Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 6.11.2018г. до 6.11.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 322/2018 НАП ЕТ С.9.- А.Ч. ТД НАП БУРГАС Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 6.11.2018г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1417/12.06.2018 година на Зам.директора на ТД на НАП-Бургас, с което на ЕТ„Саната 99-А.Ч.“, ЕИК:102851698, със седалище и адрес на управление гр.Карнобат, ул.“Стара планина“ № 124, представляван от А.Я.Ч., за нарушение на чл.39, ал.5 от Наредба № Н-18/13.12.2006 на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства във вр. с чл.118, ал.4 от ЗЗДС, на основание чл.185, ал.2, вр. с ал.1 от ЗДДС му е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева.
2 АНД No 326/2018 РИОСВ НИК ФУД ЕООД РИОСВ ГР.БУРГАС Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 6.11.2018г.
НП-потвърдено
3 АНД No 357/2018 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
З.Ж.Г. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 25.10.2018г.
Отменя
В законна сила на 3.11.2018г.
4 НОХД No 411/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
П.И.И.
Н.К.М. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 6.11.2018г.
ОТМЕНЯ наложената на Н.К.М., ЕГН: **********, мярка за неотклонение „Подписка" по бързо производство № 282 ЗМ - 336/2018 г. по описа на РУ - Карнобат, пр.пр. вх. № 778/2018г. по описа на Районна прокуратура - Карнобат . ОПРЕДЕЛЕНИЕТО относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в седемдневен срок, считано от днес.
Н.К.М.
В законна сила на 14.11.2018г.
5 НОХД No 411/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
П.И.И.
Н.К.М. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 6.11.2018г.
Обвиняемият Н.К.М., ЕГН: ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление от общ характер по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 28.10.2018г. в около 22:30 часа на главен път II 73 на км. 87+500 м. по посока от гр. Карнобат към с. Невестино управлявал моторно превозно средство - лек автомобил ****с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,44 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол в кръвта № 553 /29.10.2018 г. на Сектор ,, Базово Научно — Техническа Лаборатория “ при ОДМВР гр. Бургас Престъплението е извършено от обвиняемия при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. НАЛАГА на Н.К.М., ЕГН: **********, на основание чл. 343б, ал.1 от НК, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, и на основание чл.343б, ал.1, чл.55, ал.2, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК глоба от 190/сто и деветдесет/лева. ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание от шест месеца лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. НАЛАГА на обвиняемия Н.К.М., ЕГН: **********, на основание чл. 343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, времето, през което за същото деяние Н.К.М., ЕГН: ********** е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство, считано от 28.10.2018 г. до влизане в сила на настоящото споразумение.
Н.К.М.
В законна сила на 6.11.2018г.