Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 3.1.2019г. до 3.1.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 ЧНД No 459/2018 Производство по молби за реабилитация И.Х.П. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 3.1.2019г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 87, ал.1 от НК РЕАБИЛИТИРА И.Х.П. – роден на *** ***, ***, ***, жител и живущ ***, ЕГН ********** по отношение на наложеното му наказание лишаване от свобода в размер на 6 месеца, наложено му по споразумение, одобрено с определение № 108 от 12.10.2012 г., по НОХД № 407/2012 г. по описа на Районен съд Карнобат, което наказание на основание чл. 66 от НК е било отложено за срок от 3 години.
В законна сила на 11.1.2019г.