девет лева и седемдесет стотинки/ - главница по Договор за паричен заем с № 2730836; - 48.86 лева /четиридесет и осем лева и осемдесет и шест стотинки/ договорна лихва за периода от 06.02.2017 г. до 21.08.2017 г.; - 229.89 лева /двеста двадесет и девет лева и осемдесет и девет стотинки/ - неустойка за неизпълнение на задължение; - 18.00 лева /осемнадесет лева/ разходи и такси за извънсъдебно събиране; - 28.63 лева /двадесет и осем лева и шестдесет и три стотинки/ законна лихва за периода от 22.08.2017 г. до 31.01.2018 г. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенцията на „Агенция за контрол на просрочени задължения” ООД, ЕИК 202527341, с адрес на управление: гр.София, бул.”Васил Левски” № 114, етаж Мецанин, п.к.1527 за присъждане на съдебно-деловодните разноски. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.
2 НОХД No 425/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
Д.И.Д. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 10.1.2019г.
Д.И.Д.
На осн. чл. 343 б, ал. 3 от НК при условията на чл. 55, ал. 1, т.1 и ал.2 от НК на подс. Д.И.Д. се определя наказание ТРИ месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим, и с глоба от 190.00 /сто и деветдесет/ лева. На основание чл. 343 г от НК, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК подс. Д.И.Д. се лишава от право да управлява МПС за срок от една година.
В законна сила на 10.1.2019г.
3 НОХД No 443/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
Р.П.М. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 10.1.2019г.
Р.П.М.
На осн. чл. 343 Б ал.ІІ вр. ал. І вр. чл. 55 ал. І т 1 от НК на Р.П.М. налага наказание лишаване от свобода за срок от осем месеца, като на основание чл. 57ал.1 т.2, буква “а“ от ЗИНЗС се определя първоначален СТРОГ режим на изпълнение. На основание чл. 343г от НК Р.П.М. се лишава от право да управление за срок от 18 месеца.
В законна сила на 10.1.2019г.