Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 8.1.2019г. до 8.1.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 795/2017 Иск за установяване на трудов стаж Ф.Ф.С. НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ГРАД БУРГАС Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 4.1.2019г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО в отношенията между Ф.Ф.С. .с ЕГН ********** *** ,същият със съдебен адрес ***. Кофарджиев № 2 – чрез адв. Т.Т. и НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ, ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ– гр. Бургас с адрес: гр. Бургас ,бул. “Стефан Стамболов ” № 126 , ЧЕ Ф.Ф.С. .с ЕГН ********** *** е работил от 11.09.1985 г. до 03.07.1989г. по трудов договор в предприятие СМК Бургас – СП – 5 гр. Карнобат , чийто правоприемник е Общинска фирма Маркели – Карнобат , която впоследствие е била заличена като Маркели ЕООД гр. Карнобат на длъжността дърводелец, на пълен работен ден , общо 3 години 9 месеца и 22 дни, което време се зачита за трудов стаж и за трудов стаж при пенсиониране и се включва в общия осигурителен стаж.
2 Гражданско дело No 716/2018 Искове по СК - издръжка, изменение Д.Д.Р. Д.М.Р. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 8.1.2019г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И: ОСЪЖДА Д.М.Р. с ЕГН ********** *** да заплаща на малолетното си дете Д.Д.Р. с ЕГН **********, родено на *** год. по 200 лева ежемесечна издръжка, начиная от 20.06.2018 год. до настъпване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска, която издръжка да се получава от Я.Д.Д. с ЕГН **********с постоянен адрес *** , същата със съдебен адрес *** – чрез адв. М.А.К. , в качеството й на майка и законен представител на същото малолетно дете Д.Д.Р. с ЕГН **********, родено на *** год.. ОСЪЖДА Д.М.Р. с ЕГН ********** *** да заплати на малолетното си дете Д.Д.Р. с ЕГН **********, родено на *** год. по 200 лева ежемесечна издръжка за минало време – за периода от 20.02.2018 година до датата на предявяването на исковата молба в КРС – 20.06.2018 година, която издръжка да се получава от Я.Д.Д. с ЕГН **********с постоянен адрес *** , същата със съдебен адрес *** – чрез адв. М.А.К. , в качеството й на майка и законен представител на същото малолетно дете Д.Д.Р. с ЕГН **********, родено на *** год.. . ДОПУСКА ПРЕДВАРИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО В ТАЗИ МУ ОСЪДИТЕЛНА ЧАСТ за присъдени издръжки за бъдеще и минало време на основание чл. 242 ал.1 от ГПК .
3 Гражданско дело No 1073/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Н.М. А.А.Б. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 8.1.2019г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения от С.Н.М. ЕГН ********** *** против А.А.Б., ЕГН ********** *** иск с правно основание чл. 124,ал.1 ГПК да се признае за установено в правоотношенията между страните, че е в сила договор за разпределение на използването на съсобствен урегулиран недвижим имот от 08.10.2008г. рег.№ 13213/08.10.2008г. по регистъра на Нотариус с рег.№ 323 по регистъра на НК и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. ОТХВЪРЛЯ предявения от С.Н.М. ЕГН ********** *** против А.А.Б., ЕГН ********** *** иск да се осъди ответницата да предаде на ищцата правото на ползване на 360 кв.м. от дворното място от недвижим имот, находящ се в гр.Карнобат, ул.“а.и.“ № 33, което дворно място съставлява УПИ № ІІ-109 в кв.№ 65 по застроителния и регулационен /подробен - устройствен/ план на гр.Карнобат, при граници на цялото дворно място изток ул.“а.и.“, запад УПИ № І-93, север – улица „Георги Кондолов“; юг – УПИ № ІІІ-110, които 360 кв.м. ограничаващи се от линия започваща от източната улично регулационна линия от точка представляваща ? от нейната дължина, продължаваща по цялата северна улично регулационна линия, след което преминава изцяло по западната регулационна линия, откъдето по линия стигаща до югозападния ъгъл на жилищната сграда, при граници на частта: изток – улица „а.и.“ и част от УПИ № ІІ-109 на Венелин Генов Атанасов и др.; запад – УПИ № І-93; север – улица „Борис Кондолов“; юг – УПИ № ІІІ-110 и част от УПИ № ІІ-109 НА Венелин Генов Атанасов и др. и жилищната сграда ОСЪЖДА С.Н.М. ЕГН ********** *** да заплати на А.А.Б., ЕГН ********** *** съдебно деловодни разноски в размер на 300лв. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенцията на С.Н.М. ЕГН ********** *** за заплащане на съдебно деловодните разноски. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.
4 АНД No 412/2018 МВР Г.Г.П. РУП СУНГУРЛАРЕ Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 8.1.2019г.
НП-потвърдено
5 АНД No 414/2018 Общини Р.Д.Ф. ОБЩИНА КАРНОБАТ Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 8.1.2019г.
НП-отменено
В законна сила на 31.1.2019г.