Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.11.2018г. до 1.11.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1376/2017 Искове за развод и недействителност на брака С.С.Т. А.С.Т. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 1.11.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 1376/2017 година по описа на Районен съд – Карнобат, образувано по молба на С.С.Т., ЕГН: **********,***, представлявана от адв.С. Г. против А.С.Т., ЕГН: **********,***, представляван от адв.Л.Л. с правно основание чл. 49, ал.3 от КТ. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Окръжен съд-Бургас. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се връчи на страните.
2 Гражданско дело No 1574/2017 Искове за недействителност на правни сделки ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ВИНЕКС -СЛАВЯНЦИ АД СЕЛО СЛАВЯНЦИ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 1.11.2018г.
ОБЯВЯВА на основание чл. 26, ал.1, предложение първо от ЗЗД във вр. чл.8 и чл.35 от ЗОС за нищожни договорите за продажба на недвижими имоти: Договор № 43, с който Община Сунгурларе е прехвърлила на „Винекс-Славянци” АД собствеността върху ПИ № 002027 с площ 199,702 дка в местността „Корубоорусу“ с начин на трайно ползване - пустееща необработваема земя, десета категория, актуван с Акт за ЧОС №3245/06.08.2014г. при граници и съседи както следва: ПИ с №011013; ПИ с №002029; ПИ с №002014; ПИ с №002030; ПИ с №002031; ПИ с №002043; ПИ с №002036; ПИ с №002037; ПИ с №002040; ПИ с №002037; ПИ с №002042; ПИ с №002043; ПИ с №002020; ПИ с №002038; - Договор № 44, с който Община Сунгурларе е прехвърлила на „Винекс-Славянци” АД собствеността върху ПИ № 002029 с площ 145,915 дка в местността „Екинлика“ с начин на трайно ползване - пустееща необработваема земя, десета категория, актуван с Акт за ЧОС №3246/06.08.2014 г. при граници и съседи както следва: ПИ с № 002019, ПИ №002017; ПИ с №002016; ПИ с №002015;ПИ с №002021; ПИ с №002014; ПИ с №002027; ПИ с №011013; - Договор № 45, с който Община Сунгурларе е прехвърлила на „Винекс-Славянци” АД собствеността върху ПИ № 002041 с площ 157,515 дка в местността „Корубоорусу” с начин на трайно ползване - пустееща необработваема земя, десета категория, актуван с Акт за ЧОС №3247/06.08.2014г., при граници и съседи както следва: ПИ с №002020; ПИ с №002044; ПИ с №011014; ПИ с №011013; ПИ с №002039; -Договор № 46, с който Община Сунгурларе е прехвърлила на „Винекс-Славянци” АД собствеността върху ПИ № 002081, с площ 115,672 дка в местността „Екинлика“ с начин на трайно ползване - пустееща необработваема земя, десета категория, актуван с Акт за ЧОС №3249/07.08.2014 г., при граници и съседи както следва: ПИ с №011013; ПИ с №003035; ПИ с №003025; ПИ с №003040; ПИ с №002004; ПИ с №002019; -Договор № 47, с който Община Сунгурларе е прехвърлила на „Винекс-Славянци” АД собствеността върху ПИ № 003035 с площ 2114.801 дка в местността „Чеирите“, с начин на трайно ползване - пустееща необработваема земя, десета категория, актуван с Акт за ЧОС №3204/28.03.2014 г., при граници и съседи както следва: ПИ с №021001; ПИ с №003017; ПИ с №021001; ПИ с №003029; ПИ с №003032; ПИ с №003025; ПИ с №003033; ПИ с №003025; ПИ с №002081; ПИ с №011013; ПИ с №021004; ПИ с №021003; ПИ с №021001; ПИ с №003056; ПИ с №003058. ОСЪЖДА „Винекс-Славянци” АД, ЕИК 102073336, със седалище и адрес на управление област Бургас, община Сунгурларе, с. Славянци, представлявано от Ж.Г.Ж., на основание чл. 34 от ЗЗД да предаде владението на Община Сунгурларе, БУЛСТАТ: 000057250, представлявана от кмета В.П.П., на следните недвижими имоти: ПИ № 002027 с площ 199,702 дка в местността „Корубоорусу“ с начин на трайно ползване - пустееща необработваема земя, десета категория, актуван с Акт за ЧОС №3245/06.08.2014г.; ПИ № 002029 с площ 145,915 дка в местността „Екинлика“ с начин на трайно ползване - пустееща необработваема земя, десета категория, актуван с Акт за ЧОС №3246/06.08.2014 г.; ПИ № 002041 с площ 157,515 дка в местността „Корубоорусу” с начин на трайно ползване - пустееща необработваема земя, десета категория, актуван с Акт за ЧОС №3247/06.08.2014г.; ПИ № 002081, с площ 115,672 дка в местността „Екинлика“ с начин на трайно ползване - пустееща необработваема земя, десета категория, актуван с Акт за ЧОС №3249/07.08.2014 г.; ПИ № 003035 с площ 2114.801 дка в местността „Чеирите“, с начин на трайно ползване - пустееща необработваема земя, десета категория, актуван с Акт за ЧОС №3204/28.03.2014 г. ОСЪЖДА „Винекс-Славянци” АД, ЕИК 102073336, със седалище и адрес на управление област Бургас, община Сунгурларе, с. Славянци, представлявано от Ж.Г.Ж. ***, БУЛСТАТ: 000057250, представлявана от кмета В.П.П. расноски по делото в размер на сумата от 6045,48 лв. /шест хиляди и четиридесет и пет лева и четиридесет и осем стотинки/. Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
3 Гражданско дело No 197/2018 Искове за развод и недействителност на брака Ж.Д.К. С.Ч.К. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 1.11.2018г.
В законна сила на 16.11.2018г.
4 НОХД No 398/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
Й.И.И. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 1.11.2018г.
След като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в съдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде потвърдена, поради което О П Р Е Д Е Л И : ПОТВЪРЖДАВА наложената на Й.И.И. с ЕГН **********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.
Й.И.И.
В законна сила на 9.11.2018г.
5 НОХД No 407/2018 Привилегирован състав на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
А.К.К. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 1.11.2018г.
А.К.К.
На основание чл.197, т.2, вр. чл.194, ал.3, вр. ал.1, вр. чл.20, ал.2, чл. 54 от НК на обвиняемия А.К.К. се определя наказание ГЛОБА в размер на СТО ЛЕВА.
В законна сила на 1.11.2018г.
6 НОХД No 407/2018 Привилегирован състав на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
А.К.К. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 1.11.2018г.
След като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в съдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ наложената на А.К.К. с ЕГН ********** мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”. Определението може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.
А.К.К.