Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 24.10.2018г. до 24.10.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 270/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД С.Ж.Н. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 24.10.2018г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И : ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на С.Ж.Н. с ЕГН ********** с адрес *** както и по отношение на третото лице- помагач Р.Ж.Е. с ЕГН ********** *** , че С.Ж.Н. дължи на Водоснабдяване и канализация ЕАД с ЕИК 812115210 , със седалище и адрес на управление гр. Бургас кв. Победа ул. Ген. Владимир Вазов № 3 следните суми а именно : 1. парична сума в размер на 298, 78 лв. – главница представляваща задължение по неплатени издадени фактури в периода от 24.04.2015 г. – 25.10.2017 г. което произтича от потребени ВиК услуги – доставена , отведена и пречистена вода през отчетния период от 05.03.2015 г. – 12.10.2017 г. и 2. Сумата от 46, 49 лв. представляваща обезщетение за забавено плащане 25.05.2015 г. до 14.12.2017 г. , както и законната лихва върху главницата , считано от датата на подаването на заявлението за издаването на съответната заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК в районен съд Карнобат – 20. 12. 2017 до окончателното им изплащане , за които суми е издадена заповед за изпълнение по ч. гр.д. № 1584 / 2017 година по описа на Районен съд Карнобат , като ОТХВЪРЛЯ иска за претендирана за установяване мораторна лихва в частта му над 46, 49 лв. до пълния му предявен размер от 77, 75 лв. като неоснователен и недоказан.
2 Гражданско дело No 323/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД И.П.П. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 24.10.2018г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И : ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на И.П.П. с ЕГН ********** *** , че същият дължи на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Бургас ж.к. Победа ул. Ген. Владимир Вазов № 3 със законен представител инж. Ганчо Йовчев Тенев- Изпълнителен директор на дружеството и с процесуален представител Главен юрисконсулт Д.Б.З. парична сума в размер на 408, 91 лв. което задължение е по издадени фактури в периода от 25.09.2015 година до 26.09.2017 година , като същите представляват равностойността на ползвани ВиК услуги - доставена , отведена и пречистена вода през отчетен период по тези фактури 23.06.2015 година до 25.08.2017 година ,както и сумата от 86, 50 лв.представляваща мораторна лихва върху горепосочената главница дължима се за периода от 26.09.2015 година до 29.11.2017 година , ведно със законната лихва върху горепосочената главница от 408, 91 лв. начиная от датата по подаването на заявлението за издаване на съответната заповед за изпълнение № 982 от 30.11.2017 г. по чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № 1454 / 2017 г . в КРС – 29.11.2017 година до окончателното изплащане на вземането
3 Гражданско дело No 987/2018 Искове по СК - издръжка, изменение С.С.А. С.Р.А. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 24.10.2018г.
ИЗМЕНЯ размера на издръжката, постановен с решение № 166/20.09.2013 г. по гр.д. № 428/2012 година по описа на РС-Карнобат, като ответника С.Р.А., ЕГН-**********,***, СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплаща на детето си С.С.А., ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Е.Р.Д., ЕГН-********** *** месечна издръжка от 100.00 лева на 130.00 /сто и тридесет/ лева, начиная от 04.09.2018 година до възникване на законни основания за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска.
В законна сила на 24.10.2018г.
4 НОХД No 385/2018 Обсебване в големи размери или представляващо опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
С.Г.И. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 11.10.2018г.
С.Г.И.
1. На осн. чл. 206, ал. 3, вр. чл. 206, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, буква „а „и буква „б“ от НК, вр. чл. 55 ал. 1, т.1 от НК на обвиняемия С.Г.И. се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл. 41, ал. 6 от НК и чл. 57, ал. 1, т. 2, б. „б“ от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража на обвиняемия С.Г.И. се определя първоначален СТРОГ РЕЖИМ 2. На осн. чл. 196, ал. 1, т. 2 вр. чл. 195, ал. 1, т. 2, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, буква „а „и буква „б“ от НК, вр. чл. 55 ал. 1, т.1 от НК на обвиняемия С.Г.И. се определя наказание ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл. 41, ал. 6 от НК и чл. 57, ал. 1, т. 2, б. „б“ от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража на обвиняемия С.Г.И. се определя първоначален СТРОГ На основание чл. 23, ал. 1 от НК на обвиняемия С.Г.И. се определя едно общо наказание за горепосочените две престъпления, в размер на най-тежкото от тях, а именно – ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА . На основание чл. 41, ал. 6 от НК и чл. 57, ал. 1, т. 2, б. „б“ от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража на обвиняемия С.Г.И. се определя първоначален СТРОГ РЕЖИМ на изтърпяване на определеното общо най-тежко наказание в размер на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
В законна сила на 11.10.2018г.