Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 20.11.2018г. до 20.11.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 847/2018

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Х.Х.Х.

К.Ю.И.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 20.11.2018г..

2

Гражданско дело No 925/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

М.Р.Д.

А.И.В.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 20.11.2018г.

3

Гражданско дело No 927/2018

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ИЗТОК ИНВЕСТ 96 ООД

П.И.В.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 20.11.2018г.
Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ предявения от „Изток Инвест 96“ ООД, с ЕИК 200228575 със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.“Беласица“ № 20, със законен представител М.Р.Д. против П.И.В. ЕГН ********** *** иск с правно основание чл. 422 ГПК вр.чл. 538 ТЗ да се приеме за установено по отношение на ответника, че съществува вземането на ищеца в размер на сумата 7 500.00 лева- главница по запис на заповед от 16.06.2015г., както и му се присъдят направените по заповедното производство разноски в размер на 150лева. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенцията на „Изток Инвест 96“ ООД с ЕИК 200228575 за присъждане на съдебно деловодните разноски. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенцията на П.И.В. ЕГН ********** за присъждане на съдебно деловодните разноски. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му. Районен съдия:

4

НОХД No 341/2018

Измама

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.

Н.Г.Г.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Определение от 20.11.2018г.
ОТМЕНЯ наложената на подсъдимия Н.Г.Г., ЕГН- **********, мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”.
Н.Г.Г.

5

НОХД No 341/2018

Измама

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.

Н.Г.Г.

Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА

Присъда от 20.11.2018г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.Г.Г. – роден на *** ***, български гражданин, начално образование, неженен, безработен, постоянен адрес ***, неосъждан, ЕГН-********** ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ На 14.06.2018г. в с. Черница, общ. Сунгурларе, обл.Бургас с цел да набави за себе си имотна облага възбудил заблуждение у лицето М.С.Д. с ЕГН: ********** ***, че ще извърши ремонт на покрива на къщата ? в с. Черница и с това причинил на М.С.Д. *** имотна вреда в общ размер на 400 лева, като случаят е маловажен - престъпление по чл.209, ал.3, вр. ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност. НАЛАГА на подсъдимия Н.Г.Г., ЕГН-**********, АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ – ГЛОБА в размер на 1000 лева / хиляда лева/ в полза на бюджета на съдебната власт, която да се приведе по сметката на Карнобатския районен съд.
Н.Г.Г.