Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 150 / 5.11.2018г.            град Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

КАРНОБАТСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД                                  І наказателен състав

На десети октомври,                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                    

                                                   Председател :   ТАТЯНА СТАНЧЕВА

                    

 

Секретар: Веска Христова

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията Станчева

АНД № 313 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН, образувано по жалба на В.Г.Д., ЕГН- **********,***, против наказателно постановление № 22-0000151/17.07.2018 г. на Началник Областен отдел „АА“ град Бургас. С цитираното наказателно постановление на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 2000 /две хиляди/ лева, на основание чл.99, ал.3, т.1 от Закона за автомобилните превози (ЗАвПр), за нарушение на чл.89, т.11 от Наредба № 33 от 03.11.1999 година на МТИТС.

В съдебно заседание жалбоподателят редовно уведомен, не се явява.

Представителят на административнонаказващият не изпраща представител и не изразява становище по жалбата.

Жалбата е подадена от надлежна страна, в законоустановения за това срок и съдържа необходимите реквизити, с оглед на което същата е допустима и следва да бъде разгледана.

Съдът като взе предвид събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа страна следното:

На 07.07.2018г. е извършена проверка на В.Г.Д., ЕГН- **********,***, при която е установено, че същият катоводач на товеран автомобил с ***и полуремарке с рег. ****, водъчът извършва обществен транспорт на товари в страната, като при праверката предоставя удостоверение за психологиечска годност № 235132 от 25.122014г. с изтекъл срок на валидност до 05.12.2017г. – нарушение на чл. 89, т.6 от НАРЕДБА № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България

От правна страна съдът приема следното:

При извършената служебна проверка по редовността на акта за установяване на административно нарушение и издаденото въз основа на него наказателно постановление, съдът намира, че същите не отговарят на изискванията на чл. 42, т.5  и чл. 57, ал.1 т.6 от ЗАНН.

В акта, въз основа, на който е започнало административно-наказателното производство е посочен, като нарушен законовия текст на чл.89 т.11 от Наредба № 33 от 03.11.1999 година на МТИТС, какъвто към момента на установяване на нарушението не съществува в Наредбата. Посоченото нарушение е пренесено в атакуваното НП

Констатираното противоречие води до нарушаване правото на защита на жалбоподателя, тъй като за същия не е изяснено коя правна норма административнонаказващият орган е приел за нарушена и за която го е санкционирал.

         По изложените съображения съдът счита, че атакуваното наказателно постановление следва да бъде отменено като незаконосъбразно.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 22-0000151/17.07.2018 г. на Началник Областен отдел „АА“ град Бургас, с което на В.Г.Д., ЕГН- **********,***, с което за нарушение на чл.89, т.11 от Наредба № 33 от 03.11.1999 година на МТИТС в на основание чл.99, ал.3, т.1 от Закона за автомобилните превози (ЗАвПр), е наложено административно наказание глоба в размер на 2000 /две хиляди/ лева.

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: