ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 272 / 18.10.2018г.              град Карнобат

 

Карнобатски районен съд                                                  І състав

На осемнадесети октомври 2018 година

В закрито заседание в следния  състав :

                                                Председател :  ТАТЯНА СТАНЧЕВА

                       

Секретар ....................................................................................................

Прокурор ……….......................................................................................

като разгледа докладваното от съдията Станчева

АНДело № 390 по описа за 2018 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

Съдебното производството е образувано пред Софийски районен съд/ АНД № 13540/2018г./ по жалба на „Сис Индустрийс“  ООД, ЕИК 040275584, със седалище и адрес на управление: гр. София 1421, район „Лозенец“, ул. „Джеймс Баучър“ № 77, ет. 2 /офис 2/, с управител Рени Михайлова Стайкова против наказателно постановление № 2372/16.02.2018 година на Началник Митница-Бургас. С разпореждане от 02.10.2018г. съдията докладчик е прекратил производството по АНД № 13540/2018г. по описа на СРС и е изпратил делото по подсъдност на РС-Карнобат.

Съдът, след като се запозна с материалите по административнонаказателната преписка и извърши служебна проверка установи, че в Районен съд – Карнобат по жалба на „Сис Индустрийс“  ООД, ЕИК 040275584 срещу същото наказателно постановление № 2372/16.02.2018 година на Началник Митница-Бургас е образувано АНД № 102/2018 г., насрочено за разглеждане на 06.06.2018 година и постановено определение № 152/06.06.2018 г., с което производството по делото е прекратено. С изх. № 433/08.08.2018 година по повод постъпила частна жалба делото е изпратено в Административен съд-Бургас.

Налице са основанията на чл.84 от ЗАНН във връзка с чл.24, ал.1,т.6 от НПК за прекратяване на АНД № 390/2018 г., тъй като спрямо същото лице за същото административно нарушение има незавършило съдебно производство по обжалване на наказателното постановление.

Мотивиран от гореизложеното, Карнобатският районен съд

 

ОПРЕДЕЛИ   :

 

            ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производството по АНД № 390/2018 година по описа на Районен съд Карнобат.

            Препис от определението да се изпрати на „Сис Индустрийс“  ООД, ЕИК 040275584 и Митница Бургас.

            Настоящото определение е подлежи на обжалване с частна жалба пред Административен съд-Бургас в седемдневен срок от връчването на страните.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: