Мотиви към Присъда №1 от 10.01.2019г., постановена по НОХД № 416/2018г. по описа на КРС.

 

 

            Производството по делото е образувано по внесено постановление от Районна прокуратура – Карнобат, с предложение за освобождаване на А.И.М. с ЕГН ********** *** от наказателна отговорност и налагане на административно наказание „глоба” за извършено от него престъпление по чл.345,ал.2 от НК.

Районна прокуратура – Карнобат счита обвинението за доказано по несъмнен начин и пледира за налагане на наказание „глоба“ в размер на 800лв.

          Защитникът пледира за налагане на минимално наказание, а в случай че е настъпила реабилитация за налагане на наказание по реда на чл. 78а НК.

          В съдебно заседание обвиняемият се явява лично и пледира за налагане на минимално наказание.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, намира за установено следното :

По фактите :

Подсъдимият А.И.М. е роден на *** ***,

На 27.08.2018 год. на Главен път I – 6 километър 449 по посока от град Карнобат свидетелите Илиян Христов Димитров и Атанас Александров Чолаков –полицейски служители в РУ Карнобат, спират за проверка подсъдимия М., който управлява моторно превозно средство-мотопед, черен на цвят, без номер на рамата, с надпис на седалката „Piaggio”. При извършената проверка се установява,че водачът не притежава свидетелство за управление на МПС, а мотопедът не е регистриран по съответния ред.

 По доказателствата :

          Така описаната фактическа обстановка се установява по безспорен начин от писмените доказателства по делото – справка за съдимост на подсъдимия, протоколи за разпит на подсъдимия и свидетели, протокол за оглед.

Съдът цени посочените доказателства като непротиворечиви и изясняващи в цялост фактите от предмета на доказване.

          По правото:

          Съгласно разпоредбата на чл. 345,ал.2 от НК се наказва този, който управлява моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред. Престъплението е формално, на просто извършване и не се изисква друг съставомерен резултат. От обективна страна е достатъчно деецът да си служи с МПС, което не е регистрирано по съответния ред. Престъплението е умишлено, поради което деецът следва да съзнава, че си служи с такова МПС и да цели точно това.

Безспорно се установи, че на 27.08.2018г. на Главен път I – 6 километър 449 по посока от град Карнобат подс.М. управлява  управлявал моторно превозно средство-мотопед, черен на цвят, без номер на рамата, с надпис на седалката „Piaggio”, без регистрационна табела.

          Съгласно чл.140, ал.1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвПпо пътищата , отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета ,които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места. В чл. 2 от Наредба  № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства се предвижда, че моторните превозни средства и ремаркетата, предназначени за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, се представят за регистриране от звената ‘‘Пътна полиция‘‘ при Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) или областните дирекции на МВР(ОДМВР) по постоянен адрес на собственика – за физическите лица, или по адреса на регистрация – за стопанските субекти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Налице са всички предвидени в чл.78а от НК предпоставки за освобождаването му от наказателна отговорност и налагането на административно наказание – за престъплението се предвижда наказание „лишаване от свобода” до една година или „глоба” от петстотин до хиляда лева, подсъдимият не е осъждан (реабилитиран) и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на този раздел и от престъплението няма причинени имуществени вреди.

За да приеме, че спрямо подсъдимия М. е настъпила реабилитация по право, съдът отчете, че деянията по НОХД № 519/01г. по описа на БРС и НОХД № 17/01г. по описа на НРС са реабилитирани по право на основание чл. 86,ал.1 НК. За деянията по НОХД №1215/07г. и НОХД №1892/2007г. и двете по описа на БРС е реабилитиран на основание чл. 88а НК на 07.11.2012г., а за деянието по НОХД№ 2752/2011г.  по описа на БРС подс.М. е реабилитиран на 24.06.2017г. на основание чл. 88а НК.

По отношение на наказанието:

При индивидуализация на наказанието съдът съобрази следните обстоятелства: подсъдимият е трудово ангажиран, в зряла възраст, деянието е с ниска степен на обществена опасност (не е предприето с користна цел или с цел прикриване на нарушение). В този смисъл справедливо се явява наказание „глоба” в минимален размер от 1000 лева.

 Разпоредбата на чл. 78а, ал.5 от НК в случая е неприложима, защото за престъплението по чл.345 от НК се предвижда наказание „лишаване от свобода”.

По изложените съображения съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: