Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 17.1.2019г. до 17.1.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 272/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А 1 БЪЛГАРИЯ ЕАД Р.И.И. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 17.1.2019г.
Допуска поправка на очевидна фактическа грешка като в Решение № 248/29.11.2018г., по гр.д. № 272/18 г. по описа на РС-Карнобат, 1-ви състав в бланката на решението на л.1 “„… На тридесети ноември две хиляди и осемнадесета година В закрито заседание в следния състав : Председател: Татяна Станчева Секретар: Прокурор: като разгледа докладваното от съдия Татяна Станчева ч.гражданско дело номер 272 по описа за 2018 година“ ДА СЕ ЧЕТЕ: "На тридесети октомври две хиляди и осемнадесета година В открито заседание в следния състав : Председател: Татяна Станчева Секретар:Веска Христова Прокурор: като разгледа докладваното от съдия Татяна Станчева гражданско дело номер 272 по описа за 2018 година…“.
2 АНД No 420/2018 АДФИ В.П.П. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 17.1.2019г.
НП-потвърдено
3 НОХД No 14/2019 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
И.С.Х. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 17.1.2019г.
ОТМЕНЯ наложената на И.С.Х. с ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка" по бързо производство № 282 ЗМ-8/2019г. по описа на РУ -гр.Карнобат при ОД на МВР-гр.Бургас- преписка вх.№ 40/2019г. по описа на КРП. Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок, считано от днес.
И.С.Х.
В законна сила на 25.1.2019г.
4 НОХД No 14/2019 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
И.С.Х. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 17.1.2019г.
Обвиняемият И.С.Х. с ЕГН ********** се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер по чл. 343б, ал.3 от НК, вр. § 1, т. 11 от Допълнителните разпоредби на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и Приложение № 1 към 3, ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите за това, че на 10.01.2019 г. около 13:05 часа в град Карнобат, Бургаска област по булевард „Москва” в близост до Автокъща „Халея” в посока от град Айтос към град Сливен управлявал моторно превозно средство- лек автомобил ****след употреба на наркотично вещество - съгласно § 1, т. 11 от Допълнителните разпоредби на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите - „наркотично вещество" означава всяко упойващо и психотропно вещество, включено в списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3, а именно- амфетамин, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер Друг Чек-3000” с фабричен № 8325554. Престъплението е извършено от обвиняемия И.С.Х. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. НАЛАГА на И.С.Х. с ЕГН **********, на основание чл. 343б, ал.3 от НК, вр. § 1, т. 11 от Допълнителните разпоредби на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и Приложение № 1 към 3, ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и на основание чл.343б, ал.3, вр., чл.55, ал.2, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК глоба от 450.00/четиристотин и петдесет/лева. ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание от три месеца лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. НАЛАГА на обвиняемия И.С.Х. с ЕГН **********, на основание чл. 343г, вр. чл.343б, ал.3, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, времето, през което за същото деяние И.С.Х. с ЕГН ********** е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство, считано от 10.01.2019 г. до влизане в сила на настоящото споразумение.
И.С.Х.
В законна сила на 17.1.2019г.
5 НОХД No 15/2019 Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
К.В.И. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 17.1.2019г.
Съдът, след като одобри споразумението намира, че следва да се произнесе и по въпроса за веществените доказателства, по делото а именно – остатък от неизразходеното при извършената химическа експертиза - наркотично вещество - метамфетамин/ с нетно тегло – 0,149 грама (нула цяло сто четиридесет и девет грама), със съдържание на наркотично действащ компонент – метамфетамин – 21,90 % (двадесет и едно цяло и деветдесет тегловни процента), установено с Протокол № 367 от 11.06.2018г. за извършена химическа експертиза на БНТЛ при ОД на МВР – гр. Бургас, на стойност 3,72 лева (три лева и седемдесет и две стотинки). Предвид на това съдът ОПРЕДЕЛИ: № 11 ОТНЕМА, на основание чл.53, ал.2, б.“а“, вр. чл.354а, ал.6 от НК, в полза на ДЪРЖАВАТА веществените доказателства по делото- остатъкът от неизразходваното при извършената съдебна химическа експертиза - наркотично вещество- метамфетамин общо количество 0.149 грама, намиращи се в Централно митническо управление, отдел „МРР- НОП” – София, съгласно писмо № рег. № 251000-14576/27.06.2018 година на Началник отдел „Разследване“ при ОД МВР-Бургас. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес. След влизане на определението в сила препис от протокола да се изпрати на Агенция „Митници” и РУ - Карнобат. СЕКРЕТАР: СЪДИЯ: Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено, служебно се произнесе по мярката за неотклонение и на основание чл. 309, ал. 4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: № 11 ОТМЕНЯ наложената на К.В.И. с ЕГН: ********** мярка за неотклонение „Подписка" по досъдебно производство № 282 ЗМ 193/2018 г. по описа на РУ гр. Карнобат при ОД на МВР гр. Бургас, пр.вх.№ 444/2018г. по описа на РП гр. Карнобат. Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок считано от днес. СЕКРЕТАР: СЪДИЯ:
К.В.И.
В законна сила на 25.1.2019г.
6 НОХД No 15/2019 Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
К.В.И. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 17.1.2019г.
Обвиняемият К.В.И. с ЕГН: ********** се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер по чл. 354а, ал.5 вр.ал 3 т.1 от НК, вр.чл.73, ал.1 и ал.2, вр. чл.30, вр.чл.31, вр.чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, т.1, вр. Параграф 1, т.11 и Приложение № 1 към чл.3, ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (изм. ДВ бр.42 от 03.06.2016г.), а именно: за това, че на 10.06.2018г. около 03:30 ч. в гр. Карнобат, при извършена проверка, в бельото си без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) (изм. ДВ бр.42 от 03.06.2016г.) : „За медицински, научни и лабораторни изследвания, за образователни цели, както и за поддържане работното състояние на служебните кучета, разкриващи наркотични вещества, се издава разрешение на физически и юридически лица да произвеждат, придобиват, внасят, изнасят, съхраняват и използват ограничени количества от растенията и веществата от списъците по чл.3, ал.2, т.1, 2 и 3 и техни препарати и прекурсори.“, чл.73, ал.2 от ЗКНВП: „Условията и редът за разрешаване на дейностите по чл.1, както и за използването на наркотичните вещества и прекурсорите се определят с наредба, приета от Министерския съвет „, вр. чл.30 от ЗКНВП: „Забранява се производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на растенията, наркотичните вещества и техните препарати от списъка по чл.3, ал.2, т.1“, вр. чл.31 от ЗКНВП (изм. ДВ бр.42 от 03.06.2016г.): „Забраната по чл.27, 28 и 30 не се отнася за ограничени количества, предвидени в този закон, за медицински, научни и лабораторни изследвания и образователни цели.“, държал високорисково наркотично вещество по смисъла на Приложение № 1 към чл.3, ал.2 от ЗКНВП : „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина.“ чл.3, ал.1, т.1 от ЗКНВП:“Законът се прилага: 1. за всички растения и вещества, класифицирани като упойващи и психотропни вещества, и препаратите, в които те се съдържат ....“ чл.3, ал.2, т.1 от ЗКНВП:“С наредба, приета от Министерския съвет, се определя редът за класифициране на растенията и веществата като наркотични, като наименованията на наркотичните вещества се съдържат в списъци, както следва: 1.Списък I – Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветиринарна медицина ....“ и Параграф 1, т.11 от ЗКНВП : „Наркотично вещество означава всяко упойващо и психотропно вещество, включено в списъците по чл.3, ал.2, т.1, 2 и 3 ....“, а именно : метамфетамин / с нетно тегло – 0,149 грама (нула цяло сто четиридесет и девет грама), със съдържание на наркотично действащ компонент – метамфетамин – 21,90 % (двадесет и едно цяло и деветдесет тегловни процента), установено с Протокол № 367 от 11.06.2018г. за извършена химическа експертиза на БНТЛ при ОД на МВР – гр. Бургас, на стойност 3,72 лева (три лева и седемдесет и две стотинки), определена съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството,като случая е маловажен. Престъплението е извършено от обвиняемия К.В.И. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. НАЛАГА на К.В.И. с ЕГН: **********, на основание чл. 354а, ал.5 вр.ал 3 т.1 от НК, вр.чл.73, ал.1 и ал.2, вр. чл.30, вр.чл.31, вр.чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, т.1, вр. Параграф 1, т.11 и Приложение № 1 към чл.3, ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, вр. чл. 54 от НК наказание глоба от 900.00/деветстотин/лева.
К.В.И.
В законна сила на 17.1.2019г.