П Р О Т О К О Л

 

10.01.2019  година                                                      град  КАРНОБАТ

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т    Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д ,  VІІ    състав

На десети януари две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:                             

                                                              Председател: Мариела Иванова      

Секретар  Галина Милкова

Прокурор  Щ.П.

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  Иванова

Наказателно общ характер дело номер 2 по описа за 2019 година.

На именното повикване в 10.04 часа се явиха:

За районна прокуратура Карнобат се явява прокурорът Щиляна П..

Обвиняемият Х.М.М., редовно призован,  се явява лично и с адв. Ц.  – упълномощена.

         Прокурорът  П.: Да се даде ход на делото.  

         Адв.Ц.: Да се даде ход на делото.  

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         Сне се самоличността на обвиняемия:

            Х.М.М. с ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен.

 

Прокурорът П.: Няма да правя отводи по състава на съда, секретаря.

адв.Ц.: Няма да правим отводи по състава на съда, секретаря и прокурора.

Обвиняемият М.: Няма да правя отводи по състава на съда, секретаря и прокурора.

Прокурорът П.: Г-жо съдия, на основание чл. 381, ал.1 от НПК постигнахме споразумение, което сме Ви представили. Същото не  противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено.

адв.Ц.: Г-жо председател, на основание чл. 381, ал.1  от НПК, с районния прокурор постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

обв.М.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

 

ДЪРЖАВЕН ОБВИНИТЕЛ –  Щ.Г.П. –  прокурор в Районна прокуратура – гр. Карнобат.

ОБВИНЯЕМ – Х.М.М. с ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно образование, безработен.

ЗАЩИТНИК – АДВОКАТ И.Д.Ц., вписана в Адвокатска колегия -гр.Бургас, със служебен адрес ***

Б. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

         Страните, спазвайки изискванията на чл.381 и сл. от НПК обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

1. Обвиняемият Х.М.М. се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер по чл. 343б, ал.3 от НК, вр. параграф 1, т. 11 от Допълнителните разпоредби на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсори, вр. Приложение № 1 към 3, ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсори за това, че на 27.12.2018 г. около 01:10 часа в град Карнобат, обл.Бургас на бул.“Девети септември“ до № 33 в  посока към ул. „Димитър Благоев“ управлявал моторно превозно средство- лек автомобил  марка „Опел Вектра” с рег.№ А 7827 МВ след употреба на наркотично вещество - съгласно § 1, т. 11 от Допълнителните разпоредби на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсори- „наркотично вещество" означава всяко упойващо и психотропно вещество, включено в списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3, а именно-метамфетамин, установено по надлежния ред с техническо средство „ Дрегер Друг Чек - 3000” с фабричен № 8325554.

2. Престъплението е извършено от обвиняемия Х.М.М. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3. За посоченото в т.1 престъпление на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия Х.М.М. се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното на обвиняемия Х.М.М. наказание в размер на три месеца лишаване от свобода се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

   На основание чл.55, ал.2, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия Х.М.М. се определя и наказание ГЛОБА в размер на ЧЕТИРИСТОТИН И ПЕТДЕСЕТ ЛЕВА.

   На основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.3, вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК на обвиняемия Х.М.М. се налага наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от  ШЕСТ МЕСЕЦА.

   На основание чл.59, ал.4, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК се приспада времето, през което за същото деяние обвиняемият Х.М.М. е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство, считано от 27.12.2018г.

4. Вещественото доказателство - 1 бр. тест-касета „Drager Drugtest 3000“ с REF № 8325554 да остане приложен към материалите по делото.

5. Разноски по делото - няма.

6. Имуществени вреди - няма.

                           

С П О Р А З У М Е Л И    С Е :

 

1. ПРОКУРОР   Щ.П.:

                                                                 -__________________________

 

2.  ЗАЩИТНИК на обвиняемия 

                                адв.Ц.:       _______________________

 

 

3.ОБВИНЯЕМ   Х.М.М.:

                                                                  __________________________

 

            

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което счита, че същото следва да бъде одобрено.

         Мотивиран от гореизложените съображения, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л   И  : №

 

ОДОБРЯВА споразумението между страните, по силата на което:

1. Обвиняемият Х.М.М. се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер по чл. 343б, ал.3 от НК, вр. параграф 1, т. 11 от Допълнителните разпоредби на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсори, вр. Приложение № 1 към 3, ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсори за това, че на 27.12.2018 г. около 01:10 часа в град Карнобат, обл.Бургас на бул.“Девети септември“ до № 33 в  посока към ул. „Димитър Благоев“ управлявал моторно превозно средство- лек автомобил  марка „Опел Вектра” с рег.№ А 7827 МВ след употреба на наркотично вещество - съгласно § 1, т. 11 от Допълнителните разпоредби на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсори - „наркотично вещество" означава всяко упойващо и психотропно вещество, включено в списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3, а именно-метамфетамин, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер Друг Чек - 3000” с фабричен № 8325554.

2. Престъплението е извършено от обвиняемия Х.М.М. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3. За посоченото в т.1 престъпление на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия Х.М.М. се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното на обвиняемия Х.М.М. наказание в размер на три месеца лишаване от свобода се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

   На основание чл.55, ал.2, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия Х.М.М. се определя и наказание ГЛОБА в размер на ЧЕТИРИСТОТИН И ПЕТДЕСЕТ ЛЕВА.

   На основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.3, вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК на обвиняемия Х.М.М. се налага наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от  ШЕСТ МЕСЕЦА.

   На основание чл.59, ал.4, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК се приспада времето, през което за същото деяние обвиняемият Х.М.М. е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство, считано от 27.12.2018г.

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на влязла в законна сила присъда, съобразно разпоредбата на чл.383, ал.1 от НПК.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

             Съдът, след като одобри споразумението намира, че следва да се произнесе и по въпроса за веществените доказателства по делото, поради което

                                           О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

      Веществените доказателства – 1 бр. тест - касета „Drager Drugtest 3000“ с REF № 8325554 следва да останат към делото.

         Определението може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

                  

        

 

 

След като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в съдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което

                                               О П Р Е Д Е Л И :

          ОТМЕНЯ наложената на Х.М.М.,  мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.

Определението може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

                  

 

Съдът, на основание чл. 182, ал.2 от ДОПК, указва на обвиняемия,    че има възможност в седемдневен срок, считано от датата на сключване на настоящото споразумение и влизането му в сила, да заплати сумата в размер на 450.00 /четиристотин и петдесет/ лева, представляваща „глоба“,  която сума да се преведе  по сметка на Районен съд Карнобат.

В платежните документи следва да се посочи номера на делото, име на задълженото лице и вида на задължението.

В случай, че сумата не бъде платена доброволно в указания срок и не бъдат представени доказателства за това в деловодството на съда, предстои предприемане на действия за принудителното и събиране, като обвиняемият дължи 5 лева държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист в полза на бюджета на съдебната власт.

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието завърши в 10.07  часа.

 

 

Секретар:                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: