П Р О Т О К О Л

 

05.11.2018 година                                                       град  КАРНОБАТ

 

КАРНОБАТСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД,                               І    състав

На пети ноември две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                              

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА СТАНЧЕВА

 

   Съдебни заседатели: 1.................................

                            2.................................

 

Секретар …………………ВЕСКА ХРИСТОВА….…..........................................

Прокурор............................П.И.…..............................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията......СТАНЧЕВА....………….

Наказателно общ характер дело номер….401….по описа за 2018 година …

На именното повикване в .......................13.00……….................часа се явиха:

        

За районна прокуратура Карнобат се явява прокурорът И..

Обвиняемият Д.С.Д., редовно призован лично и с адв. Ц., редовно упълномощена.

         Прокурорът И.:  Да се даде ход на делото.

         Адв. Ц.:  Да се даде ход на делото.

Обвиняемият Д.С.Д.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

         СНЕМА самоличност на обвиняемия, както следва:

Д.С.Д. - роден на *** ***, българин, български гражданин, неосъждан, постоянен адрес:***, работи в “Недко Недков-Овчаров“ ЕООД с. Овчарово - шофьор, ЕГН: **********.

Съдът РАЗЯСНИ на страните правата им по чл.274 от НПК.

Прокурорът И.: Няма да правя отводи.

Адв.Ц.: Няма да правим отводи.

Обвиняемият Д.С.Д.: Разбрах правата си, няма да правя отводи на състава на съда, съдебния секретар и прокурора.

Съдът РАЗЯСНИ на страните правата им по чл.275 от НПК, да направят искания  по доказателствата и съдебното следствие.

Прокурорът И.: Госпожо съдия, на основание вр. чл.381, ал.1 от НПК постигнахме споразумение за решаване на делото по досъдебно производство с обвиняемия и защитника му, което сме Ви представили в писмен вид. Същото не противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено.

Адв.Ц.: Г-жо председател, с прокурора постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

Обвиняемият Д.С.Д.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото ще бъде прекратено. Разбирам, че одобреното споразумение от съда има последици на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

СЪДЪТ по доказателствата

                           О        П      Р       Е       Д       Е       Л       И:

ПРИЕМА като доказателства по делото материалите по бързо производство № 282 ЗМ - 329/2018г. по описа на РУ-гр. Карнобат, прокурорска преписка вх. № 762/2018г. по описа на КРП.

Споразумение:

         ДЪРЖАВЕН ОБВИНИТЕЛ – П.И. – прокурор в Районна прокуратура – гр. Карнобат

ОБВИНЯЕМ – Д.С.Д. с ЕГН : **********,

ЗАЩИТНИК – АДВОКАТ И.Д.Ц., вписана в Адвокатска колегия-гр. Бургас, със служебен адрес-***, надлежно упълномощена с Договор за правна зашита и съдействие от 24.10.2018г.

            Б. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

            Страните, спазвайки изискванията на чл.381 и сл. от НПК, обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

1.Обвиняемият Д.С.Д. се признава за виновен за това, че: на 19.10.2018г. около 08:35 часа на второкласен път II 73 на км. 90+500 м. по посока към ГП I-6 управлявал моторно превосно средство – товарен автомобил влекач *****с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,89 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза за определяне на концентрацията на алкохол в кръвта № 539 /19.10.2018г. на Сектор „Базово Научно-Техническа лаборатория“ при ОДМВР гр. Бургас .

            Престъпление по чл.343б, ал.1 от НК за което се предвижда наказание –„лишаване от свобода“ от една до три години и глоба от двеста до хиляда лева и не са налице основания за прекратяване на наказателното производство .

2.Престъплението е извършено от обвиняемия Д.С.Д. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал.2 от НК .

3.За посоченото в т.1 престъпление на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия Д.С.Д. се определя наказание от ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

            На основание чл.66, ал.1 от НК се отлага изпълнението на наложеното на обвиняемия Д.С.Д. наказание в размер на шест месеца лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ .

            На основание чл.55, ал.3 от НК не се налага на обвиняемия Д.С.Д. по-лекото кумулативно предвидено в закона наказание „Глоба“.

            На основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на обвиняемия Д.С.Д. се определя наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА .

            На основание чл.59, ал.4, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК се приспада времето, през което за същото деяние обвиняемият Д.С.Д. е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство, считано от 19.10.2018г.

4.Веществени доказателства – няма

5.Разноски по делото – в размер на 50.26 лв. ще бъдат заплатени от обвиняемия след подписване на настоящото споразумение.

            6.Имуществени вреди - няма.

                                                              ДЕКЛАРАЦИЯ

 

            Долуподписаният Д.С.Д.,   ЕГН:**********,*** декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред  и съм съгласен делото да бъде решено с настоящото споразумение, като са ми известни последиците от споразумението, а именно че определението, с което се одобрява споразумението има сила на влязла в сила присъда и същото е окончателно.

            Запознат съм с настоящото споразумение. Безусловно поемам всички негови клаузи и условия и доброволно съм го подписал.

 

                                                                                              ОБВИНЯЕМ:………………

                                                                                                  / Д.С.Д. /

 

 С П О Р А З У М Е Л И    СЕ :

 

 

1.     Прокурор П.И.:______________________

 

2.     Защитник на обв. Д. –

адв. Ц.:_______________

 

 

3.Обвиняем  Д.С.Д.:______________________

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което счита, че същото следва да бъде одобрено.

 

         Мотивиран от гореизложените съображения, съдът

 

О      П      Р       Е       Д       Е       Л       И: 

 

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 401/2018 г. по описа на Районен съд – Карнобат между РП –Карнобат, представлявана от прокурора И. и обвиняемия Д.С.Д., представляван от неговия защитник адв.Ц., съгласно което:

Обвиняемият Д.С.Д., ЕГН: ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление от общ характер по чл.343 б, ал.1 от НК, за това, че на 19.10.2018г. около 08:35 часа на второкласен път II 73 на км. 90+500 м. по посока към ГП I-6 управлявал моторно превосно средство – товарен автомобил влекач *****с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,89 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза за определяне на концентрацията на алкохол в кръвта № 539 /19.10.2018г. на Сектор „Базово Научно-Техническа лаборатория“ при ОДМВР гр. Бургас.

Престъплението е извършено от обвиняемия при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

НАЛАГА на Д.С.Д., ЕГН: **********, на основание чл. 343б, ал.1 от НК, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.55, ал.3 от НК не налага на обвиняемия Д.С.Д. по-лекото кумулативно предвидено в закона наказание „Глоба“.

ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание от шест месеца лишаване от свобода с изпитателен  срок от ТРИ ГОДИНИ.

НАЛАГА на обвиняемия Д.С.Д., ЕГН: **********,  на основание чл. 343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА.

ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, времето, през което за същото деяние Д.С.Д., ЕГН: **********  е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство, считано от 19.10.2018 г. до влизане в сила на настоящото споразумение.

         Разноските по делото в размер на 50.26 лева ще бъдат платени от обвиняемия Д.С.Д..

         Веществени доказателства – няма.

Имуществени вреди – няма.

         ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Д.С.Д., ЕГН: **********,*** да заплати направените по делото съдебни разноски в размер на 50.26 лева /петдесет лева и двадесет и шест стотинки/, която сума да се приведе по сметка IBAN ***, б.к. 30002010 на ОД МВР  Бургас при Банка ДСК гр. Бургас, както и сумата от 5.00 лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителни листи, която сума да се приведе по сметката на Карнобатския районен съд № BG67RZBB91553120067013 и BIC *** „Райфайзенбанк България“ клон Карнобат – RZBВBGSF.

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на влязла в сила присъда, съобразно разпоредбата на чл.383, ал.1 от НПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал.3 от НПК производството по НОХД № 401/2018 година по описа на КРС.

 

Съдът, на основание чл. 182, ал.2 от ДОПК, указва на обвиняемия Д.С.Д., че има възможност в седемдневен срок, считано от датата на сключване на настоящото споразумение и влизането му в сила – 05.11.2018 г., да заплати доброволно съдебни разноски в размер на 50.26 лева /петдесет лева и двадесет и шест стотинки/, която сума да се приведе по сметка IBAN ***, б.к. 30002010 на ОД МВР  Бургас при Банка ДСК гр. Бургас.

В платежните документи следва да се посочи номера на делото, име на задълженото лице и вида на задължението.

В случай, че сумата не бъде платена доброволно в указания срок и не бъдат представени доказателства за това в деловодството на съда, предстои предприемане на действия за принудителното и събиране, като обвиняемият дължи по 5.00 лева държавна такса за служебно издаване на всеки изпълнителен лист в полза на бюджета на съдебната власт.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ:

 

 

 

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия Д.С.Д., ЕГН: ********** е прекратено, като на същия е наложено наказание лишаване от свобода, което е отложено по чл.66, ал.1 от НК, на основание чл. 309, ал. 4 от НПК,

 

О П Р Е Д Е Л И : 

 

ОТМЕНЯ наложената на Д.С.Д., ЕГН: **********, мярка за неотклонение „Подписка" по бързо производство № 282 ЗМ - 329/2018г. по описа на РУ-гр. Карнобат, прокурорска преписка вх. № 762/2018г. по описа на КРП.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в седемдневен срок, считано от днес.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: