Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 8.11.2018г. до 8.11.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 126/2018 ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ БАНКА ДСК ЕАД И.Д.И. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 8.11.2018г.
ОСЪЖДА ответника И.Д.И., ЕГН-**********,*** да плати на ищеца "Банка ДСК" ЕАД с ЕИК 121830616 със седалище и адрес на управление гр.София, район "Оборище", ул. "Московска" № 19 сумите от 19699,24/деветнадесет хиляди шестстотин деветдесет и девет лева и двадесет и четири стотинки/- галвница, 770,63 лева –договорна лихва за периода от 25.06.2017г. до 30.01.2018г., 54,31 лева – лихва за забава за периода от 25.06.2017г. до 30.01.2018г. дължими по договор за потребителски кредит от 30.05.2017г., отпуснат от Банка ДСК АД на ответника, ведно със законната лихва върху главницата от считано от датата на подаване на исковата молба -31.01.2018г. до окончателоното плащане на сумата. ОСЪЖДА И.Д.И., ЕГН-**********,*** да плати на "Банка ДСК" ЕАД с ЕИК 121830616 със седалище и адрес на управление гр.София, район "Оборище", ул. "Московска" № 19 разноски по делото в размер на 2483,70/две хиляди четиристотин осемдесет и три лева и седемдесет стотинки/ На особения представител на ответника адв. И. да се изплати сумата 1145,73 лева /хиляда сто четиридесет и пет лева и седемдесет и три стотинки/ възнаграждение от внесения депозит по набирателната сметка на съда.
2 Гражданско дело No 396/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД М.Т.Х. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 8.11.2018г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответника М.Т.Х., ЕГН **********,*** и настоящ адрес:***, че ДЪЛЖИ на „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ЕАД, ЕИК 203670940 със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Д-р Петър Дертлиев № 25, офис – сграда Лабиринт, ет. 2, офис 4, представлявано от Николина Тодорова С., сумите: 851,90 лева /осемстотин петдесет и един лева и 90 стотинки/ - представляващи главница по 9 броя неплатени погасителни месечни вноски за периода от 21.10.2016 г. до 21.06.2017 г.; възнаградителна лихва: 91,45 лева /деветдесет и един лева и 45 стотинки/ за периода от 21.10.2016 г. до 21.06.2017 г. /дата на прехвърляне на задължението/; обезщетение за забава: 55,72 лева /петдесет и пет лева и 72 стотинки/ за периода от 21.10.2016 г. до датата на подаване на заявлението в съда, ведно със законната лихва върху главницата -851,90 лева, начиная от датата на подаване на заявлението - 27.10.2017 г. до изплащане на вземането, за които суми ищецът се е снабдил със заповед № 898 от 06.11.2017 г. за изпълнение на парични вземания по чл. 410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № 1311/2017 г. по описа на КРС.
В законна сила на 8.11.2018г.
3 Гражданско дело No 519/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А 1 БЪЛГАРИЯ ЕАД П.А.К. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 8.11.2018г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И : ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на П.А.К. с ЕГН ********** *** че същата дължи на А1 България ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София ПК 1309 район Илинден ул. Кукуш № 1 , същото дружество със съдебен адрес за връчване на книжа – гр. София бул. България № 81 ет. 8 ап. 22 – чрез адв. В.П.Г. САК парична сума в размер на 143, 14 лв. – главница представляваща незаплатена далекосъобщителна услуга дължаща се по договор за далекосъобщителни услуги с номер М 4378927 от дата 12.01.2015 г съгласно фактура № 306731390 с падеж на плащане – 03.02.2015 г. за отчетен период от 16.12.2014 г. до 15.01.2015 г. и фактура № 308330738 с падеж на плащане – 06.03.2015 г. за отчетен период от 16.01.2015 г. до 15.02.2015 г. и сумата от 1042, 35 лв. представляваща неустойка по същия договор за предсрочното прекратяване на договора за далекосъобщителна услуга.
В законна сила на 8.11.2018г.
4 Гражданско дело No 836/2018 Искове за развод и недействителност на брака К.П.Ю. Р.Л.Ю. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 8.11.2018г.
ДОПУСКА развод и ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Р.Л.Ю., ЕГН: **********,*** и К.П.Ю., ЕГН: ********** ***, за който е съставен акт граждански брак № 0095 от 23.10.1993 г. от Община –Карнобат, на основание чл. 50 от СК, поради взаимното им, сериозно и непоколебимо съгласие за това. УТВЪРЖДАВА постигнатото между К.П.Ю., ЕГН: ********** *** и Р.Л.Ю., ЕГН: **********,*** споразумение по чл. 51 от СК, както следва: І.ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА, ЛИЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ И ДЪЛЖИМАТА ИЗДРЪЖКА НА РОДЕНИТЕ ОТ БРАКА ДЕЦА : От сключения между страните граждански брак няма родени деца под 18 години. ІІ. ОТНОСНО ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ: Семейното жилище в гр.Карнобат, ул. „Съби Димитров” № 3, представляващо втори етаж от жилищна сграда,състоящо се от кухня,три стаи,голям и малък салон, баня с тоалетна, се предоставя за ползване от жената К.П.Ю. ЕГН: **********, тъй като е собственост на родителите ?. ІІІ. ОТНОСНО ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ: Всички имуществени отношения ще се уреждат от страните допълнително. ІV. ОТНОСНО ИЗДРЪЖКАТА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ: След прекратяването на брака страните не си дължат издръжка един на друг, тъй като и двамата са здрави и работоспособни. V. ОТНОСНО РАЗНОСКИТЕ ПО ДЕЛОТО: Разноските по делото се поемат от страните както са направени. ОСЪЖДА К.П.Ю., ЕГН: ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на Държавата по сметка на КРС допълнителна държавна такса от 20лв. за допускане на развода. ОСЪЖДА Р.Л.Ю., ЕГН: **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Държавата по сметка на КРС допълнителна държавна такса от 20лв. за допускане на развода.
В законна сила на 8.11.2018г.
5 НОХД No 413/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
Я.К.Щ. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 8.11.2018г.
ОТМЕНЯ наложената на Я.К.Щ., ЕГН-**********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.
Я.К.Щ.
В законна сила на 16.11.2018г.
6 НОХД No 413/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
Я.К.Щ. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 8.11.2018г.
Я.К.Щ.
На осн. чл. 343б, ал.3 от НК, вр. параграф 1, т. 11 от Допълнителните разпоредби на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсори, вр. Приложение № 1 към 3, ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсори, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия Я.К.Щ. се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното на обвиняемия Я.К.Щ. наказание в размер на три месеца лишаване от свобода се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.55, ал.2, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия Я.К.Щ. се определя и наказание ГЛОБА в размер на ЧЕТИРИСТОТИН ДЕВЕТДЕСЕТ И ПЕТ ЛЕВА. На основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.3, вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК на обвиняемия Я.К.Щ. се налага наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от ПЕТ МЕСЕЦА
В законна сила на 8.11.2018г.