Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 10.1.2019г. до 10.1.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 85/2018 Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Д.А.К.,
В.Н.Т.,
Н.В.Т.
Н.В.Т.,
В.Н.Т.,
Д.А.К.
Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 10.1.2019г.
РАЗВАЛЯ на основание чл. 87,ал.3 ЗЗД сключения с нотариален акт за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка №158,т.II,н.д.№884/1992г. по регистъра на КРС договор за издръжка и гледане, по силата на който Д.А.К. с ЕГН ********** и Неделя Вичева Карамфилова прехвърлят на В.Н.Т. с ЕГН ********** собствеността върху недвижим имот, находящ се в гр.Карнобат, ул.Балчик №7 и представляващ дворно място с площ от 420кв.м., образуващо УПИ I-147, в кв.10 по плана на гр.Карнобат при граници: изток- УПИ II-175, запад- улица, север- улица, юг -УПИ XVII-176 ведно с построената в парцела жилищна сграда със застроена площ 72 кв.м., състояща се от три стаи и салон и едно избено помещение, гараж, кухня и подобрения и насаждения в парцела ДО РАЗМЕРА НА ? ИД. ЧАСТИ. ОБЯВЯВА на основание чл. 135, ал. 1 ЗЗД ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН спрямо Д.А.К. с ЕГН ********** договор за покупко-продажба, обективиран в нотариален акт за продажба на недвижим имот №72, том VI, рег.№3469, н.д.№618/2014г. на нотариус Таньо Великов, по силата на който В.Н.Т. с ЕГН ********** прехвърля на Н.В.Т. с ЕГН ********** собствеността върху следния недвижим имот, находящ се в гр.Карнобат, ул.Балчик №7 и представляващ дворно място с площ от 420кв.м., образуващо УПИ I-147, в кв.10 по плана на гр.Карнобат при граници: изток- УПИ II-175, запад- улица, север- улица, юг -УПИ XVII-176 ведно с построената в парцела жилищна сграда със застроена площ 72 кв.м., състояща се от три стаи и салон и едно избено помещение, гараж, кухня и подобрения в поземления имот ДО РАЗМЕРА НА ? ИД. ЧАСТИ. ОСЪЖДА на основание чл. 88,ал.1 ЗЗД В.Н.Т. с ЕГН ********** *** да предаде на Д.А.К. с ЕГН ********** *** владението на ? ид.част от следния недвижим имот, находящ се в гр.Карнобат, ул.Балчик №7 и представляващ дворно място с площ от 420кв.м., образуващо УПИ I-147, в кв.10 по плана на гр.Карнобат при граници: изток- УПИ II-175, запад- улица, север- улица, юг -УПИ XVII-176 ведно с построената в парцела жилищна сграда със застроена площ 72 кв.м., състояща се от три стаи и салон и едно избено помещение, гараж, кухня и подобрения в поземления имот. ОСЪЖДА на основание чл. 72,ал.1 ЗС Д.А.К. с ЕГН ********** *** да заплати на В.Н.Т. с ЕГН ********** *** сумата от 8376.56лв, представляваща припадащата се част от увеличената стойност на имота, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата над присъдената сума до пълния предявен размер от 9870.50лв. ОСЪЖДА В.Н.Т. с ЕГН ********** и Н.В.Т. с ЕГН ********** *** да заплатят на Д.А.К. с ЕГН ********** *** сумата от 500лв. съдебно деловодни разноски. ОСЪЖДА Д.А.К. с ЕГН ********** *** да заплати на В.Н.Т. с ЕГН ********** *** сумата от 1805лв. съдебно деловодни разноски. ОСЪЖДА В.Н.Т. с ЕГН ********** и Н.В.Т. с ЕГН ********** *** да заплатят по сметка на КРС сумата от 414лв. представляваща държавни такси по делото. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.
В законна сила на 12.2.2019г.
2 НОХД No 416/2018 Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
А.И.М. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 10.1.2019г.
След като произнесе присъдата си на основание чл. 309 от НПК съдът се занима и с наложената на подсъдимия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ наложената на подсъдимия А.И.М. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано и/или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.
А.И.М.
В законна сила на 18.1.2019г.
3 НОХД No 416/2018 Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
А.И.М. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Присъда от 10.1.2019г.
А.И.М.
На основание 345, ал.2, вр. ал. 1 от НК, вр. чл. 140, ал. 1 от ЗДП , вр. чл. 2 и чл. 3, ал. 1 от Наредба № І-45 от 24.03.2000г. вр. чл. 78а НК ОСВОБОЖДАВА подс.А.И.М. от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 (хиляда ) лева.
Мотиви от 10.1.2019г.
В законна сила на 26.1.2019г.
4 НОХД No 425/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
Д.И.Д. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 10.1.2019г.
След като одобри споразумението на основание чл. 309 от НПК съдът се занима и с наложената на подсъдимия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде потвърдена, поради което О П Р Е Д Е Л И : ПОТВЪРЖДАВА наложената на подсъдимия Д.И.Д. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано и/или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.
Д.И.Д.
В законна сила на 18.1.2019г.
5 НОХД No 443/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
Р.П.М. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 10.1.2019г.
След като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в съдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде потвърдена, поради което О П Р Е Д Е Л И : ПОТВЪРЖДАВА наложената на Р.П.М. с ЕГН ********** мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”. Определението може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.
Р.П.М.
В законна сила на 18.1.2019г.
6 НОХД No 2/2019 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
Х.М.М. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 10.1.2019г.
След като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в съдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ наложената на Х.М.М., мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”. Определението може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.
Х.М.М.
В законна сила на 18.1.2019г.
7 НОХД No 2/2019 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
Х.М.М. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 10.1.2019г.
Х.М.М.
На осн.чл. 343б, ал.3 от НК, чл. 55, ал.1, т.1 от НК на подс.Х.М.М. се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.На осн.чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание в размер на 3 м. лишаване от свобода се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн.чл.55, ал.2, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК се определя и наказание ГЛОБА в размер на 450 лева. На осн.чл.343г, вр. чл.343б, ал.3, вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК се налага наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 м.
В законна сила на 10.1.2019г.
8 НОХД No 4/2019 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
К.И.И. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 10.1.2019г.
К.И.И.
На осн.чл. 343б, ал. 3, чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от НК на подс. К.И.И., се определя наказание ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 260 лева. На осн.чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наложеното наказание в размер на ПЕТ месеца лишаване от свобода се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн.чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 3, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК се лишава от право да управлява МПС за срок от 6 месеца.
В законна сила на 10.1.2019г.
9 НОХД No 4/2019 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
К.И.И. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 10.1.2019г.
След като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в съдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ наложената на К.И.И., мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”. Определението може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.
К.И.И.
В законна сила на 18.1.2019г.
10 НОХД No 9/2019 Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
С.Р.Д. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 10.1.2019г.
С.Р.Д.
На осн. чл. 345, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, вр. чл. 140, ал. 1 от ЗДП, вр. чл. 2 и чл. 3, ал.1 от Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, вр. чл. 55, ал.2, вр. ал.1, т.1 от НК на обвиняемия С.Р.Д. се определя наказание ГЛОБА в размер на ЧЕТИРИСТОТИН И ПЕТДЕСЕТ ЛЕВА.
В законна сила на 10.1.2019г.
11 НОХД No 9/2019 Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
С.Р.Д. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 10.1.2019г.
С.Р.Д.
ОТМЕНЯ наложената на С.Р.Д. с ЕГН **********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.
В законна сила на 18.1.2019г.