Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 22.11.2018г. до 22.11.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 911/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ПЛОВДИВКЪМ БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИЕООД Д.Н.Ж. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 22.11.2018г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответника Д.Н.Ж., ЕГН **********,***, че дължи на Поделение Товарни превози Пловдив, ЕИК 1754038560069, поделение към „БДЖ Товарни превози“ ЕООД ЕИК 175403856, с адрес на управление: гр.Пловдив 4004, бул.“Македония“ №2, ет.2, представлявано от инж. П.С.П. ***, сумите в размер на 974.01 лева /деветстотин седемдесет и четири лева и една стотинка/ обезщетение по чл.221, ал.2 от Кодекса на труда, лихва за забава на основание чл.86, ал.1 от ЗЗД в размер на 43.38 лева /четиридесет и три лева и тридесет и осем стотинки/ за периода от 03.01.2018 година до 11.06.2018 година, ведно със законната лихва върху главницата от 974,01 лв., считано от 12.06.2018г. – до окончателното изплащане на сумата, за които суми е била издадена заповед по чл. 410 ГПК по ч. гр. д. № 689/2018 г. на КРС. ОСЪЖДА Д.Н.Ж., ЕГН **********,*** да заплати на Поделение товарни превози Пловдив, ЕИК 1754038560069, поделение към „БДЖ Товарни превози“ ЕООД ЕИК 175403856, с адрес на управление: гр.Пловдив 4004, бул.’’Македония” №2, ет.2, представлявано от инж. П.С.П. ***, сумата от 175.00 лева /сто седемдесет и пет лева/, представляваща направените от ищеца Поделение Товарни превози Пловдив, разноски в исковото производство. ОСЪЖДА Д.Н.Ж., ЕГН **********,*** да заплати на Поделение Товарни превози Пловдив, ЕИК 1754038560069, поделение към „БДЖ Товарни превози“ ЕООД ЕИК 175403856, с адрес на управление: гр.Пловдив 4004, бул.“Македония” №2, ет.2, представлявано от инж. П.С.П. ***, сумата от 75.00 лв./седемдесет и пет лева/, представляваща направените от ищеца Поделение Товарни превози Пловдив, разноски в заповедното производство. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.
2 Гражданско дело No 941/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ В.И.В. ЕВН БЪЛГАРИЯ-ЕЛЕКРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД ГР. ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 22.11.2018г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 124,ал.1 ГПК по иска предявен от В.И.В. с ЕГН ********** *** против „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД с ЕИК 123526430 със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Христо Данов“ №37, че не съществува вземане в размер на 1487.60лв. с ДДС, представляваща корекция на сметка за периода от 03.03.2018г. до 31.05.2018г за консумирана енергия за имот в с.Лозарево, ИТН№ 2561953. ОСЪЖДА „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД с ЕИК 123526430 със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Христо Данов“ №37 да заплати на В.И.В. с ЕГН ********** *** сумата от 360лв. съдебно деловодни разноски. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенция на „ЕВН България Електроснабдяване” АД, ЕИК123526430, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Христо Г.Данов” №37 за присъждане на съдебно деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му. Районен съдия:
3 АНД No 202/2018 МВР Ю.Х.М. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ КАРНОБАТ Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 22.11.2018г.
НП-потвърдено
4 АНД No 265/2018 РДГ Ж.И.Н. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -БУРГАС Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 22.11.2018г.
НП-потвърдено
5 АНД No 266/2018 РДГ М.Г.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -БУРГАС Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 22.11.2018г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 291 от 29.03.2018г. на директор на Регионална дирекция по горите – Бургас, с което М.Г.Г. с ЕГН********** за нарушение на чл.84,ал.1 от ЗЛОД е наложено административно наказание „глоба” в размер на 250 лева и на основание чл. 94,ал.1 ЗЛОД е лишен от право на ловуване за срок от три години. Решението може да се обжалва по касационен ред пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
6 АНД No 268/2018 РДГ И.Ж.Н. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -БУРГАС Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 22.11.2018г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 294 от 29.03.2018г. на директор на Регионална дирекция по горите – Бургас, с което И.Ж.Н. с ЕГН ********** за нарушение на чл.84,ал.1 от ЗЛОД е наложено административно наказание „глоба” в размер на 250 лева и на основание чл. 94,ал.1 ЗЛОД е лишен от право на ловуване за срок от три години. Решението може да се обжалва по касационен ред пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
7 АНД No 277/2018 РДГ В.Я.С. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -БУРГАС Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 22.11.2018г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 293 от 29.03.2018г. на директор на Регионална дирекция по горите – Бургас, с което В.Я.С. с ЕГН********** за нарушение на чл.84,ал.1 от ЗЛОД е наложено административно наказание „глоба” в размер на 250 лева и на основание чл. 94,ал.1 ЗЛОД е лишен от право на ловуване за срок от три години. Решението може да се обжалва по касационен ред пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
8 НОХД No 433/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества П.И.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ
Р.И.Г. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 22.11.2018г.
Обвиняемият Р.И.Г., ЕГН-**********, се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление от общ характер по чл. 343 б, ал. 1 от НК, а именно: за това, че на 16.11.2018 г. около 22,30 часа на кръстовището, образуващо се от Главен път I-6 и Югозападен обход за Автомагистрала „Тракия”, общ. Карнобат, обл. Бургас, по посока село Крумово градище, общ. Карнобат към село Искра, общ. Карнобат, управлявал моторно превозно средство лек автомобил ****с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,49 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Дрегер 7410 с фабричен № ARSM 0094. Престъплението е извършено от обвиняемия при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. НАЛАГА на Р.И.Г., ЕГН-**********, на основание чл. 343б, ал.1 от НК, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, и на основание чл.343б, ал.1, чл.54 от НК ГЛОБА в размер на 400/четиристотин/лева. ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание от шест месеца лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. НАЛАГА на обвиняемия Р.И.Г., ЕГН-**********, на основание чл. 343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, времето, през което за същото деяние Р.И.Г., ЕГН-********** е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство, считано от 19.11.2018 г. до влизане в сила на настоящото споразумение.
Р.И.Г.
В законна сила на 22.11.2018г.
9 НОХД No 433/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества П.И.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ
Р.И.Г. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 22.11.2018г.
ОТМЕНЯ наложената на Р.И.Г., ЕГН-**********, мярка за неотклонение „Подписка" по бързо производство № 282-ЗМ 355/2018г. по описа на РУ-гр.Карнобат при ОД на МВР Бургас. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в седемдневен срок, считано от днес.
Р.И.Г.