П Р О Т О К О Л

 

10.01.2019  година                                                      град  КАРНОБАТ

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т    Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д ,  VІІ    състав

На десети януари две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:                             

                                                              Председател: Мариела Иванова      

Секретар  Галина Милкова

Прокурор Г.Д.

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  Иванова

Наказателно общ характер дело номер 4 по описа за 2019 година.

На именното повикване в 10:00  часа се явиха:

 

За районна прокуратура Карнобат се явява прокурорът Г.Д..

Обвиняемият К.И.И., редовно призован,  се явява лично и с адв. О.  – упълномощен.

         Прокурорът  Д.: Да се даде ход на делото.  

         Адв.О.: Да се даде ход на делото.  

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         Сне се самоличността на обвиняемия:

            К.И.И. - ЕГН **********, роден на *** ***, български гражданин, неосъждан, основно образование,  работи в чужбина, постоянен адрес:***;

Прокурорът Д.: Няма да правя отводи по състава на съда, секретаря.

адв.О.: Няма да правим отводи по състава на съда, секретаря и прокурора.

Обвиняемият И.: Няма да правя отводи по състава на съда, секретаря и прокурора.

Прокурорът Д.: Г-жо съдия, на основание чл. 381, ал.1 от НПК постигнахме споразумение, което сме Ви представили. Същото не  противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено.

адв.О.: Г-жо председател, на основание чл. 381, ал.1  от НПК, с районния прокурор постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

обв.И.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

 

ДЪРЖАВЕН ОБВИНИТЕЛ:

         Г.Д.–прокурор при Районна прокуратура Карнобат;

         ОБВИНЯЕМ:

К.И.И. - ЕГН **********, роден на *** ***, български гражданин, неосъждан, основно образование,  работи в чужбина, постоянен адрес:***;

ЗАЩИТНИК НА ОБВИНЯЕМИЯ:

адвокат Д.Д.О. ***, с адрес ***1, упълномощен с пълномощно, приложено по делото.

 

Б. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

         Страните, спазвайки изискванията на чл. 381  от НПК и следващите, обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

1. Обвиняемият  К.И.И. се признава за виновен в извършването на умишлено престъпление от общ характер по смисъла на чл. 343б, ал. 3 от НК, за това, че на 01. 01. 2019 г. около 12:30 часа в град Карнобат, област Бургас, на улица „Кооперативна“ до кафе „Графити“ по посока от улица „Д. ***, управлява моторно превозно средство - лек автомобил  марка „Опел Корса“ с рег. № А 66 01 КМ след употреба на наркотично вещество - съгласно § 1, т. 11 от ДР на ЗКНВП "Наркотично вещество" означава всяко упойващо и психотропно вещество, включено в списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3 - метамфетамин и амфетамин, установено по надлежния ред с техническо средство „Друг Чек-3000” с фабричен № 8325554.

2. Престъплението е извършено при форма на вината „пряк умисъл” по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3. За посоченото в т. 1 престъпление, при приложението на чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от НК на обвиняемия К.И.И., се определя наказание ПЕТ  МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 260 /двеста и шестдесет/  лева.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наложеното на обвиняемия К.И.И. наказание в размер на ПЕТ месеца лишаване от свобода се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.       

4. На основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 3, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК обвиняемият К.И.И. се лишава от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК от наказанието лишаване от право да управлява МПС, се приспада времето през което обвиняемия И. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред считано от 01. 01. 2019 г.

5.  Веществени доказателства - няма.

6. Разноски по делото - няма.

7. От престъплението няма настъпили имуществени вреди.                         

С П О Р А З У М Е Л И    С Е :

 

1. ПРОКУРОР   Г.Д.:

                                                                 -__________________________

 

2.  ЗАЩИТНИК на обвиняемия 

                                адв. О.:       _______________________

 

 

3.ОБВИНЯЕМ   К.И.И.:

                                                                  __________________________

 

            

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което счита, че същото следва да бъде одобрено.

         Мотивиран от гореизложените съображения, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л   И  : №

 

ОДОБРЯВА споразумението между страните, по силата на което:

1. Обвиняемият  К.И.И. се признава за виновен в извършването на умишлено престъпление от общ характер по смисъла на чл. 343б, ал. 3 от НК, за това, че на 01. 01. 2019 г. около 12:30 часа в град Карнобат, област Бургас, на улица „Кооперативна“ до кафе „Графити“ по посока от улица „Д. ***, управлява моторно превозно средство - лек автомобил  марка „Опел Корса“ с рег. № А 66 01 КМ след употреба на наркотично вещество - съгласно § 1, т. 11 от ДР на ЗКНВП "Наркотично вещество" означава всяко упойващо и психотропно вещество, включено в списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3 - метамфетамин и амфетамин, установено по надлежния ред с техническо средство „Друг Чек-3000” с фабричен № 8325554.

2. Престъплението е извършено при форма на вината „пряк умисъл” по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3. За посоченото в т. 1 престъпление, при приложението на чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от НК на обвиняемия К.И.И., се определя наказание ПЕТ  МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 260 /двеста и шестдесет/  лева.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наложеното на обвиняемия К.И.И. наказание в размер на ПЕТ месеца лишаване от свобода се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.       

4. На основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 3, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК обвиняемият К.И.И. се лишава от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК от наказанието лишаване от право да управлява МПС, се приспада времето през което обвиняемия И. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред считано от 01. 01. 2019 г.

 

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на влязла в законна сила присъда, съобразно разпоредбата на чл.383, ал.1 от НПК.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

              

        

 

 

След като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в съдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което

                                               О П Р Е Д Е Л И :

          ОТМЕНЯ наложената на К.И.И.,  мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.

Определението може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.                       

Съдът, на основание чл. 182, ал.2 от ДОПК, указва на обвиняемия,    че има възможност в седемдневен срок, считано от датата на сключване на настоящото споразумение и влизането му в сила, да заплати сумата в размер на 260.00 /двеста и шестдесет/ лева, представляваща „глоба“,  която сума да се преведе  по сметка на Районен съд Карнобат.

В платежните документи следва да се посочи номера на делото, име на задълженото лице и вида на задължението.

В случай, че сумата не бъде платена доброволно в указания срок и не бъдат представени доказателства за това в деловодството на съда, предстои предприемане на действия за принудителното и събиране, като обвиняемият дължи 5 лева държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист в полза на бюджета на съдебната власт.

 

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието завърши в 10:04  часа.

 

 

Секретар:                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: