Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 2.11.2018г. до 2.11.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 518/2018 Искове за развод и недействителност на брака А.С.К. Р.Г.М. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 2.11.2018г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И: ПРЕКРАТЯВА гражданския брак сключен между А.С.К. с ЕГН ********** *** и Р.Г. Кукоркова с ЕГН ********** *** с акт за граждански брак № 0021 от 30.05.2016 година на Община Сунгурларе . ОБЯВЯВА, че вина за дълбокото и непоправимо разстройство на брака имат само съпругата Р.Г. Кукоркова .
2 Гражданско дело No 578/2018 Делба С.Ж.Н. Р.Ж.Е. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 2.11.2018г.
, Карнобатският районен съд Р Е Ш И: ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между С.Ж.Н. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** същият със съдебен адресат- адв. С.Х. Гонкова- Трайкова с адрес на кантора на АД Трайкова и Гонков и Р.Ж.Е. с ЕГН ********** *** на съсобствените помежду им недвижими имоти находящи се в село Есен, Община Сунгурларе , обл. Бургаска , а именно : : 1. Дворно място с площ от 1190 кв.м. образуващо УПИ VI – 167 в квартал 40 съгласно действащия застроителен и регулационен / подробен устройствен / план на същото село при граници: изток- улица , запад- извън регулация , север- УПИ – III- 168, УПИ - IV- 168 и юг – УПИ V – 168 , ведно с построените в това дворно място масивна двуетажна жилищна сграда, съдържаща първи етаж с обща застроена площ от 80 кв.м. , състояща се от три стаи, санитарно помещение , коридор и стълбище и втори етаж с обща застроена площ от 80 кв.м. , състоящ се от три , санитарно помещение и коридор , отделно гараж със застроена площ от 28 кв.м. , стопанска сграда със застроена площ от 51 кв.м. и останалите подобрения и насаждения в имота и 2. Дворно място с площ от 1055 кв.м. , образуващо УПИ V- 168 в квартал 40 съгласно действащия застроителен и регулационен / подробен устройствен / план на селото при граници : изток- улица , запад- извън регулация , север- УПИ VI – 167, юг – извън регулация ,което е празно- незастроено при следните идеални части от правото на собственост върху горепосочените недвижими имоти за всяка една от страните както следва: За С.Ж.Н. – 1/2 идеални части от правото на собственост и за Р.Ж.Е. – останалите 1/2 идеални части от правото на собственост спрямо същите недвижими имоти.
3 Гражданско дело No 597/2018 Искове за развод и недействителност на брака В.Р.В. В.К.К. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 2.11.2018г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И: ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД гражданския брак сключен на 15.10.2011 година с акт за граждански брак № 19 от 15.10.2011 година на Община Сунгурларе , обл. Бургаска между В.Р. Костова с ЕГН ********** *** същата със съдебен адрес за призоваване и съобщения - гр. Бургас ул. Ж. Патева № 1- адв. М.И. и В.К.К. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** , същият със съдебен адрес за призоваване и съобщения- гр. Карнобат, обл. Бургаска ул. Г. Димитров № 6 – чрез адв. Д.В. поради дълбокото и непоправимо разстройство на същия по реда на чл. 49 ал.1 от СК.
4 АНД No 271/2018 Агенция "Митници" ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ "ИВА- ИВАН ВЕЛЧЕВ" АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" МИТНИЦА - БУРГАС Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 2.11.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 2865/2017 от 13.06.2018г. на началник Митница Бургас, с което на ЕТ „Ива-И. Неделчев“ с ЕИК 812238889 със седалище и адрес на управление гр.Карнобат, ул.“Петър Пенчев“ №25, представлявано от И.В.И. на основание чл. 126, т.2 ЗАДС (редакция ДВ 97/2016г.) е наложена имуществена санкция в размер на 2000лв., като на основание чл. 124,ал.1 ЗАДС са отнети в полза на държавата стоките, предмет на нарушението-1 брой туба с вместимост 22 литра с етилов алкохол с алкохолно съдържание 50.1%vol, 1 брой туба с вместимост 22 литра с етилов алкохол с алкохолно съдържание 41.2%vol и на основание чл. 124а,ал.1 ЗАДС жалбоподателят е лишен от право да управлява търговска дейност с акцизни стоки за срок от един месец в обект-имот, обособен като специализиран малък обект за дестилиране, находящ се в гр.Карнобат, УПИ V, в кв. 12, Промишлена зона „Север“. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
5 АНД No 296/2018 МВР К.И.П. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ГР.КАРНОБАТ Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 2.11.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №18-0282-000287 от 09.07.2018г. на началник РУ-Карнобат, с коeто на К.И.П. с ЕГН ********** *** на основание чл. 174, ал.1, т.1 ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца, а на основание чл. 183, ал.1,т.1 ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 10лв. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 25.11.2018г.
6 АНД No 297/2018 РИОСВ С.К.С. РИОСВ ГР.БУРГАС Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 2.11.2018г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 50/26.06.2018г. на Директора на РИОСВ Бургас, с което на С.К.С. с ЕГН *********** *** на основание чл. 166,т.2 от Закона за опазване на околната среда е наложена имуществена санкция в размер на 2000лв. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
7 АНД No 356/2018 МВР Г.Т.Г. РУП - КАРНОБАТ Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 2.11.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №18-0282-000346 от 30.07.2018г. на началник РУ-Карнобат, В ЧАСТТА, с която на Г.Т.Г. с ЕГН ********** *** на основание чл. 179,ал.3,т.4 ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300лв. ОТМЕНЯ Наказателно постановление №18-0282-000346 от 30.07.2018г. на началник РУ-Карнобат, В ЧАСТТА, с която на Г.Т.Г. с ЕГН ********** *** на основание чл. 183, ал.1,т.1 ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 10лв. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.