Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 131 / 18.10.2018г. , град К.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      ІІІ    състав

На осемнадесети октомври две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                  

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИМИТЪР МАРИНОВ

                                               Съдебни заседатели: 1..........................................

                                                                                 2..........................................

 

Секретар ……………………ДАРИНА ЕНЕВА…................................................

Прокурор...................................................................................................................

Като разгледа докладваното от съдията  ……….МАРИНОВ……….…………

Административно-наказателно дело номер 333 по описа за 2018 г. и за да се произнесе все предвид следното:

 

Производството по делото е реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на К.ската районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемия  Н.И.Х. с ЕГН ********** ***, за извършеното от него престъпление по чл.345 ал.2, вр. ал.1 от НК с налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

Районния прокурор, редовно призован, не се явява в съдебно заседание.

Обвиняемият Х., редовно призован, не се явява в съдебно заседание, но чрез ангажирания процесуален представител адв. Г. моли съдът да постанови решение с което да оправдае обвиняемия, тъй като извършеното от него деяние не е престъпно такова по смисъла на чл. 9 ал.2 от НК, тъй като поради неговата малозначителност не се явявало обществено опасно или неговата обществена опасност е била явно незначителна.

Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Свидетеля Л.Р.М. - мл. автоконтрольор при РУ-К. бил назначен в наряд заедно с колегата си И.П.П.  мл.ПИ при РУ-К., като във връзка със служебните си задължения  изпълнявали СПО с рег.№***. по описа на РУ-К.,  на територията на Община К.. Съгласно утвърдения от Началника на РУ-К.  график, около 15.30 часа на 22.08.2018г., св.М. и св.П. извършвали проверка на МПС-та на територията на с.К., общ. К..  Около 15.30 часа служителите на РУ-К.  видели, че   в центъра на с. К. в близост до сградата на кметството по главната улица  се движело моторно превозно средство - мотопед.

В изпълнение на служебните си задължения служителите на полицията спрели мотопеда и извършили проверка на същия и на водача му. Свидетелите М. и П. установили, че мотопеда е марка ***“, с номер на рама ***,  като същия бил без поставена регистрационна табела. Установили, че водач на мотопеда е обв. Н.И.Х.. Обвиняемия Х. е представил СУМПС, но не представил документи на мотопеда, поради което бил съпроводен от служителите на полицията до РУ-К. за извършване на обстойна проверка.

 След извършена проверка в масивите на МВР се установило, че Н.Х. е правоспособен като водач на МПС и притежава СУМПС. При извършената проверка на МПС- мотопед  марка ***“, с номер на рама ******“, се установило, че същия не е регистриран на територията на Р. България. Свид. М.  съставил на обв. Н.Х.  акт за установяване на административно нарушение за извършените нарушения на ЗДвП.

Приетата фактическа обстановка дава основание да се приеме, че с деянието си обвиняемият Н.И.Х. е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл. 345, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, като на 22.08.2018 г. около 15,30 часа в село К., общ. К., област Б., до кметството, управлявал моторно превозно средство-мотопед,  марка „***“, с номер на рама ***, без регистрационна табела, което не е регистрирано по надлежния ред, предвиден в чл. 140, ал. 1 от ЗДП „По пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места…“, чл. 2 от Наредба № 1-45 от 24.03.2000г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, а именно „Моторните превозни средства и ремаркетата, предназначени за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, задължително се представят за регистриране от звената „Пътна полиция“ при Столична дирекция на вътрешните работи /СДВР/ или Областните дирекции на МВР /ОДМВР/ по постоянен адрес на собственика – за физически лица или по адреси на регистрация – за стопанските субекти“ и чл. 3, ал. 1 от горепосочената Наредба, а именно „Моторните превозни средства и ремаркетата се регистрират в срок до един месец от придобиване на собствеността или оформянето на вноса /постоянен или временен/ от съответния митнически орган.

 Престъплението е извършено от обв. Х. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2  от НК. Същият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите обществено опасни последици и е искал тяхното настъпване.

За престъплението по чл. 345, ал. 2  от НК се предвижда наказание лишаване от свобода за срок до една година или глоба от 500 до хиляда лева. Към момента на извършване на престъплението обвиняемия Н.И.Х. е бил пълнолетен, не осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на Раздел ІV от Глава VІІІ от НК. От престъплението няма причинени имуществени вреди и обвиняемия не е бил в пияно състояние.

При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на обвиняемия Н.И.Х. от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

При определяне на размера на административното наказанието съдът съобрази следното: 

В случая съдът намира, че са налице обстоятелства, които са смекчаващи отговорността на обвиняемия, а именно: чистото му съдебно минало, но спрямо него са налице и отегчаващи вината му обстоятелства – това, че същият е управлявал процесното нерегистрирано МПС в границите на населеното място, а именно до кметството на с. К. и то след обяд, като по този начин същият при управлението на горепосоченото МПС е можел да предизвика съответното ПТП, тъй като го е управлявал на обществено място, което е било много оживено. Затова съдът прецени, че в случая извършеното от обвиняемия престъпно деяние е по чл. 345 ал. 2 вр. ал.1 от НК, въпреки позоваването на процесуалния представител на обвиняемия, че същото е малозначително, то съдът намира, че същото осъществява признаците на предвиденото в закона престъпление и не е по малозначително или с по малка степен обществена опасност от други престъпления от същия вид, като поради горепосочените обстоятелства неговата опасност се явява даже значителна, тъй като както бе посочено по горе обвиняемия е управлявал същото МПС и то на обществено място в близост до кметството на с. К., като по този начин както бе посочено същият е  можел да предизвика съответното ПТП спрямо жителите на селото.

С оглед на горепосоченото съдът намира, че наказанието, което следва да се наложи на обвиняемия следва да бъде определено  при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, като то се наложи към минимума, предвиден в разпоредбата на чл. 78а от НК, а именно – глоба в размер на 1000 лева. Съдът намира, че това наказание е справедливо за извършеното от обвиняемият Н.И.Х. деяние и същевременно тази санкция ще подейства превъзпитателно върху него. Това наказание ще изпълни целите на наказанието по чл.36 от НК и с оглед генералната превенция да се въздейства предупредително и възпиращо върху останалите лица, които вършат или имат намерение да извършат такова престъпление.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

Р      Е     Ш     И :

 

ПРИЗНАВА обвиняемия Н.И.Х.,  ЕГН **********,***, за ВИНОВЕН в това, че на 22.08.2018 г. около 15,30 часа в село К., общ. К., област Б., до кметството, управлявал моторно превозно средство - мотопед, марка „***“, с номер на рама ***, без регистрационна табела, което не е регистрирано по надлежния ред, предвиден в чл. 140, ал. 1 от ЗДП „По пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места…“, чл. 2 от Наредба № 1-45 от 24.03.2000г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, а именно „Моторните превозни средства и ремаркетата, предназначени за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, задължително се представят за регистриране от звената „Пътна полиция“ при Столична дирекция на вътрешните работи /СДВР/ или Областните дирекции на МВР /ОДМВР/ по постоянен адрес на собственика – за физически лица или по адреси на регистрация – за стопанските субекти“ и чл. 3, ал. 1 от горепосочената Наредба, а именно „Моторните превозни средства и ремаркетата се регистрират в срок до един месец от придобиване на собствеността или оформянето на вноса /постоянен или временен/ от съответния митнически орган - престъпление по чл. 345, ал. 2, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс  и на  ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева, която сума да се преведе по сметка на КРС.

ОСЪЖДА Н.И.Х.,  ЕГН **********,***, да заплати сумата 5,00 /пет/ лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист, която сума да се приведе по сметка на КРС.

         НАСТОЯЩОТО решение подлежи на обжалване или протестиране пред Б.кия окръжен съд в 15-дневен срок, считано от получаване на съобщенията от страните.

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: