Р Е Ш Е Н И Е

 

  228 / 7.11.2018г. година                        град Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      ІІІ    състав

На двадесет и четвърти  октомври  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Д. МАРИНОВ

 

                                                 Съдебни заседатели: 1..........................................

                                                                                     2..........................................

 

Секретар ……………………ДАРИНА ЕНЕВА…............................................

Прокурор...................................................................................................................

Като разгледа докладваното от съдията  ……….МАРИНОВ……….…………

Гражданско дело номер.......718...по описа за............2018…...............година

          Производството по настоящото дело е образувано по повод подадената искова молба  от Водоснабдяване и канализация ЕАД гр. Бургас  чрез процесуалният му представител  Главен юрк.Д.Б.З.     с която същото дружество  е предявило срещу А.С.К.    установителен иск с правно основание чл. 422 ал.1 във връзка с чл. 415 ал.1 от ГПК .Със същият иск горепосочения  ищец моли  съда да постанови решение с което да приеме за установено по отношение на ответника А.К.   , че същият дължи на ищцовото дружество парична сума в размер на 299,36     лв. представляваща равностойността на ползвани В и К услуги -  доставена , отведена и пречистена вода за периода от  10.02.2015 година до 16.01.2018 година за които са издадени фактури  за периода от 25.03.2015 година  до 25.09.2018 година , както и отделно законовата лихва  върху същата главница начиная от датата на подаването на заявлението за издаването на съответната заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК за горепосочената сума до окончателното изплащане на вземането , като същото дружество -  ищец претендира ответника да бъде осъден да му заплати всички направени от него  съдебни разноски по настоящото дело на основание чл. 78 ал.1 във връзка с чл. 78 ал.8 от ГПК,както и  направените  от ищцовото дружество  съдебни разноски , присъдени му по  ч.гр.д. № 287/ 2018 г. по описа на Районен съд Карнобат . 

В съдебно заседание въпреки редовното му призоваване не  се явява съответния  процесуален представител на ищцовото търговско дружество ,но същият чрез нарочна писмена молба поддържа така предявения иск  и иска неговото уважаване така както е предявен , като в същата твърди ,  твърди, че ответника  не е подал в срок отговор на исковата молба и ако не се яви в първото по делото съдебно заседание , то налице били предпоставките по чл. 238 ал.1 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение по настоящото дело  и моли съдът да прекрати съдебното дирене по настоящото дело и да се произнесе с неприсъствено решение , като освен това понеже ответника с поведението си е дал повод за завеждането на иска моли съдът да го осъди  да му заплати всички направени от него съдебни разноски по настоящото дело в размер определен от съда на основание чл. 78 ал. 8 от ГПК. Освен това моли съдът да муприсъди и  направените от него съдебни разноски по горепосоченото заповедно производство.

Ответникът А.К.    в преклузивния срок по чл. 131 ал.1 от ГПК  не е подал отговор по исковата молба с която е предявен горепосочения установителен иск  срещу него . Същият ответник редовно призован не се явява лично в съдебно заседание .

 Горепосоченият предявен от ищеца Водоснабдяване и канализация ЕАД гр. Бургас иск се явява по своята същност положителен установителен иск с правно основание чл. 422 ал.1 във връзка с чл. 415 ал.1 от ГПК за признаване за установено по отношение на ответника съществуването в полза на ищеца на твърдяното от него вземане за посочената от него сума. За да бъде уважена тази претенция , установителна такава съдът намира, че следва да бъдат доказани от ищеца кумулативното наличие на няколко императивни предпоставки , а именно : между страните по настоящото дело в твърденият от ищеца период да е била налице валидно правоотношение, ищецът като страна по това валидно правоотношение да е изпълнил поетите от него задължения – да предоставя респективно да е предоставил твърдяните от него Ви К услуги на ответника , ответникът също като страна в това правоотношение да не е изпълнил дължимата се в твърдяния от ищеца размер  насрещна престация и последно  в полза на ищеца по делото при условията на чл. 410 от ГПК да е издадена и съответна заповед за изпълнение.

С оглед на така направеното искане от страна на ищцовото дружество за постановяване от съда на неприсъствено решение по  иска на основание чл. 238 от ГПК съдът намира, че така направеното искане се явява напълно основателно поради следните съображения: ответникът  не е подал в срока по чл. 131 ал.1 от ГПК отговор на исковата молба и не се явява в първото и единствено по делото съдебно заседание , без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие . Освен това на страните по делото са указани последиците по чл. 239  ал.1 т.1 от ГПК за неспазване на процесуалните срокове  за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание. Освен това съдът намира, че искът се явява основателен с оглед на представените с исковата молба писмени доказателства , като затова съдът прие, че в случая е налице е предпоставката на чл. 239 ал.1 т.2 от ГПК. Затова съдът намира, че следва да се произнесе с неприсъствено решение по иска респективно исковете по смисъла на чл. 238 ал.1 от ГПК. Следва да се осъди ответника да заплати на ищцовата страна всички направени от него съдебни разноски по настоящото производство в размер на сумата от 125  лв. на основание чл. 78 ал.1 във връзка с чл. 78 ал. 8 от ГПК, тъй като ответника с поведението си е дал повод за завеждането на настоящия иск .

С оглед на гореизложеното , съдът намира, че искът на ищеца се явява напълно основателен и доказан и като такъв следва да бъде уважен изцяло ,   като ответника следва да бъде осъден да заплати на ищеца   и сумата от 125  лв. представляваща направените от него  съдебни разноски по настоящото дело. Освен това ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищцовото дружество и сумата от 75 лв. представляваща направените от дружеството съдебни разноски по заповедното производство.

Мотивиран от гореизложените си съображения, Карнобатският районен съд

 

 

 

Р    Е    Ш    И  :

           

 

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на А.С.К.    с ЕГН ********** *** че същият дължи на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ  ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Бургас  ж.к. Победа ул. Ген. Владимир Вазов № 3 със законен представител инж. Ганчо Йовчев Тенев- Изпълнителен директор на дружеството и с  процесуален представител  Главен юрисконсулт Д.Б.З.   парична сума в размер на 299, 36  лв. което задължение е по издадени фактури в периода от  25.03.2015  година до 25.01.2018 година , като същите представляват равностойността на ползвани ВиК услуги -  доставена , отведена и пречистена вода  през  отчетен период по тези фактури  10.02.2015 година до 16.01.2018 година   , ведно със  законната лихва върху горепосочената главница от 299, 36  лв. начиная от датата по подаването на заявлението за издаване на съответната заповед за изпълнение  на парично задължение  по чл. 410 от ГПК № 190 от 16.03.2018 г.  по чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № 287 / 2018 г . в КРС – 14.03.2018 година до окончателното изплащане на вземането .

ОСЪЖДА А.С.К.    с ЕГН ********** ***  сумата от 125 лв. представляваща направените съдебни разноски по настоящото гр.д. № 718 / 2018 г. по описа на КРС на основание чл. 78 ал.1 във вр. с чл. 78 ал.8  от ГПК.

ОСЪЖДА А.С.К.    с ЕГН ********** *** да заплати на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ  ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Бургас  ж.к. Победа ул. Ген. Владимир Вазов № 3    сумата от 75 лв.  представляваща направените съдебни разноски по заповедното производство по ч.гр.д. № 287/ 2018 г.  по описа на КРС .

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване .

          Ищецът не може да обжалва решението в частта му на разноските .

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: