Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 17.10.2018г. до 17.10.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1022/2015 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН ПК НАРКООП ГР.КАРНОБАТ ОБЩИНА КАРНОБАТ Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 17.10.2018г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И : ОСЪЖДА Община Карнобат ЕИК 000057026 с адрес гр. Карнобат, обл. Бургаска бул. България № 12 да заплати на ПК Наркооп с ЕИК 000034287 със седалище и адрес на управление гр. Карнобат, обл. Бургаска ул. Кооперативна № 6 , същата със съдебен адрес – кантора на АД Трайков и Гонкова в гр. Карнобат ул. Сашо Кофарджиев № 2 чрез адв. С.Х. Гонкова- Трайкова сумата от 2363, 82 лв. представляваща претенции по сметки за заплатените от ПК Наркооп гр. Карнобат суми за извършване на основен ремонт на съсобствената им двуетажна масивна търговска сграда със застроена площ от 463 кв. м. , състояща се от два етажа : първи етаж съдържащ самостоятелен обект – смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки , стопанисван от ПК Наркооп и втори етаж- съдържащ самостоятелен обект – магазин , стопанисван от Община Карнобат, находяща се в село Огнен , Община Карнобат построена в съсобствения им терен с площ от 1050 кв.м. , съставляващо УПИ ІІI в кв. 26 по действащия ЗРП / ПУП / на село Огнен отреден за селкооп при граници : изток и юг – улици , запад - УПИ ІV – 9130 и север –УПИ II – за кметство , като отхвърля същата претенция за сметки до пълния й предявен размер от 9978, 88 лв. като неоснователна и недоказана. ОСЪЖДА Община Карнобат ЕИК 000057026 с адрес гр. Карнобат, обл. Бургаска бул. България № 12 да заплати на ПК Наркооп с ЕИК 000034287 със седалище и адрес на управление гр. Карнобат, обл. Бургаска ул. Кооперативна № 6 , същата със съдебен адрес – кантора на АД Трайков и Гонкова в гр. Карнобат ул. Сашо Кофарджиев № 2 чрез адв. С.Х. Гонкова- Трайкова сумата от 262, 85 лв. представляваща направените от нея съдебни разноски в производството по сметки на основание чл. 78 ал.1 от ГПК съобразно уважената част от същата претенция . ОСЪЖДА ПК Наркооп с ЕИК 000034287 със седалище и адрес на управление гр. Карнобат, обл. Бургаска ул. Кооперативна № 6 , същата със съдебен адрес – кантора на АД Трайков и Гонкова в гр. Карнобат ул. Сашо Кофарджиев № 2 чрез адв. С.Х. Гонкова- Трайкова да заплати на Община Карнобат ЕИК 000057026 с адрес гр. Карнобат, обл. Бургаска бул. България № 12 сумата от 457, 92 лв. представляваща направените от нея съдебни разноски в производството по сметки на основание чл. 78 ал.3 от ГПК съобразно отхвърлената част от същата претенция. ДА СЕ ИЗНЕСЕ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния съсобствен между ПК Наркооп гр. Карнобат и Община Карнобат недвижим имот, находящ се в село Огнен , Община Карнобат , обл. Бургаска представляващ терен с площ от 1050 кв.м. , съставляващо УПИ ІІI в кв. 26 по действащия ЗРП / ПУП / на село Огнен отреден за селкооп при граници : изток и юг – улици , запад - УПИ ІV – 9130 и север –УПИ II – за кметство , заедно с построената в същия имот масивна търговска сграда със застроена площ от 463 кв.м. , състояща се от два етажа : първи етаж съдържащ самостоятелен обект – смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки , стопанисван от ПК Наркооп и втори етаж- съдържащ самостоятелен обект – магазин , стопанисван от Община Карнобат , с действителна пазарна цена на същия от 21733, 14 лв. от която : пазарна стойност на сградата – 18360 лв. и пазарна стойност на земята- терена – 3373, 14 лв. , като същата горепосочена пазарна първоначална цена на имота да се разпредели между ПК Наркооп с ЕИК 000034287 със седалище и адрес на управление гр. Карнобат, обл. Бургаска ул. Кооперативна № 6 , същата със съдебен адрес – кантора на АД Трайков и Гонкова в гр. Карнобат ул. Сашо Кофарджиев № 2 чрез адв. С.Х. *** ЕИК 000057026 с адрес гр. Карнобат, обл. Бургаска бул. България № 12 съобразно притежаваните от тях идеални части / квоти / от правото на собственост върху същия горепосочен недвижим имот , а именно : за съделителя Община Карнобат - 420 / 1050 ид. части от правото на собственост върху горепосочения терен и 40/ 100 ид. части от правото на собственост върху построената в него горепосочена масивна двуетажна търговска сграда и за съделителят ПК Наркооп гр. Карнобат - останалите 630 /1050 ид. части от правото на собственост спрямо горепосочения недвижим имот – терен и 60 / 100 ид. части от правото на собственост върху същата двуетажна масивна търговска сграда. ОСЪЖДА ПК Наркооп с ЕИК 000034287 със седалище и адрес на управление гр. Карнобат, обл. Бургаска ул. Кооперативна № 6 , същата със съдебен адрес – кантора на АД Трайков и Гонкова в гр. Карнобат ул. Сашо Кофарджиев № 2 чрез адв. С.Х. Гонкова- Трайкова да заплати на Държавата държавна такса в размер на 525, 64 лв., както и държавна такса в размер на 5 лева за издаване на изпълнителен лист за горепосочената сума, които суми да се приведат по сметка Районен съд Карнобат. ОСЪЖДА Община Карнобат ЕИК 000057026 с адрес гр. Карнобат, обл. Бургаска бул. България № 12 да заплати на Държавата държавна такса в размер на 347, 76 лв. , както и държавна такса в размер на 5 лв. за издаване на изпълнителен лист за горепосочената сума, които суми следва да се приведат по сметка на Районен съд Карнобат .
В законна сила на 7.11.2018г.
2 Гражданско дело No 225/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение СТАВЕН АД -СЛИВЕН АГРОВИН ООД Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 17.10.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, като непротиворечаща на закона и добрите нрави при следните условия: Ответната страна „АГРОВИН” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Сунгурларе, ул.”Девети септември” № 25, ЕИК 147153712 признава исковите претенции, които приема да бъдат удовлетворени изцяло от негова страна, както следва: 1602.90 /хиляда шестстотин и два лева и деветдесет стотинки/ лева, представляваща главница, сумата 273.20 /двеста седемдесет и три лева и двадесет стотинки/ лева представляваща лихва за периода от 01.09.2015 г. до 20.06.2018 г., 200.00 /двеста/ лева юрисконсултско възнаграждение и сумата 100.00 /сто/ лева, представляваща ? от заплатената държавна такса в размер на 200.00 лева. Задължението общо е в размер на 2176.10 /две хиляди сто седемдесет и шест лева и десет стотинки/ лева. Ответникът се задължава да заплати сумата от 2176.10 лева по сметката на ищеца на три вноски, както следва: -в срок до 31.10.2018 г. сумата в размер на 725.30 /седемстотин двадесет и пет лева и тридесет стотинки/ лева. - в срок до 30.11.2018 г. сумата в размер на 725.30 /седемстотин двадесет и пет лева и тридесет стотинки/ лева. - в срок до 31.12.2018 г. сумата в размер на 725.50 /седемстотин двадесет и пет лева и петдесет стотинки/ лева. В случай на забава или неизпълнение на така поетото задължение от страна на ответника ищецът ще търси правата си чрез способите на изпълнителното производство, ведно със законната лихва върху главницата 1602.90 /хиляда шестстотин и два лева и деветдесет стотинки/ лева, от датата на предявяване на иска в съда – 06.03.2018 година по гр.дело № 225/2018 г. по описа на Районен съд гр. Карнобат, до окончателното изплащане на сумата.
3 Гражданско дело No 226/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение РОСАГРОФОНД ООД - СЛИВЕН АГРОВИН ООД Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 17.10.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, като непротиворечаща на закона и добрите нрави при следните условия: Ответната страна „АГРОВИН” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Сунгурларе, ул.”Девети септември” № 25, ЕИК 147153712 признава исковите претенции, които приема да бъдат удовлетворени изцяло от негова страна, както следва: 715.24 /седемстотин и петнадесет лева и двадесет и четири стотинки/ лева, представляваща главница; 126.24 /сто двадесет и шест лева и двадесет и четири стотинки/ лева представляваща лихва за периода от 01.09.2015 г. до 20.06.2018 г., 200.00 /двеста/ лева юрисконсултско възнаграждение и сумата 100.00 /сто/ лева, представляваща ? от заплатената държавна такса в размер на 200.00 лева. Задължението общо е в размер на 1141.48 /хиляда сто четиридесет и един лева и четиридесет и осем стотинки/ лева. Ответникът се задължава да заплати сумата от 1141.48 лева по сметката на ищеца на три вноски, както следва: -в срок до 31.10.2018 г. сумата в размер на 389.63 /триста осемдесет и девет лева и шестдесет и три стотинки/ лева - в срок до 30.11.2018 г. сумата в размер на 389.63 /триста осемдесет и девет лева и шестдесет и три стотинки/ лева. - в срок до 31.12.2018 г. сумата в размер на 362.22 /триста шестдесет и два лева и двадесет и две стотинки/ лева. В случай на забава или неизпълнение на така поетото задължение от страна на ответника ищецът ще търси правата си чрез способите на изпълнителното производство, ведно със законната лихва върху главницата 715.24 /седемстотин и петнадесет лева и двадесет и четири стотинки/ лева, от датата на предявяване на иска в съда – 06.03.2018 г. по гр.дело № 226/2018 г. по описа на Районен съд гр. Карнобат, до окончателното изплащане на сумата.