Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 19.11.2018г. до 19.11.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 472/2018 Делба Р.Р.Г. Д.Р.Н.,
Н.Р.С.
Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 19.11.2018г.
ДОПУСКА съдебна делба на следния недвижим имот,а именно: дворно място, находящо се в с.Искра, общ.Карнобат и съставляващо УПИ VIII-42 в кв.5 съгласно действащия ЗРП на селото с площ от 1265кв.м., ведно с построените в него масивна жилищна сграда със застроена площ от 60кв.м., масивна лятна кухня със застроена площ от 8кв.м., полумасивен навес със застроена площ от 86кв.м., полумасивна стопанска сграда със застроена площ от 45кв.м. и паянтов навес със застроена площ от 34кв.м., при граници на имот УПИ VII-46,улица, улица, УПИ IX-43 между страни и при квоти: - Р.Р.Г. с ЕГН ********** -1/8ид.ч. - Д.Р.Н. с ЕГН ********** - 6/8ид.ч. - Н.Р.С. с ЕГН********** -1/8ид.ч. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.
2 Гражданско дело No 757/2018 Искове за развод и недействителност на брака С.К.Я. Ф.А.Я. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 19.11.2018г.
ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА сключения с Акт №3/06.05.2018г на община Сунгурларе граждански брак между С.К.Я. с ЕГН ********** *** и Ф.А.Я. с ЕГН ********** *** като дълбоко и непоправимо разстроен по вина на съпругата. ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака Ф.А.Я. с ЕГН ********** *** да възстанови предбрачното си фамилно име „Маникова“. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр.Сунгурларе, ул. „Гроздьо Георгиев“№6 на С.К.Я. с ЕГН **********. ОСЪЖДА Ф.А.Я. с ЕГН ********** *** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Карнобат сумата от 30 лв., представляваща държавна такса за допускане на развода. ОСЪЖДА Ф.А.Я. с ЕГН ********** *** да заплати С.К.Я. с ЕГН ********** сумата от 625лв, съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.
3 Гражданско дело No 873/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Х.А.Т.,
Н.С.А.
К.Д.Ч.,
Х.А.Ч.
Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 19.11.2018г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по предявения от Х.А.Т. с ЕГН **********, с адрес: *** и Н.С.А. с ЕГН **********, с адрес: *** против К.Д.Ч. с ЕГН ********** и Х.А.Ч. с ЕГН ********** *** иск с правно основание чл. 422 ГПК вр.чл. 30,ал.3 ЗС, че съществува вземане в размер на 2 315 лева, представляващо незаплатена сума за извършен основен и неотложен ремонт на покрив на жилища сграда, находяща се в гр.Карнобат, ул.“Стара планина“ № 60, ведно със законната лихва върху тази сума от деня на подаването на заявлението за издаване на заповед за изпълнение-05.06.2018г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА К.Д.Ч. с ЕГН ********** и Х.А.Ч. с ЕГН ********** *** да заплатят на Х.А.Т. с ЕГН **********, с адрес: *** и Н.С.А. с ЕГН **********, с адрес: *** сума в размер на 46.30 лева, представляваща съдебно-деловодни разноски в заповедното производство. ОСЪЖДА К.Д.Ч. с ЕГН ********** и Х.А.Ч. с ЕГН ********** *** да заплатят на Х.А.Т. с ЕГН **********, с адрес: *** и Н.С.А. с ЕГН **********, с адрес: *** сумата от 46.30лева съдебно-деловодни разноски в исковото производство. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.
4 Гражданско дело No 1166/2018 Искове за развод и недействителност на брака М.А.Т. Е.Х.Т. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 19.11.2018г.
ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА сключения с Акт № 47 от 21.07.2018г. на община Сунгурларе граждански брак между М.А.Т. с ЕГН ********** *** и Е.Х.Т. с ЕГН ********** *** по взаимно съгласие. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл.51 от СК, съгласно което: I. Страните нямат претенции за издръжка един към друг. II. Семейното жилище, находящо се в с.Костен и състоящо се от три стаи, баня-тоалетна и салон се предоставя за безвъзмездно ползване на М.А.Т. с ЕГН **********. III. След прекратяването на брака Е.Х.Т. с ЕГН ********** ще възстанови предбрачното си фамилно име -Шабан. ОСЪЖДА М.А.Т. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд-гр.Карнобат държавна такса в размер на 7.50лева. ОСЪЖДА Е.Х.Т. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд-гр.Карнобат държавна такса в размер 7.50лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 19.11.2018г.
5 Гражданско дело No 1304/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Т.В.,
А.П.П.,
Д.К.Т.,
М.Т.С.
Р.Д.Д.,
Е.М.Д.П.,
Р.Й.И.,
Е.Г.П.,
Г.Д.И.,
К.К.К.,
Д.К.К.,
Х.А.М.,
М.К.Б.,
И.Д.Т.,
Г.Д.С.,
С.Ж.Д.,
З.Х.Т.,
С.Д.Т.,
Г.Д.Т.,
С.И.Д.,
Д.И.А.,
С.Д.Г.,
Д.Т.А.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Разпореждане от 19.11.2018г.
ПРЕКРАТЯВАМ производството по гражданско дело № 1304/2018 година по описа на Районен съд - Карнобат. Изпращам делото на Окръжен съд – Бургас за определяне на друг равен по степен съд, който да го разгледа. Да се уведомят страните. Разпореждането не подлежи на обжалване.