РЕШЕНИЕ

 

207 / 18.10.2018г. ,                        град Карнобат

 

В   ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАРНОБАТСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД                                                              І граждански състав

На втори октомври през две хиляди и осемнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Станчева

 

Секретар: Веска Христова

като разгледа докладваното от съдия Т.Станчева

гражданско  дело номер 1610 по описа за  2017 година,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по исковата молба на "АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ" ЕАД, ЕИК: 203670940, със седалище и адрес на управление гр. София 1335, ж.к., бул. "Д-р Петър Дертлиев" № 25, офис-сграда "Лабиринт", ет. 2, офис 4, представляван от Николина Тодорова Станчева, чрез пълномощник К.М.-юрисконсулт, с която е предявил срещу ответника К.М.Д., ЕГН **********,*** и настоящ адрес:***, ***обективно съединени искове с правно основание чл. 422 вр. с чл. 124, ал. 1 от ГПК вр. с чл. 79, ал. 1 вр. с чл. 99 вр. с чл. 240, чл. 86 и чл.92 от ЗЗД за приемане за установено по отношение на ответника, че дължи на ищеца сумата от общо 453,31 лв., представляваща неплатено парично задължение по договор за паричен заем № 2459773/29.12.2018 г., сключен между длъжника К.М.Д. и кредитодателят "Изи Асет Мениджмънт" АД, което вземане кредитодателят е прехвърлил на цесионера -ищец "Агенция за събиране на вземания" ООД /понастоящем ЕАД/ съгласно приложение № 1/01.08.2016 г. към Рамков договор за продажба и прехвърляне на вземания /цесия/ от 16.11.2010 г., от която 276,04 лв., представляваща дължима главница, сумата от 12,93 лв., представляваща договорна лихва, дължима за периода 12.01.2016 г.- 22.03.2016 г., сумата от 38,91 лв., представляваща лихва за забава, дължима за периода 13.01.2016 г.- 03.08.2017 г., и сумата от 45 лв. -такса разходи по чл. 8 от договора за паричен заем № 2459773/29.12.2015 г., неустойка за неизпълнение на задължението в размер на 80,43 лв. за периода от 12.01.2016г. до 22.03.2016г. на основание чл.4 от договора за паричен заем, ведно със законната лихва върху главницата от 276,04 лв., считано от подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК – 03.08.2017 г. до окончателно изплащане на вземането, за които суми ищецът се е снабдил със заповед № 600 от 07.08.2017 г. за изпълнение на парични вземания по чл. 410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № 868/2017 г. по описа на КРС. Ангажирани са доказателства. Претендира присъждане и на направените в настоящото исково и в заповедното производство разноски съгласно представен списък по чл. 80 от ГПК.

 

 

 

 

В законовия едномесечен срок по чл. 131 от ГПК ответникът, редовно уведомен не е депозирал писмен отговор, не е възразил и не е оспорил предявените искове.

В с.з. процесуалният представител на ищеца заявява, че са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение, като съдът уважи изцяло исковите претенции.

Ответникът редовно призован, не се явява и не изпраща представител в съдебно заседание.

Карнобатският районен съд, като взе предвид искането на молителя, събрания по делото доказателствен материал и като съобрази закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното.

Със Заповед № 600 от 07.08.2017 г. за изпълнение на парични вземания по чл. 410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № 868/2017 г. по описа на КРС съдът е разпоредил ответникът да заплати на ищеца сумата от 276,04 лв., представляваща дължима главница, сумата от 12,93 лв., представляваща договорна лихва, дължима за периода 12.01.2016 г.- 22.03.2016 г., сумата от 38,91 лв., представляваща лихва за забава, дължима за периода 13.01.2016 г.- 03.08.2017 г., и сумата от 45 лв. -такса разходи по чл. 8 от договора за паричен заем № 2459773/29.12.2015 г., неустойка за неизпълнение на задължението в размер на 80,43 лв., ведно със законната лихва върху главницата от 276,04 лв., считано от подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК – 03.08.2017 г., както и направените по делото разноски по заповедното производство в размер на 75.00 лева от които 25.00 лева – държавна такса и 50,00 лева – юрисконсултско възнаграждение.

В срока по чл.414 от ГПК ответникът е подал възражение.

Въз основа на събраните писмени доказателства съдът намира, че между "Изи Асет Мениджмънт" АД и ответника е била налице облигационна връзка, по която ищецът е изпълнил своето задължение, но ответната страна не е изпълнила насрещното си задължение по него – да върне заетата сума, ведно с договорената лихва и погасителния план. Липсват доказателства ответникът да е изпълнил задължението си и да е върнал заетата сума.

Налице са доказателства, че на 01.08.2016 г. е подписано Приложение 1 към Рамков договор за продажба и прехвърляне на вземания /цесия/ от 16.11.2010 г. сключен между и "Агенция за събиране на вземания" ЕАД, по силата което вземането на "Изи Асет Мениджмънт" АД, произтичащо от договор за паричен заем с № 2459773, сключен на 29.12.2015 г. е прехвърлено на ищеца "Агенция за събиране на вземания" ЕАД.

За извършена цесия ищецът е съобщил на длъжника с уведомително писмо изпратено с известие за доставяне, за което е бил надлежно упълномощен от "Изи Асет Мениджмънт" АД.

Съгласно чл. 238, ал.1 ГПК, ако ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба и не се яви в първото заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие, ищецът може да поиска постановяване на неприсъствено решение срещу ответника или да оттегли иска. За да постанови неприсъствено решение обаче на страните трябва да са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание и искът да е вероятно основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства или вероятно е неоснователен с оглед на направените възражения и подкрепящите ги доказателства.

С разпореждане № 128/01.02.2018 г., съдът е разпоредил връчване на препис от исковата молба за отговор на ответника и му е указал последиците на чл. 238 ГПК. Книжата са връчени на ответника по местоработата му, съгласно разпоредбата на чл. 47, ал.3 изр.последно от ГПК. За съдебното заседание ответникът е бил редовно призоваван като призовката отново е връчена по местоработата на ответника.

Предвид горните съображения, съдът счита, че следва да постанови решение, като се приеме наличието на неизпълнено задължение в тежест на ответника, без да се излагат мотиви по съществото на спора.

Относно претенцията за разноски:

Присъдените със заповедта за изпълнение разноски за заповедното производство не се включват в предмета на установителния иск по чл. 422 ГПК, а представляват законна последица от уважаването, респективно отхвърлянето на иска, поради което съдът в исковото производство следва да разпредели отговорността за разноските по издаване на заповедта за изпълнение - в този смисъл т.12 от Тълкувателно решение № 4 от 18.06.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 4/2013 г., ОСГТК. Предвид уважаването на исковите претенции в тежест на ответника следва да се възложат разноските направени от ищеца в заповедното производство в размер на 75.00 лв./седемдесет и пет лева/. Относно разноските в исковото производство, съдът съобрази следното: исковата молба е подадена от юрисконсулт, делото не е от правна и фактическа сложност, проведено е само едно съдебно заседание по делото, в което ищцовото дружество се представлява от юрисконсулт, с оглед на което съдът намира, на основание на основание чл.78, ал.8 от ГПК във вр. чл.25, ал.1 от НЗПП, дължимото възнаграждение за юрисконсулт следва да се определи в размер на 100 лв. и в полза на ищеца да се присъдят, разноски в исковото производство в размер на 325.00 лв.

 

         Мотивиран от гореизложеното, Карнобатският районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответника К.М.Д., ЕГН **********,*** и настоящ адрес:***, ***, че ДЪЛЖИ  на „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ”  ЕАД, ЕИК 203670940 със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Д-р Петър Дертлиев № 25, офис – сграда Лабиринт, ет. 2, офис 4, представлявано от Николина Тодорова Станчева, чрез пълномощника К.М.М. – в качеството на юрисконсулт, с адрес за съобщения: гр. София, бул. Д-р Петър Дертлиев № 25, офис – сграда Лабиринт, ет. 2, офис 4 сумите: от 276,04 лв., представляваща дължима главница, от 12,93 лв., представляваща договорна лихва, дължима за периода 12.01.2016 г.- 22.03.2016 г., сумата от 38,91 лв., представляваща лихва за забава, дължима за периода 13.01.2016 г.- 03.08.2017 г. и сумата от 45 лв. -такса разходи по чл. 8 от договора за паричен заем № 2459773/29.12.2015 г., неустойка за неизпълнение на задължението в размер на 80,43 лв. за периода от 12.01.2016г. до 22.03.2016г. на основание чл.4 от договора за  паричен заем № 2459773/29.12.2015 г., ведно със законната лихва върху главницата от 276,04 лв., считано от подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК – 03.08.2017 г. до окончателно изплащане на вземането, за които суми ищецът се е снабдил със заповед № 600 от 07.08.2017 г. за изпълнение на парични вземания по чл. 410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № 868/2017 г. по описа на КРС.

ОСЪЖДА К.М.Д., ЕГН **********,*** и настоящ адрес:***, ***да заплати на „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ”  ЕАД, ЕИК 203670940 със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Д-р Петър Дертлиев № 25, офис – сграда Лабиринт, ет. 2, офис 4, чрез пълномощника К.М.М. – в качеството на юрисконсулт, с адрес за съобщения: гр. София, бул. Д-р Петър Дертлиев № 25, офис – сграда Лабиринт, ет. 2, офис 4 в сумата от 325.00 лева /триста двадесет и пет лева/, представляваща направените от ищеца „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ”  ЕАД, разноски в исковото производство.

 

ОСЪЖДА К.М.Д., ЕГН **********,*** и настоящ адрес:***, ***да заплати на „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ”  ЕАД, ЕИК 203670940 със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Д-р Петър Дертлиев № 25, офис – сграда Лабиринт, ет. 2, офис 4, чрез пълномощника К.М.М. – в качеството на юрисконсулт, с адрес за съобщения: гр. София, бул. Д-р Петър Дертлиев № 25, офис – сграда Лабиринт, ет. 2, офис 4 сумата от 75.00 лв./седемдесет и пет лева/, представляваща направените от ищеца „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ”  ЕАД, разноски в заповедното производство.

Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 239, ал.4 ГПК.

 

 

 

              РАЙОНЕН СЪДИЯ: