Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 7.11.2018г. до 7.11.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 118/2018 Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение К.В.Й. Н.Й.Я. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 7.11.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба по силата на която: Н.Й.Я. с ЕГН ********** се задължава да заплати на К.В.Й. с ЕГН ********** остатъка от исковата сума в размер на 758,68 лв. /седемстотин петдесет и осем лева и 68 ст./ в срок до 14.11.2018 г. по банкова сметка *** ***, като по този начин ищцата К.В.Й. ще се счита напълно удовлетворена по предявения иск по настоящото дело. Страните са споразумяха, че разноските поделото се поемат от всяка от страните така, както са ги направили, без да си дължат една на друга плащане за тях.
В законна сила на 7.11.2018г.
2 Гражданско дело No 261/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО С. И. Г. ООД АГРОВИН ООД Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 7.11.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба по силата на която: Ответникът „А.” ООД, ЕИК *** признава исковата претенция: 2740,74 /две хиляди седемстотин и четиридесет лева и 74 стотинки/ лева, представляваща главница; 664, 24 /шестстотин шестдесет и четири лева и 24 стотинки/ лева представляваща лихва за периода от 01.12.2015 г. до 01.03.2018 г., 300.00 /триста/ лева юрисконсултско възнаграждение и сумата 104.81 /сто и четири лева и 81 стотинки/ лева, представляваща ? от заплатената държавна такса в размер на 209.62 лева. Задължението общо е в размер на 3809,79 /три хиляди осемстотин и девет лева и 79 стотинки/ лева. Ответникът „А.” ООД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление ***се задължава да заплати сумата от 3809, 79 лева по сметката на ищеца Търговско дружество „***“ ООД гр. С., ЕИК *** със седалище и адрес на управление *** на две вноски, както следва: - в срок до 30.11.2018 г. сумата в размер на 1904, 90 /хиляда деветстотин и четири лева и деветдесет стотинки/ лева. - в срок до 31.12.2018 г. сумата в размер на1904, 90 /хиляда деветстотин и четири лева и деветдесет стотинки/ лева. В случай на забава или неизпълнение на така поетото задължение от страна на ответника ищецът ще търси правата си чрез способите на изпълнителното производство, ведно със законната лихва върху главницата 2740,74 /две хиляди седемстотин и четиридесет лева и 74 стотинки/ лева, от датата на предявяване на иска в съда по гр. дело № 261/2018 г. по описа на Районен съд гр. Карнобат - 08.03.2018 г., до окончателното изплащане на сумата.
В законна сила на 7.11.2018г.
3 Гражданско дело No 262/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО С. И. Г. ООД АГРОВИН ООД Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 7.11.2018г.
Ответникът „***” ООД, ЕИК *** признава исковата претенция: 2540,26 /две хиляди петстотин и четиридесет лева и двадесет и шест стотинки/ лева, представляваща главница; 236,86 /двеста тридесет и шест лева и 86 стотинки/ лева представляваща лихва за периода от 01.04.2017 г. до 01.03.2018 г., 300,00 /триста/ лева юрисконсултско възнаграждение и сумата 75,81 /седемдесет и пет лева и 81 ст./ лева, представляваща ? от заплатената държавна такса в размер 151,61 лева. Задължението общо е в размер на 3152,93 /три хиляди сто петдесет и два лева и деветдесет и три стотинки/ лева. Ответникът „***” ООД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр. ***, се задължава да заплати сумата от 3152,93 лева по сметката на ищеца Търговско дружество „***.“ ООД гр. С., ЕИК ***със седалище и адрес на управление гр. С., ул. *** на две вноски, както следва: - в срок до 30.11.2018 г. сумата в размер на 1576,46 / хиляда петстотин седемдесет и шест лева и четиридесет и шест стотинки/ лева. - в срок до 31.12.2018 г. сумата в размер на 1576,46 / хиляда петстотин седемдесет и шест лева и четиридесет и шест стотинки/ лева. В случай на забава или неизпълнение на така поетото задължение от страна на ответника ищецът ще търси правата си чрез способите на изпълнителното производство, ведно със законната лихва върху главницата 2540, 26 /две хиляди петстотин и четиридесет лева и двадесет и шест стотинки/ лева, от датата на предявяване на иска в съда по гр. дело № 262/2018 г. по описа на Районен съд гр. Карнобат – 08.03.2018 г., до окончателното изплащане на сумата.
В законна сила на 7.11.2018г.
4 Гражданско дело No 718/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ А.С.К. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 7.11.2018г.
, Карнобатският районен съд Р Е Ш И : ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на А.С.К. с ЕГН ********** *** че същият дължи на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Бургас ж.к. Победа ул. Ген. Владимир Вазов № 3 със законен представител инж. Ганчо Йовчев Тенев- Изпълнителен директор на дружеството и с процесуален представител Главен юрисконсулт Д.Б.З. парична сума в размер на 299, 36 лв. което задължение е по издадени фактури в периода от 25.03.2015 година до 25.01.2018 година , като същите представляват равностойността на ползвани ВиК услуги - доставена , отведена и пречистена вода през отчетен период по тези фактури 10.02.2015 година до 16.01.2018 година , ведно със законната лихва върху горепосочената главница от 299, 36 лв. начиная от датата по подаването на заявлението за издаване на съответната заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК № 190 от 16.03.2018 г. по чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № 287 / 2018 г . в КРС – 14.03.2018 година до окончателното изплащане на вземането .
5 НОХД No 342/2018 Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
А.И.М. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 7.11.2018г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 342/2018г. по описа на Районен съд Карнобат. ВРЪЩА делото на прокурора. Определението е окончателно.
В законна сила на 7.11.2018г.
6 НОХД No 348/2018 Квалифицирани състави на изнасилване - чл.152 ал.3 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
Н.С.Х. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Присъда от 16.10.2018г.
І. На 26.03.2018 г. в с.Вълчин общ.Сунгурларе обл.Бургаска в частен дом, при условията на опасен рецидив се съвкупил с лице от женски пол - Н.Н.Г. ***, като я принудил към това със сила- престъпление по чл.152,ал.3,т.5; вр.ал.1,т.2 пр.първо;вр.чл.29,ал.1 буква „а“ от НК и НА ОСНОВАНИЕ чл. 152, ал.3, т.5, вр. чл.152, ал.1, т.2-предл.“първо“, вр. чл.29, ал.1, б.”а” от НК и чл.54, ал.1 от НК го О С Ъ Ж Д А: НА ДВАНАДЕСЕТ ГОДИНИ лишаване от свобода, като на основание чл.58а, ал.1 от НК НАМАЛЯ така определеното наказание с една трета и НАЛАГА наказание лишаване от свобода за СРОК от ДЕВЕТ ГОДИНИ. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 41, ал. 6 от НК и чл. 57, ал. 1, т. 2, б. „б“ от ЗИНЗС на подс. Н.С.Х. първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на определеното наказание в размер на ДЕВЕТ ГОДИНИ лишаване от свобода. ІІ. На 26.03.2018 г., около 18.30 часа в с.Вълчин, общ.Сунгурларе, обл.Бургаска в частен дом, при условията на опасен рецидив направил опит да се съвкупил с лице от женски пол- А.Х.И. ***, като я принудил към това със сила, но опита останал недовършен по независещи от дееца причини - престъпление по чл.152, ал.3,т.5; вр.ал.1, т.2 пр.първо;вр.чл.29, ал.1, буква „а“; вр.чл.18,ал.1 от НК и НА ОСНОВАНИЕ чл. 152, ал.3, т.5, вр. чл.152, ал.1, т.2-предл.“първо“, вр. чл.29, ал.1, б.”а” от НК, вр. чл.18, ал.1 от НК и чл.54, ал.1 от НК го О С Ъ Ж Д А: НА ДЕСЕТ ГОДИНИ лишаване от свобода, като на основание чл.58а, ал.1 от НК НАМАЛЯ така определеното наказание с една трета и НАЛАГА наказание лишаване от свобода за СРОК от ШЕСТ години и ОСЕМ месеца. ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 41, ал. 6 от НК и чл. 57, ал. 1, т. 2, б. „б“ от ЗИНЗС на подс. Н.С.Х. първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на определеното наказание в размер на ШЕСТ ГОДИНИ и ОСЕМ МЕСЕЦА лишаване от свобода. НА ОСНОВАНИЕ чл.23, ал.1 от НК налага най-тежкото от определените по-горе наказания, а именно – ДЕВЕТ ГОДИНИ лишаване от свобода. На основание чл.24 от НК, увеличава така определеното общо наказание ДЕВЕТ ГОДИНИ лишаване от свобода с ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода и определя Н.С.Х. да изтърпи наказание от ДЕСЕТ ГОДИНИ лишаване от свобода. НА ОСНОВАНИЕ чл. 57, ал.1, т.2, б. „б“ от ЗИНЗС определя първоначален строг режим на изтърпяване на наложеното най-тежко и увеличено наказание на подс.Н.С.Х.. ПРИСПАДА на основание чл. 59, ал.2 и ал.1 от НК при изпълнение на наказанието лишаване от свобода времето през което подсъдимият Н.С.Х., ЕГН ********** е бил задържан по реда на ЗМВР, по реда на НПК и с мярка за неотклонение задържане под стража.
Н.С.Х.
Мотиви от 31.10.2018г.
мотиви