Р Е Ш Е Н И Е

                           № 151 / 5.11.2018г.                                     град Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Карнобатският районен съд                                                І състав

На двадесет и четвърти октомври две хиляди и осемнадесета година

В публичното заседание в следния  състав :

                                            Председател :   ТАТЯНА СТАНЧЕВА

                           Съдебни заседатели :    1.

                                                                  2.

Секретар ВЕСКА ХРИСТОВА

прокурор ………...........................                                                

като разгледа докладваното от съдията Станчева

АНД № 377 по описа за 2018 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

Съдебното производство е по реда на чл.59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания. Образувано е по жалба на ЕТ„Саната 99-А.Ч.“, ЕИК:102851698, със седалище и адрес на управление гр.Карнобат, ул.“Стара планина“ № 124, представляван от А.Я.Ч. против наказателно постановление № ННС-02/04.09.2018 г. на началника на Регионален отдел „Надзор на пазара“, Югоизточна България /РОНП ЮИБ/, Главна дирекция „Надзор на пазара“ /ГДНП/ при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 250 /двеста и петдесет/ лв. на основание чл.52 г от ЗТИП, за нарушение на чл. 4б, т.1 от ЗТИП и административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 250 /двеста и петдесет/ лв. на основание чл.52 б от ЗТИП, за нарушение на чл. 4б, т.2 от ЗТИП. В жалбата се твърди, че жалбоподателят не е извършил визираните в НП нарушения и не следва да носи административна отговорност.

В съдебно заседание административният орган не изпраща представител.

Жалбоподателят се представлява от упълномощен адвокат, който оспорва НП, с твърдения за допуснато нарушение довело до нарушаване правото на защита на жалбоподателя поради неприлагането от наказващия орган на чл.28 от ЗАНН.

Жалбата е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 59, ал.2 от ЗАНН и е процесуално допустима.

Въз основа на събраните доказателства съдът приема, че при проверка на 08.06.2018г. в търговски обект „Пами“, находящ се в гр.Карнобат, бул. България № 1, стопанисван от ЕТ„Саната 99-А.Ч.“ е установено, че се предлагат:

1.                 Детска играчка - желе - марка: Maihong, без модел, без бар код, желе в кутийка с бяло дъно, .прозрачно капаче със стикер - глава на животно, обрамчена с жълта гривна: опаковка: картонена кутия с нанесени надписи FRUITS JELLY MONSTER (6 броя кутии),произход: Китай, без обявен производител/вносител, наличност в търговският обект 13 бр., цена 1,50 лв./бр.

2.                  Детска играчка - желе марка: Maihong, модел: j — 3374, бар код:698828633754. желе в кутийка с бяло дъно с прозрачен капак с очи и усмивка, обрамчена в гривна (зелена, оранжева); опаковка: картонена кутия с нанесени надписи FRUITS JELLY MONSTER, произход: Китай, производител: ZHE JIANG CHINA, вносител SY. TRADING La Са USA. наличност в търговският обект 20 бр„ цена 1,00 лв./бр.

Проверяващите констатирали, че продуктите по пункт 1 и 2 са предназначени за игра на деца под 14 години и попадат под обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките /НСИОСИ/, в сила от 20.07.2011г. приета на основание чл.7 от ЗТИП.

За констатациите от проверката срещу жалбоподателя на 16.07.2017г. е съставен АУАН, въз основа на който впоследствие срещу жалбоподателя е съставено атакуваното НП.

От правна страна съдът приема следното :

Съгласно чл.11, ал.3 от  НСИОСИ търговецът, преди да предостави играчка на пазара, трябва да провери има ли играчката нанесена СЕ маркировка, нанесени данни по чл. 16, чл. 17, ал. 1 и придружава ли се от инструкция за употреба и информация за безопасност на български език, а чл.17, ал.2 предвижда, в случай на внос, върху играчката, а когато това е невъзможно - върху опаковката или в документ, който придружава играчката, да се нанасят и търговското наименование или търговската марка и адресът на вносителя.

Установено е че търговецът е предлагал продукта по пункт 1 без да е посочил наименование и адрес на вносителя– нарушение на чл.4б, т.1 от ЗТИП във връзка с чл.11, ал.3 във вр. чл.17, ал.2 от НСИОСИ, поради което е ангажирана отговорността му с налагане на имуществена санкция на основание чл. 52г от ЗТИП в размер на 250лева.

Втората санкция в размер на  250 лева е наложена на жалбоподателя на основание чл. 52б от ЗТИП за нарушение на чл.4б, т.2 от ЗТИП във вр. чл.11, ал.3 във вр. чл. 6 от НСИОСИ за нарушения, установени по отношение на продукт 1 и продукт 2, за които проверяващите са установили, че са без маркировка за съответствие СЕ и са квалифицирали нарушението като едно, което е неправилно.

Съгласно нормата на чл. 18 от ЗАНН, когато с едно деяние са извършени няколко административни нарушения или едно и също лице е извършило няколко отделни нарушения, наложените наказания се изтърпяват поотделно за всяко едно от тях. Анализът на цитираната правна норма налага извод, че на първо място следва да са налице установени няколко отделни нарушения, осъществени от едно и също лице, за които да са наложени отделни наказания, които следва да се изтърпяват отделно. В хода на извършената проверка в търговския обект са установени два продукта които са без маркировка в съответствие СЕ –за продукт по т.1 и за продукт по т.2, т.е. наказващият орган е следвало да наложи санкция за всяко едно от установените нарушения. Налице е несъответствие между броя установени нарушения и броя наложени наказания, поради което наказателното постановление в частта, с която на жалбоподателя е наложена имуществена санкция в размер на 250 лева за две нарушения по чл.4б, т.2 от ЗТИП, следва да се отмени като незаконосъобразно, без съдът да разглежда наведените от страните твърдения относно законосъобразността на НП в тази част.

Мотивиран от горното и на основание чл. 63 от ЗАНН, Карнобатският районен съд

 

Така мотивиран и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р      Е     Ш     И   :

ОТМЕНЯ наказателно постановление № ННС-02/04.09.2018 г. на

началника на Регионален отдел „Надзор на пазара“, Югоизточна България /РОНП ЮИБ/, Главна дирекция „Надзор на пазара“ /ГДНП/ при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, в частта с която на ЕТ„Саната 99-А.Ч.“, ЕИК:102851698, със седалище и адрес на управление гр.Карнобат, ул.“Стара планина“ № 124, представляван от А.Я.Ч.  е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 250 /двеста и петдесет/ лв. на основание чл.52 б от ЗТИП, за нарушение на чл. 4б, т.2 от ЗТИП.

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № ННС-02/04.09.2018 г. на началника на Регионален отдел „Надзор на пазара“, Югоизточна България /РОНП ЮИБ/, Главна дирекция „Надзор на пазара“ /ГДНП/ при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, в останалата част,  с която на ЕТ„Саната 99-А.Ч.“, ЕИК:102851698, със седалище и адрес на управление гр.Карнобат, ул.“Стара планина“ № 124, представляван от А.Я.Ч., е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 250 /двеста и петдесет/ лв. на основание чл.52 г от ЗТИП, за нарушение на чл. 4б, т.1 от ЗТИП.

         НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: