П Р О Т О К О Л

 

07.11.2018 година                                                                            град  КАРНОБАТ

 

          К А Р Н О Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      ІІІ    състав

На седми ноември две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                          

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИМИТЪР МАРИНОВ

 

                                            Съдебни заседатели:1...........................................

                                                        2...........................................                                                      

 

Секретар …………………ДАРИНА ЕНЕВА…...................................................

Прокурор..................................................................................................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  ………..МАРИНОВ……….

Гр. дело номер..........261............по описа за..............2018..................година

На именното повикване в ......................11,10...............................часа се явиха:

          ИЩЦОВАТА СТРАНА Търговско дружество „***“ ООД гр. С., представлявана от управителя С.И.С., редовно призована, не се явява законен представител. За нея се явява юрк. Р.О..

          ОТВЕТНАТА СТРАНА Търговско дружество „А.“ ООД гр. Сунгурларе, представлявано от  управителите - М.В.П. и И.А.Т.– заедно и поотделно, редовно призована, не се явява законен  представител. За нея се явява адв. Трайков.

ЮРК. ОРМАНОВА: Да се даде ход на делото.

          АДВ. ТРАЙКОВ: Да се даде ход на делото.

            Предвид липсата на възражения и процесуални пречки пред хода на делото, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

          ЮРК. ОРМАНОВА: Г-н съдия, страните по настоящото гражданско дело постигнахме спогодба за решаване на делото със следните параметри:

Ответникът „А.” ООД,  ЕИК   *** признава исковата претенция: 2740,74 /две хиляди седемстотин и четиридесет лева и 74 стотинки/ лева, представляваща главница; 664, 24 /шестстотин шестдесет и четири лева и 24 стотинки/ лева представляваща  лихва за периода от 01.12.2015 г. до 01.03.2018 г., 300.00 /триста/ лева юрисконсултско възнаграждение и сумата 104.81 /сто и четири лева и 81 стотинки/ лева, представляваща ½ от заплатената държавна такса в размер на 209.62 лева.

Задължението общо е в размер на  3809,79 /три хиляди осемстотин и девет лева и 79 стотинки/ лева.

Ответникът се задължава да заплати сумата от 3809, 79 лева по сметката на ищеца на две вноски, както следва:

- в срок до 30.11.2018 г. сумата в размер на 1904, 90 /хиляда деветстотин и четири лева и деветдесет стотинки/ лева.

- в срок до 31.12.2018 г. сумата в размер на1904, 90 /хиляда деветстотин и четири лева и деветдесет стотинки/ лева.

В случай на забава или неизпълнение на така поетото задължение от страна на ответника ищецът ще търси правата си чрез способите на изпълнителното производство, ведно със законната лихва върху главницата 2740, 74 /две хиляди седемстотин и четиридесет лева и седемдесет и четири стотинки/ лева, от датата на предявяване на иска в съда по гр. дело № 261/2018 г. по описа на Районен съд гр. Карнобат - 08.03.2018 г., до окончателното изплащане на сумата.

Считам, че така постигнатата спогодба не противоречи на закона и морала и моля съдът да я одобри. Моля да ни бъде възстановена ½ от внесената държавна такса, като в последствие ще представя молба по която да се възстанови внесената ½ държавна такса.

АДВ. ТРАЙКОВ: Действително постигнахме спогодба в горния смисъл.

 

 

С  П  О  Г  О  Д  И Л  И      С  Е:

 

 

ЗА ИЩЦОВАТА СТРАНА

Търговско дружество „***“ ООД гр. С.,

представлявана от управителя С.И.С.,

чрез пълномощника юрисконсулт Р.О.…………………………

 

ЗА ОТВЕТНАТА СТРАНА

Търговско дружество „А.“ ООД гр. Сунгурларе,

представлявано от  управителите - М.В.П.

и И.А.Т.– заедно и поотделно

чрез пълномощника адв. Теодор Трайков……………………………………

 

 

 

 

СЪДЪТ намира, че постигната между страните спогодба не противоречи на закона и морала, поради което намира, че същата следва да бъде одобрена.

          Мотивиран от гореизложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

          ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба по силата на която:

Ответникът „А.” ООД,  ЕИК   *** признава исковата претенция: 2740,74 /две хиляди седемстотин и четиридесет лева и 74 стотинки/ лева, представляваща главница; 664, 24 /шестстотин шестдесет и четири лева и 24 стотинки/ лева представляваща  лихва за периода от 01.12.2015 г. до 01.03.2018 г., 300.00 /триста/ лева юрисконсултско възнаграждение и сумата 104.81 /сто и четири лева и 81 стотинки/ лева, представляваща ½ от заплатената държавна такса в размер на 209.62 лева.

Задължението общо е в размер на  3809,79 /три хиляди осемстотин и девет лева и 79 стотинки/ лева.

Ответникът „А.” ООД,  ЕИК   *** със седалище и адрес на управление ***се задължава да заплати сумата от 3809, 79 лева по сметката на ищеца Търговско дружество „***“ ООД гр. С., ЕИК *** със седалище и адрес на управление *** на две вноски, както следва:

- в срок до 30.11.2018 г. сумата в размер на 1904, 90 /хиляда деветстотин и четири лева и деветдесет стотинки/ лева.

- в срок до 31.12.2018 г. сумата в размер на1904, 90 /хиляда деветстотин и четири лева и деветдесет стотинки/ лева.

В случай на забава или неизпълнение на така поетото задължение от страна на ответника ищецът ще търси правата си чрез способите на изпълнителното производство, ведно със законната лихва върху главницата 2740,74 /две хиляди седемстотин и четиридесет лева и 74 стотинки/ лева, от датата на предявяване на иска в съда по гр. дело № 261/2018 г. по описа на Районен съд гр. Карнобат - 08.03.2018 г., до окончателното изплащане на сумата.

ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ на ищцовото дружество Търговско дружество „***“ ООД гр. С., ЕИК *** със седалище и адрес на управление *** ½ от внесената държавна такса в размер на 104.81 /сто и четири лева и 81 стотинки/, тъй като страните са постигнали съдебна спогодба, която съдът е одобрил.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. №  261/2018 год. по описа на КРС и внася делото в архива на съда.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

          Заседанието завърши в 11,20 часа.         

 

 

          СЕКРЕТАР:                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: