Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 21.11.2018г. до 21.11.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 322/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД Т.К.Н. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 21.11.2018г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 232 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производство по гр.дело № 322/2018 г. по описа на Карнобатски районен съд. ДА СЕ ИЗПЛАТИ на назначения служебен защитник - процесуален представител на ответника Таню К.Н. - адв. Т.Т. сумата от 150 лв., представляваща възнаграждение, от внесения депозит.