П Р О Т О К О Л

 

07.11.2018 година                                                                            град  КАРНОБАТ

 

          К А Р Н О Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      ІІІ    състав

На седми ноември две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                          

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИМИТЪР МАРИНОВ

 

                                            Съдебни заседатели:1...........................................

                                                        2...........................................                                                      

 

Секретар …………………ДАРИНА ЕНЕВА…...................................................

Прокурор..................................................................................................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  ………..МАРИНОВ……….

Гр. дело номер..........262............по описа за..............2018..................година

На именното повикване в ..................10.50...................................часа се явиха:

          ИЩЦОВАТА СТРАНА Търговско дружество „***.“ ООД гр. С., представлявана от управителя С.И.С., редовно призована, не се явява законен представител. За нея се явява юрк. Р.О..

          ОТВЕТНАТА СТРАНА Търговско дружество „***“ ООД гр. Сунгурларе, представлявано от  управителите - М.В.П. и И.А.Т.– заедно и поотделно, редовно призована, не се явява законен  представител. За нея се явява адв. Т..

ЮРК. О.: Да се даде ход на делото.

          АДВ. Т.: Да се даде ход на делото.

            Предвид липсата на възражения и процесуални пречки пред хода на делото, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ЮРК. О.: Г-н съдия, страните по настоящото гражданско дело постигнахме спогодба за решаване на делото със следните параметри:

Ответникът „***” ООД,  ЕИК   *** признава исковата претенция: 2540,26 /две хиляди петстотин и четиридесет лева и двадесет и шест стотинки/ лева, представляваща главница; 236,86 /двеста тридесет и шест лева и 86 стотинки/ лева представляваща  лихва за периода от 01.04.2017 г. до 01.03.2018 г., 300,00 /триста/ лева юрисконсултско възнаграждение и сумата 75,81 /седемдесет и пет лева и 81 ст./ лева, представляваща ½ от заплатената държавна такса в размер 151,61 лева.

Задължението общо е в размер на  3152,93 /три  хиляди сто петдесет и два лева и деветдесет и три стотинки/ лева.

Ответникът се задължава да заплати сумата от 3152,93 лева по сметката на ищеца на две вноски, както следва:

- в срок до 30.11.2018 г. сумата в размер на 1576,46 / хиляда петстотин седемдесет и шест лева и четиридесет и шест стотинки/ лева.

- в срок до 31.12.2018 г. сумата в размер на 1576,46 / хиляда петстотин седемдесет и шест лева и четиридесет и шест стотинки/ лева.

В случай на забава или неизпълнение на така поетото задължение от страна на ответника ищецът ще търси правата си чрез способите на изпълнителното производство, ведно със законната лихва върху главницата 2540, 26 /две хиляди петстотин и четиридесет лева и двадесет и шест стотинки/ лева, от датата на предявяване на иска в съда по гр. дело № 262/2018 г. по описа на Районен съд гр. Карнобат – 08.03.2018 г., до окончателното изплащане на сумата.

Считам, че така постигнатата спогодба не противоречи на закона и морала и моля съдът да я одобри. Моля да ни бъде възстановена ½ от внесената държавна такса, като в последствие ще представя молба по която да се възстанови внесената ½ държавна такса.

АДВ. Т.: Действително постигнахме спогодба в горния смисъл.

 

 

С  П  О  Г  О  Д  И Л  И      С  Е:

 

 

ЗА ИЩЦОВАТА СТРАНА

Търговско дружество „***.“ ООД гр. С.,

представлявана от управителя С.И.С.,

чрез пълномощника юрисконсулт Р.О.…………………………

 

ЗА ОТВЕТНАТА СТРАНА

Търговско дружество „***“ ООД гр. Сунгурларе,

представлявано от  управителите - М.В.П.

и И.А.Т.– заедно и поотделно

чрез пълномощника адв. Т.Т.……………………………………

 

 

 

 

СЪДЪТ намира, че постигната между страните спогодба не противоречи на закона и морала, поради което намира, че същата следва да бъде одобрена.

          Мотивиран от гореизложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

          ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба по силата на която:

Ответникът „***” ООД,  ЕИК   *** признава исковата претенция: 2540,26 /две хиляди петстотин и четиридесет лева и двадесет и шест стотинки/ лева, представляваща главница; 236,86 /двеста тридесет и шест лева и 86 стотинки/ лева представляваща  лихва за периода от 01.04.2017 г. до 01.03.2018 г., 300,00 /триста/ лева юрисконсултско възнаграждение и сумата 75,81 /седемдесет и пет лева и 81 ст./ лева, представляваща ½ от заплатената държавна такса в размер 151,61 лева.

Задължението общо е в размер на  3152,93 /три  хиляди сто петдесет и два лева и деветдесет и три стотинки/ лева.

Ответникът „***” ООД,  ЕИК   *** със седалище и адрес на управление гр. ***,  се задължава да заплати сумата от 3152,93 лева по сметката на ищеца Търговско дружество „***.“ ООД гр. С., ЕИК ***със седалище и адрес на управление гр. С., ул. *** на две вноски, както следва:

- в срок до 30.11.2018 г. сумата в размер на 1576,46 / хиляда петстотин седемдесет и шест лева и четиридесет и шест стотинки/ лева.

- в срок до 31.12.2018 г. сумата в размер на 1576,46 / хиляда петстотин седемдесет и шест лева и четиридесет и шест стотинки/ лева.

В случай на забава или неизпълнение на така поетото задължение от страна на ответника ищецът ще търси правата си чрез способите на изпълнителното производство, ведно със законната лихва върху главницата 2540, 26 /две хиляди петстотин и четиридесет лева и двадесет и шест стотинки/ лева, от датата на предявяване на иска в съда по гр. дело № 262/2018 г. по описа на Районен съд гр. Карнобат – 08.03.2018 г., до окончателното изплащане на сумата.

ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ на ищцовото дружество Търговско дружество „***.“ ООД гр. С., ЕИК ***със седалище и адрес на управление гр. С., ул. *** ½ от внесената държавна такса в размер на 75,81 лева, тъй като страните са постигнали съдебна спогодба, която съдът е одобрил.

         

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. №  262/2018 год. по описа на КРС и внася делото в архива на съда.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

          Заседанието завърши в 11.00  часа.        

 

         

          СЕКРЕТАР:                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: