Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 18.10.2018г. до 18.10.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1610/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД К.М.Д. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 18.10.2018г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответника К.М.Д., ЕГН **********,*** и настоящ адрес:***, ж.к.Младост 1А, № 512, вх.3, ет.6, ап.71, че ДЪЛЖИ на „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ЕАД, ЕИК 203670940 със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Д-р Петър Дертлиев № 25, офис – сграда Лабиринт, ет. 2, офис 4, представлявано от Николина Тодорова Станчева, чрез пълномощника К.М.М. – в качеството на юрисконсулт, с адрес за съобщения: гр. София, бул. Д-р Петър Дертлиев № 25, офис – сграда Лабиринт, ет. 2, офис 4 сумите: от 276,04 лв., представляваща дължима главница, от 12,93 лв., представляваща договорна лихва, дължима за периода 12.01.2016 г.- 22.03.2016 г., сумата от 38,91 лв., представляваща лихва за забава, дължима за периода 13.01.2016 г.- 03.08.2017 г. и сумата от 45 лв. -такса разходи по чл. 8 от договора за паричен заем № 2459773/29.12.2015 г., неустойка за неизпълнение на задължението в размер на 80,43 лв. за периода от 12.01.2016г. до 22.03.2016г. на основание чл.4 от договора за паричен заем № 2459773/29.12.2015 г., ведно със законната лихва върху главницата от 276,04 лв., считано от подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК – 03.08.2017 г. до окончателно изплащане на вземането, за които суми ищецът се е снабдил със заповед № 600 от 07.08.2017 г. за изпълнение на парични вземания по чл. 410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № 868/2017 г. по описа на КРС. ОСЪЖДА К.М.Д., ЕГН **********,*** и настоящ адрес:***, ***да заплати на „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ЕАД, ЕИК 203670940 със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Д-р Петър Дертлиев № 25, офис – сграда Лабиринт, ет. 2, офис 4, чрез пълномощника К.М.М. – в качеството на юрисконсулт, с адрес за съобщения: гр. София, бул. Д-р Петър Дертлиев № 25, офис – сграда Лабиринт, ет. 2, офис 4 в сумата от 325.00 лева /триста двадесет и пет лева/, представляваща направените от ищеца „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ЕАД, разноски в исковото производство. ОСЪЖДА К.М.Д., ЕГН **********,*** и настоящ адрес:***, ***да заплати на „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ЕАД, ЕИК 203670940 със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Д-р Петър Дертлиев № 25, офис – сграда Лабиринт, ет. 2, офис 4, чрез пълномощника К.М.М. – в качеството на юрисконсулт, с адрес за съобщения: гр. София, бул. Д-р Петър Дертлиев № 25, офис – сграда Лабиринт, ет. 2, офис 4 сумата от 75.00 лв./седемдесет и пет лева/, представляваща направените от ищеца „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” ЕАД, разноски в заповедното производство. Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 239, ал.4 ГПК.
2 Гражданско дело No 830/2018 Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ С.П.П. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 18.10.2018г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 233 ГПК производството по гр.дело № 830/2018г. по описа на КРС. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд- Бургас в едноседмичен срок от връчването му.
3 АНД No 333/2018 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
Н.И.Х. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 18.10.2018г.
Н.И.Х.
ПРИЗНАВА обвиняемия Н.И.Х., … , за ВИНОВЕН …- престъпление по чл. 345, ал. 2, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс и на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева, която сума да се преведе по сметка на КРС.
Мотиви от 18.10.2018г.
4 НОХД No 387/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
Й.Ш.Б. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 18.10.2018г.
След като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в съдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ наложената на Й.Ш.Б. мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”. Определението може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.
Й.Ш.Б.
В законна сила на 26.10.2018г.
5 АНД No 390/2018 Агенция "Митници" СИС ИНДУСТРИЙС ООД ГР. СОФИЯ АГЕНЦИЯ " МИТНИЦИ" МИТНИЦА - БУРГАС Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 18.10.2018г.
ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производството по АНД № 390/2018 година по описа на Районен съд Карнобат. Препис от определението да се изпрати на „Сис Индустрийс“ ООД, ЕИК 040275584 и Митница Бургас. Настоящото определение е подлежи на обжалване с частна жалба пред Административен съд-Бургас в седемдневен срок от връчването на страните.
В законна сила на 13.11.2018г.