Р Е Ш Е Н И Е 6/10.1.2019г.

                                                            Гр.Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАРНОБАТСКИ РАЙОНЕН СЪД, ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

на осемнадесети декември две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в състав:

                 Председател: Мариела Иванова

 

секретар Веска Х. и при участието на прокурора като разгледа докладваното от съдия Иванова гражданско дело № 85 по описа за 2018г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по повод искова молба от Д.А.К. с ЕГН ********** *** против В.Н.Т. с ЕГН ********** и Н.В.Т. с ЕГН ********** ***. В исковата молба се твърди, че по силата на сключен договор, обективиран в нотариален акт №. по регистъра на КРС, заедно с бившата си съпруга и по време на брака им прехвърлили на доведения му син-първия ответник, срещу задължение за издръжка и гледане собствеността върху следния недвижим имот, находящ се  в гр. запад- улица, север- улица,  юг -УПИ XVII-176 ведно с построената в парцела жилищна сграда със застроена площ 72 кв.м., състояща се от три стаи и салон и едно избено помещение, гараж, кухня и подобрения и насаждения в парцела, като съгласно договора запазили правото на пожизнено ползване на северна стая и кухнята от жилищния етаж, както и общо ползване на дворното място и стопанските постройки в парцела.

В последствие с договор за покупко-продажба от 27.06.2014г., обективиран в нотариален акт №. на нотариус Таньо Великов новият собственик прехвърля на сина си Н.В.Т. гореописаният недвижим имот, заедно с намиращите се в него жилищна сграда и стопански постройки.

След 04.09.2014г. ищецът живеел в имота и е ползвал всички сгради и подобрения, но след това е бил принуден да го напусне. Първият ответник не е изпълнявал задължението си по сключения алеаторен договор-за него не са полагани грижи и не му е давана необходимата издръжка.

Освен изложеното е направено твърдение, че с последващата сделка от 27.06.2014г. се увреждат и правата му като кредитор в случай да разваляне на договора за издръжка и гледане.

Предвид изложеното е направено искане да се развали до размера на ½ ид.ч. сключеният договор, обективиран в нотариален акт № регистъра на КРС, да се обяви за относително недействителен спрямо него с договор за покупко-продажба от 27.06.2014г., отразен в нотариален акт. на нотариус Таньо Великов, както и да се осъдят двамата ответници да предадат владението на ½ ид.ч. от прехвърления имот. При условията на евентуалност е направено искане да се осъдят ответниците да прехвърлят 1/2ид.ч. от имота в качеството му на собственик. Представя и ангажира доказателства.

  В законния едномесечен   срок  ответниците са депозирали писмен отговор, с който са посочили, че исковете са основателни до размера на ½ ид.ч. Също така при условията на евентуалност ответникът В.Т. е предявил насрещен иско против ищеца с правно основание чл. 72 ЗС. Твърди се в насрещния иск,че през:

- 1993г. В.Н. е извършил преустройство и ремонт на стойност 6740лв. и изграждане на стопанска сграда на стойност 7600лв.

- През 1999г. е извършил изграждане на масивна ограда по южната регулационна линия на стойност 2600лв. и изграждане на ограда по източната регулационна линия на стойност 700лв, както и изграждане на бетонова площадка на стойност 280лв.

- През 2009г. е положил външна мазилка на жилищна сграда на стойност 1800лв.

През лятото на 2013г. до пролетта на 2014г. е извършен ремонт на покрив на жилищна сграда на стойност 4400лв. и помещения в жилищна сграда на стойност 8700лв.

Общата сума на тези разходи възлиза на 32 820лв., като от ответника следва да бъде заплатена неговата квота от собствеността или 16 410лв. С настоящия иск се претендира сума в размер на 7500лв.

Предвид изложеното е направено искане да се осъди Д.К. да му заплати сумата от 7500лв., представляваща част от вземането му от 16 410лв, с което се е увеличила стойността на имота му.

По реда на чл. 214 ГПК ищецът е изменил иска си като се претендира заявеното в пълен размер вземане от 9870.50лв., която сума представлява припадащия се дял от увеличената стойност на процесния недвижим имот.

В срока по чл. 131 ГПК ответникът по този иск е оспорил основателността на претенцията.

В с.з. ищецът чрез процесуалния си представители поддържа исковата молба.Оспорва насрещният иск.

В с.з. ответниците поддържат заявения отговор, а ищецът В.Т. поддържа насрещния иск.

Карнобатският районен съд, като взе предвид искането на молителя, събрания по делото доказателствен материал и като съобрази закона, намира за установено от фактическа страна следното:

С договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка, обективиран в нотариален. по регистъра на КРС.А.К. прехвърлят на В.Н.Т. собствеността върху следния недвижим имот, находящ се  в гр. дворно място с площ от 420кв.м.,.10 по плана на гр.Карнобат при граници: XVII-176 ведно с построената в парцела жилищна сграда със застроена площ 72 кв.м., състояща се от три стаи и салон и едно избено помещение, гараж, кухня и подобрения и насаждения в парцела, като запазват правото на ползване на северна стая и кухнята от жилищния етаж, както и общо ползване на дворното място и стопанските постройки в парцела.

С договор за покупко-продажба, обективиран в нотариален акт №г. на нотариус Таньо Великов В.Т. прехвърля на сина си Н.В.Т. гореописания недвижим имот, заедно с намиращите се в него жилищна сграда и стопански постройки. В същия акт е отбелязано, че върху северната стая и кухнята на жилищната сграда е налице учредено право на пожизнено и безвъзмездно ползване за Д.К..

Видно от Удостоверение за наследници №1222/25.11.2015г. Неделя Вичева Карамфилова е починала на 18.11.2015г. и е оставила за наследници дъщеря и син-В.Н.Т..

На 22.12.1992г. е одобрен от ОНС Карнобат архитектурен проект за обект железаро-ковашка работилница в процесния имот. На 15.01.1993г. е издадено от ОНС Карнобат Разрешение за строеж № 4 в полза на В.Т. съгласно проект от 22.12.1992г. на община Карнобат за строеж на. На 15.01.1993г. е издаден от ОНС Карнобат Протокол №22 за определяне на строителна линия и ниво за тази работилница, издаден въз основа на разрешение за строеж №4/15.01.1993г.

От събраните гласни доказателства-показанията на св., се установява, че след като ищецът Т. се оженил в началото на 90-те години на миналия век започнал да прави ремонт на къщата. Направил плоча на една част от къщата, направил баня, тоалетна, плочки, направил санитарен възел вътрешен, кухненски възел. През годините сложил ламинат, дограмите били сменени. Отпред двора заливал с бетон. Първо направил ограда към пътя и към съседите.

От назначената и изслушана СТЕ експертиза се установява, че стойността на имота е увеличена с 16 753,15лв., в която сума се включва и ДДС за материали.

По делото не са представени доказателства относно изпълнението на договора за издръжка и гледане.

Предвид така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

I.                По иска с правно основание чл.87,ал.3 ЗЗД

Както се посочи и в доклада на съда в тежест на ищеца е да докаже наличието на валидно сключен договор за прехвърляне на собственост срещу задължение за издръжка и гледане, докато от своя страна ответникът В.Т. носи тежестта да докаже пълно и точно изпълнение по този договор спрямо двамата кредитори.

По делото не се събраха доказателства за изпълнението на задължението за престиране на грижи и издръжка по договора, а също така ответникът е направил и признание на иска. По изложените съображения съдът намира, че искът е основателен и договорът следва да бъде развален в претендираната част.

II.         По иска с правно основание чл.135,ал. 1 ЗЗД

Съдът намира, че предявеният иск с правно основание чл. 135,ал.1 ЗЗД за основателен по следните съображения: За да е основателен иск по чл. 135,ал.1 от ЗЗД, законодателят въвежда установяване наличието на няколко кумулативни предпоставки - ищецът да докаже качеството си на кредитор, че е налице увреждащо неговите интереси действие, и че длъжникът при извършването им да е знаел за увреждането. Съгласно презумпцията по чл. 135, ал. 2 ЗЗД знанието се предполага до доказване на противното, ако третото лице е съпруг, низходящ, възходящ, брат или сестра на длъжника.

Беазспорно ищецът К. се явява кредитор, тъй като същия е страна по договор за издръжка и гледане. Извършеното последващо прехвърляне на имота уврежда интересите на К.. Оспорване на презумпцията не е извършено, а ответниците са направили  признание на иска.

Предвид изложеното съдът намира, че искът се явява основателен и като такъв следва да бъде уважен.

III.          По иска с правно основание чл.88 ЗЗД

С развалянето на договора за издръжка и гледане и уважаването на иска по чл. 135,ал.1 ЗЗД, то на основание чл. 88,ал.1 ЗЗД ответникът В.Т. дължи връщане на процесния имот в претендираната част. Това е  така, тъй като доколкото една от престациите по договора е еднократна, то според съдебната практика не следва да се приема, че договорът за издръжка и гледане е договор с продължително действие и се дължи връщане на полученото.

IV. По иска с правно основание чл. 72,ал.1 ЗС

По делото са събрани гласни доказателства, от които се установяват извършените от ищеца В.Т. строително монтажни дейности, както и годините на извършването им. Вещото лице по изслушаната СТЕ е извършила оглед на имота, констатирал е на място извършените подобрения и е оценил тяхната стойност. Предвид изложеното съдът намира, че искът на ищеца е основателен до сумата от 8376.56лв, представляваща припадащата се част от увеличената стойност на имота в размер на 16753.15лв.

При този изход на спора ищецът К. има право на разноски съобразно уважените негови претенции, поради което ответниците следва да бъде осъдени да му заплатят направените от него съдебно деловодни разноски в размер на 500лв. Ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят по сметка на КРС държавните такси по трите иска в размер на 414лв. По насрещния иск отв.К. следва да заплати на ищеца Т. сумата от 1805лв. , представляваща съдебно деловодни разноски.

Мотивиран от горното Карнобатският районен съд

 

Р Е Ш И :

 

          РАЗВАЛЯ на основание чл. 87,ал.3 ЗЗД сключения с нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка №. по регистъра на КРС договор за издръжка и гледане, по силата на който Д.А.К. с ЕГН ********** и прехвърлят на В.Н.Т. с ЕГН ********** собствеността върху недвижим имот, находящ се  в гр. №7 и представляващ дворно място с площ от 420кв.м., ведно с построената в парцела жилищна сграда със застроена площ 72 кв.м., състояща се от три стаи и салон и едно избено помещение, гараж, кухня и подобрения и насаждения в парцела ДО РАЗМЕРА НА ½ ИД. ЧАСТИ.

ОБЯВЯВА на основание  чл. 135, ал. 1 ЗЗД ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН спрямо Д.А.К. с ЕГН **********  договор за покупко-продажба, обективиран в нотариален акт за продажба на недвижим имот № Великов, по силата на който В.Н.Т. с ЕГН **********  прехвърля на   Н.В.Т. с ЕГН ********** собствеността върху следния недвижим имот, находящ се  в гр. и представляващ дворно място с площ от 420кв.м., 6 ведно с построената в парцела жилищна сграда със застроена площ 72 кв.м., състояща се от три стаи и салон и едно избено помещение, гараж, кухня и подобрения в поземления имот ДО РАЗМЕРА НА ½ ИД. ЧАСТИ.

ОСЪЖДА на основание чл. 88,ал.1 ЗЗД В.Н.Т. с ЕГН ********** *** да предаде на Д.А.К. с ЕГН ********** *** владението на ½ ид.част от следния недвижим имот, находящ се  в гр.Карнобат, ул.Балчик №7 и представляващ дворно място с площ от 420кв.м., образуващо, в кв.10 по плана на гр.Карнобат при граници: състояща се от три стаи и салон и едно избено помещение, гараж, кухня и подобрения в поземления имот.

          ОСЪЖДА  на основание чл. 72,ал.1 ЗС Д.А.К. с ЕГН ********** *** да заплати на В.Н.Т. с ЕГН ********** *** сумата от 8376.56лв, представляваща припадащата се част от увеличената стойност на имота, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата над присъдената сума до пълния предявен размер от 9870.50лв.

          ОСЪЖДА В.Н.Т. с ЕГН ********** и Н.В.Т. с ЕГН ********** *** да заплатят на Д.А.К. с ЕГН ********** *** сумата от 500лв. съдебно деловодни разноски.

          ОСЪЖДА Д.А.К. с ЕГН ********** *** да заплати на В.Н.Т. с ЕГН ********** *** сумата от 1805лв. съдебно деловодни разноски.

          ОСЪЖДА В.Н.Т. с ЕГН ********** и Н.В.Т. с ЕГН ********** *** да заплатят по сметка на КРС сумата от 414лв. представляваща държавни такси по делото.

Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.

 

 

 

 

Районен съдия: