Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 5.11.2018г. до 5.11.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 313/2018 ИААА В.Г.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ГР. БУРГАС Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 5.11.2018г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 22-0000151/17.07.2018 г. на Началник Областен отдел „АА“ град Бургас, с което на В.Г.Д., ЕГН- **********,***, с което за нарушение на чл.89, т.11 от Наредба № 33 от 03.11.1999 година на МТИТС в на основание чл.99, ал.3, т.1 от Закона за автомобилните превози (ЗАвПр), е наложено административно наказание глоба в размер на 2000 /две хиляди/ лева.
2 АНД No 377/2018 ДАМТН ЕТ С.9.- А.Ч. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 5.11.2018г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № ННС-02/04.09.2018 г. на началника на Регионален отдел „Надзор на пазара“, Югоизточна България /РОНП ЮИБ/, Главна дирекция „Надзор на пазара“ /ГДНП/ при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, в частта с която на ЕТ„Саната 99-А.Ч.“, ЕИК:102851698, със седалище и адрес на управление гр.Карнобат, ул.“Стара планина“ № 124, представляван от А.Я.Ч. е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 250 /двеста и петдесет/ лв. на основание чл.52 б от ЗТИП, за нарушение на чл. 4б, т.2 от ЗТИП. ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № ННС-02/04.09.2018 г. на началника на Регионален отдел „Надзор на пазара“, Югоизточна България /РОНП ЮИБ/, Главна дирекция „Надзор на пазара“ /ГДНП/ при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, в останалата част, с която на ЕТ„Саната 99-А.Ч.“, ЕИК:102851698, със седалище и адрес на управление гр.Карнобат, ул.“Стара планина“ № 124, представляван от А.Я.Ч., е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 250 /двеста и петдесет/ лв. на основание чл.52 г от ЗТИП, за нарушение на чл. 4б, т.1 от ЗТИП.
3 НОХД No 401/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
Д.С.Д. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 5.11.2018г.
ОТМЕНЯ наложената на Д.С.Д., ЕГН: **********, мярка за неотклонение „Подписка" по бързо производство № 282 ЗМ - 329/2018г. по описа на РУ-гр. Карнобат, прокурорска преписка вх. № 762/2018г. по описа на КРП. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в седемдневен срок, считано от днес.
Д.С.Д.
В законна сила на 13.11.2018г.
4 НОХД No 401/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
Д.С.Д. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 5.11.2018г.
Обвиняемият Д.С.Д., ЕГН: ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление от общ характер по чл.343 б, ал.1 от НК, за това, че на 19.10.2018г. около 08:35 часа на второкласен път II 73 на км. 90+500 м. по посока към ГП I-6 управлявал моторно превосно средство – товарен автомобил влекач *****с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,89 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза за определяне на концентрацията на алкохол в кръвта № 539 /19.10.2018г. на Сектор „Базово Научно-Техническа лаборатория“ при ОДМВР гр. Бургас. Престъплението е извършено от обвиняемия при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. НАЛАГА на Д.С.Д., ЕГН: **********, на основание чл. 343б, ал.1 от НК, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.55, ал.3 от НК не налага на обвиняемия Д.С.Д. по-лекото кумулативно предвидено в закона наказание „Глоба“. ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание от шест месеца лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. НАЛАГА на обвиняемия Д.С.Д., ЕГН: **********, на основание чл. 343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, времето, през което за същото деяние Д.С.Д., ЕГН: ********** е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство, считано от 19.10.2018 г. до влизане в сила на настоящото споразумение.
Д.С.Д.
В законна сила на 5.11.2018г.
5 НОХД No 408/2018 Кражба, представляваща опасен рецидив Щ.Г.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ
К.А.М. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 5.11.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА наложената на обвиняемия К.А.М., ЕГН-********** мярка за неотклонение „Задържане под стража" досъдебно производство № 282 ЗМ 242/ 2018 година по описа на РУ Карнобат, пр. вх. № 534/2018 г. по описа на Района прокуратура-гр.Карнобат. Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок считано от днес.
К.А.М.
В законна сила на 13.11.2018г.