Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 19.10.2018г. до 19.10.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1483/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение КАМТ АД ГР.КАРНОБАТ ДАР АГРО ООД Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 19.10.2018г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И: ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответника Дар Агро ООД с ЕИК 102934770 със седалище и адрес на управление гр. Карнобат 8400 ул. Москва № 7 и спрямо третото лице неин помагач Община Карнобат с адрес град Карнобат , обл. Бургаска бул. България № 12 представлявана от Кмета на Общината Георги Иванов Димитров , че КАМТ АД с ЕИК 102004105 със седалище и адрес на управление Община Карнобат 8400 , Промишлена зона е собственик на следният недвижим имот , представляващ частен път по смисъла на чл. 1 ал.2 т.4 , чл. 8 ал.4 и чл. 19 ал.1 т.3 от Закона за пътищата с площ от 4 150 кв.м. , намиращ се между осеви точки / о.т. / 160 до о.т. 166 включително по ПУП – ПЗР на гр. Карнобат , представляващо част от бивш парцел – УПИ IV- 66 в квартал 11 по плана на Промишлена зона Север гр. Карнобат.
В законна сила на 13.11.2018г.
2 Гражданско дело No 411/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.В.Г.,
А.М.Г.
И.К.П.,
С.В.П.,
КРУШЕВО АД
Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 19.10.2018г.
3 Гражданско дело No 969/2018 Искове за развод и недействителност на брака И.Ф.А. А.М.А. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 19.10.2018г.
Мотивиран от горното и на основание чл. 118 ал.2 от ГПК във връзка с чл. 105 от ГПК , съдът О П Р Е Д Е Л И : Прекратява производството по настоящото гр.д. № 969 / 2018 г. по описа на Районен съд Карнобат. Изпраща делото по подсъдност на Районен съд Айтос.