Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 22.10.2018г. до 22.10.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 311/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Д.И.А. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 22.10.2018г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответника Д.И.А., ЕГН **********,***, че дължи на „Теленор България" ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6, представлявано от Оле Бьорн Шулстъд, чрез пълномощник Адвокатско дружество „Г. и П.", Булстат: 176733159, представлявано от адв. В.Г., съдебен адрес: *** сумата от 78,96 лева - незаплатени от ответника далекосъобщителни услуги за периода от 01.03.2016г. до 30.06.2016г. по договор за мобилни услуги сключен между ищеца и ответника от дата 19.02.2016г. по заявка № 615084555 с абонатен номер № 005546694., ведно със законната лихва от подаването на заявлението по чл.410 от ГПК в съда -29.11.2017г. до окончателното плащане. ОСЪЖДА Д.И.А., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на „Теленор България" ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6, представлявано от Оле Бьорн Шулстъд, чрез пълномощник Адвокатско дружество „Г. и П.", Булстат: 176733159, представлявано от адв. В.Г., съдебен адрес: *** сумата от 305.00 лева. ОСЪЖДА Д.И.А., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на „Теленор България" ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6, представлявано от Оле Бьорн Шулстъд, чрез пълномощник Адвокатско дружество „Г. и П.", Булстат: 176733159, представлявано от адв. В.Г., съдебен адрес: *** сумата от 62,97 лева, договорно неустойка по договор с абонатен № 005546694, сключен между ищеца „Теленор България" ЕАД, ЕИК 130460283 и ответника Д.И.А., ЕГН **********. ОСЪЖДА Д.И.А., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на „Теленор България" ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6, представлявано от Оле Бьорн Шулстъд, чрез пълномощник Адвокатско дружество „Г. и П.", Булстат: 176733159, представлявано от адв. В.Г., съдебен адрес: *** сумата от 111,80 лева незаплатени лизингови вноски по договор за абонатен № 005546694, сключен между ищеца „Теленор България" ЕАД, ЕИК 130460283 и ответника Д.И.А., ЕГН **********. ОСЪЖДА Д.И.А., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на „Теленор България" ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6, представлявано от Оле Бьорн Шулстъд, чрез пълномощник Адвокатско дружество „Г. и П.", Булстат: 176733159, представлявано от адв. В.Г., съдебен адрес: *** сумата от 305.00 лева, представляваща направените от ищеца „Теленор България" ЕАД, ЕИК 130460283 разноски по исковото производство. ОСЪЖДА Д.И.А., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на „Теленор България" ЕАД, сумата от 28,86 лв./двадесет и осем лева и осемдесет и шест стотинки/, представляваща направените от ищеца „Теленор България" ЕАД, ЕИК 130460283 разноски по заповедното производство. Преписи от решението да се връчат на страните. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.10.2018г.
2 АНД No 323/2018 ИААА П.С.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ГР. БУРГАС Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 22.10.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление №22-0000150/17.07.2018г. на и.д. Началник на ОО “ АА“ гр.Бургас, с което на П.С.К. ЕГН ********** *** за нарушение на чл. 89, т.7 от Наредба № ЗЗ от 03.11.1999г. на МТ на основание чл. 93, ал.1, т.1 ЗАвт.П му е наложено административно наказание глоба в размер на 2000 лв., а за нарушение на чл. 89, т.8 от Наредба № ЗЗ от 03.11.1999 г. на МТ на основание чл. 93, ал.1, т.1 ЗАвт.П му е наложено административно наказание глоба в размер на 2000 лв
В законна сила на 21.11.2018г.
3 АНД No 355/2018 МВР М.Е.М. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ГР.КАРНОБАТ Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 22.10.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство или система № 2145028 на ОД МВР-Бургас, с който на М.Е.М. с ЕГН ********** *** за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП и на основание чл.189, ал.4, във вр. с чл.182, ал.2, т.6 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 700лева Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.