П Р О Т О К О Л

 

10.01.2019 година                                                                                      град  КАРНОБАТ

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т    Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д ,  ІІІ    състав

На десети януари две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР МАРИНОВ

   

     Съдебни заседатели: 1........................................

                               2........................................

 

Секретар ……………………ДАРИНА ЕНЕВА……................................................

Прокурор............................Щ.П...................................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията ……..МАРИНОВ……...............

Наказателно общ характер дело номер…..9......по описа за… 2019…година

На именното повикване в ....................16,30......................................часа се явиха:

ОБВИНЯЕМИЯТ С.Р.Д., редовно призован, се явява лично и с адв. К..

          За Районна прокуратура Карнобат се явява прокурорът П..

          Р. ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

          АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

          ОБВИНЯЕМИЯТ С.Р.Д.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на обвиняемия.

С.Р.Д. с ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:***, ***.

          СЪДЪТ разясни на страните правата им по чл. 274 от НПК.

АДВ. К.: Няма да правим отводи по състава на съда и секретаря.

ОБВИНЯЕМИЯТ С.Р.Д.: Няма да правя отводи по състава на съда и секретаря.

Р. ПРОКУРОР: Г-н съдия, на основание чл. 381, ал.І от НПК с обвиняемия и неговия защитник постигнахме споразумение, което сме Ви представили в писмен вид. Същото не  противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено. Към същото е приложена и декларация, подписана от обвиняемия по чл. 381 ал. VІ от НПК с която декларира, че се отказва от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

АДВ. К.: Г-н съдия, на основание чл. 381, ал. І  от НПК с районния прокурор и обвиняемия постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите, като сме представили и декларация подписана от обвиняемия по чл. 381 ал. VІ от НПК, че се отказва от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

          ОБВИНЯЕМИЯТ С.Р.Д.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови условия, както и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

          ДЪРЖАВЕН ОБВИНИТЕЛ  Щ.Г.П. –  прокурор в Районна прокуратура – гр. Карнобат

          ОБВИНЯЕМ – С.Р.Д. с ЕГН **********, роден на ***г***, с постоянен адрес:***, ***

          ЗАЩИТНИК – АДВОКАТ К.С.К., вписан в Адвокатска колегия -гр.Бургас, със служебен адрес ***

          Б. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

          Страните, спазвайки изискванията на чл.381 и сл. от НПК обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

1. Обвиняемият С.Р.Д. се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер по чл. 345, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, вр. чл. 140, ал. 1 от ЗДП, вр. чл. 2 и чл. 3, ал.1 от Наредба № I-45 от 24. 03. 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване  и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства за това , че на 14.04.2018г. около 14:10часа в  гр.Сунгурларе, общ.Сунгурларе ,  обл.Бургас  по улица „Г.Д.“ в посока изхода за с.Г., общ.Сунгурларе , обл.Бургас управлявал моторно превозно средство – двуколесен мотопед марка ‘‘Щаер –Дамплер – Пух‘‘ с номер на рама № ***,без поставена регистрационна табела, който не е регистриран по надлежния ред, предвиден в чл. 140, ал. 1 от Закона за движението по пътищата / ЗДП /,а именно: „По пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места…“, чл. 2 от Наредба № I-45 от 24.03.2000г. за регистриране , отчет , спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване  и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, а именно: „Моторните превозни средства и ремаркетата, предназначени за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, се представят за регистриране от звената „Пътна полиция“ при Столична дирекция на вътрешните работи /СДВР/ или областните дирекции на МВР /ОДМВР/ по постоянен адрес на собственика - за физическите лица, или по адреса на регистрация- за стопанските субекти“ и чл. 3, ал. 1 от горепосочената Наредба, а именно: „Моторните превозни средства и ремаркетата се регистрират в срок от един месец от придобиване на собствеността или оформянето на вноса /постоянен или временен/ от съответния митнически орган.

2. Престъплението е извършено от обвиняемия С.Р.Д. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3. За посоченото в т.1 престъпление на основание чл. 55, ал.2, вр. ал.1, т.1 от НК на обвиняемия С.Р.Д. се определя наказание ГЛОБА в размер на ЧЕТИРИСТОТИН И ПЕТДЕСЕТ ЛЕВА.  

4.Веществени доказателства- няма.

5. Разноските по делото в размер на 117,30 лева ще бъдат платени от обв. С.Р.Д..

6. Имуществени вреди – няма.

 

С П О Р А З У М Е Л И    СЕ :

 

 

1. ПРОКУРОР Щ.П. -___________________________

 

 

2. ЗАЩИТНИК на обвиняемия -

адв. К._____________________

 

 

 

3.ОБВИНЯЕМ  С.Р.Д.  - ____________

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което същото следва да бъде одобрено и затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ОДОБРЯВА СПОРАЗУМЕНИЕТО между страните по силата на което:

1. Обвиняемият С.Р.Д. се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер по чл. 345, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, вр. чл. 140, ал. 1 от ЗДП, вр. чл. 2 и чл. 3, ал.1 от Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване  и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства за това, че на 14.04.2018г. около 14:10 часа в  гр.Сунгурларе, общ.Сунгурларе,  обл.Бургас  по улица „Г.Д.“ в посока изхода за с.Горово, общ.Сунгурларе, обл.Бургас управлявал моторно превозно средство – двуколесен мотопед марка ‘‘Щаер –Дамплер – Пух‘‘ с номер на рама № ***,без поставена регистрационна табела, който не е регистриран по надлежния ред, предвиден в чл. 140, ал. 1 от Закона за движението по пътищата / ЗДП /,а именно: „По пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места…“, чл. 2 от Наредба № I-45 от 24.03.2000г. за регистриране , отчет , спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване  и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, а именно: „Моторните превозни средства и ремаркетата, предназначени за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, се представят за регистриране от звената „Пътна полиция“ при Столична дирекция на вътрешните работи /СДВР/ или областните дирекции на МВР /ОДМВР/ по постоянен адрес на собственика - за физическите лица, или по адреса на регистрация- за стопанските субекти“ и чл. 3, ал. 1 от горепосочената Наредба, а именно: „Моторните превозни средства и ремаркетата се регистрират в срок от един месец от придобиване на собствеността или оформянето на вноса /постоянен или временен/ от съответния митнически орган.

2. Престъплението е извършено от обвиняемия С.Р.Д. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3. За посоченото в т.1 престъпление на основание чл. 55, ал.2, вр. ал.1, т.1 от НК на обвиняемия С.Р.Д. се определя наказание ГЛОБА в размер на ЧЕТИРИСТОТИН И ПЕТДЕСЕТ ЛЕВА.  

4. Веществени доказателства- няма.

5. Разноските по делото в размер на 117,30 лева ще бъдат платени от обв. С.Р.Д..

6. Имуществени вреди – няма.

 

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на влязла в законна сила присъда, съобразно разпоредбата на чл. 383, ал. І от НПК.

 

ОСЪЖДА обвиняемия С.Р.Д. с ЕГН **********,*** да заплати направените по делото разноски в размер на 117,30 лева /сто и седемнадесет лева и 30 стотинки/, която да се преведе по сметка на ОД МВР-Бургас - IBAN: ***, б.к. 30002010 при БАНКА ДСК – гр. Бургас, Булстат: 129009443, както и сумата по на 5.00 лева, представляваща държавна такса за издаване на всеки изпълнителен лист, които суми да се приведат по сметката на КРС.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.

 

          ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №  9/2019 година по описа на КРС и внася същото в архива.

 

Съдът, на основание чл. 182, ал.2 от ДОПК, указва на обвиняемия, че има възможност в седемдневен срок, считано от датата на сключване на настоящото споразумение и влизането му в сила – 10.01.2019 г., да заплати доброволно:

- наложената глоба в размер на 450,00 лева в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд - Карнобат - IBAN: ***, BIC *** RZBBBGSF.

- направените по делото разноски в размер на 117,30 лева, която сума да се преведе по сметка на ОД МВР-Бургас - IBAN: ***, б.к. 30002010 при БАНКА ДСК – гр. Бургас, Булстат: 129009443.

В платежните документи следва да се посочи номера на делото, име на задълженото лице и вида на задължението.

В случай, че сумата не бъде платена доброволно в указания срок и не бъдат представени доказателства за това в деловодството на съда, предстои предприемане на действия за принудителното й събиране, като обвиняемият дължи 5 лева държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист в полза на бюджета на съдебната власт.

          Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието завърши в 16,40 часа.

 

 

         СЕКРЕТАР:                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

 

 

СЛЕД като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в досъдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ наложената на С.Р.Д. с ЕГН **********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

         

 

         СЕКРЕТАР:                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: