П Р О Т О К О Л

 

08.10.2018 година                                                                  град  КАРНОБАТ

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      ІІІ    състав

На осми октомври две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. МАРИНОВ

   

     Съдебни заседатели: 1........................................

                              2........................................

 

Секретар ……………………ДАРИНА ЕНЕВА……................................................

Прокурор................................Г.Д.........................................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията ……..МАРИНОВ……...............

Наказателно общ характер дело номер…..381......по описа за… 2018…година

На именното повикване в ..........................11.45................................часа се явиха:

ОБВИНЯЕМИЯТ С.Д.В., редовно призован лично и с адв. Б..

          За Районна прокуратура Карнобат се явява прокурорът Д..

          Р. ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

          АДВ. Б.: Да се даде ход на делото.

          ОБВИНЯЕМИЯТ С.Д.В.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на обвиняемия.

С.Д.В.,   ЕГН **********,  роден на *** ***, , ***, постоянен и настоящ адрес:*** С.№ 7;

          СЪДЪТ разясни на страните правата им по чл. 274 от НПК.

Р. ПРОКУРОР: Няма да правя отводи по състава на съда и секретаря.

АДВ. Б.: Няма да правим отводи по състава на съда и секретаря.

ОБВИНЯЕМИЯТ С.Д.В.: Няма да правя отводи по състава на съда и секретаря.

Р. ПРОКУРОР: Г-н съдия, на основание чл. 381, ал.І от НПК с обвиняемия и неговия защитник постигнахме споразумение, което сме Ви представили в писмен вид. Същото не  противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено. Към същото е приложена и декларация, подписана от обвиняемия по чл. 381 ал. VІ от НПК с която декларира, че се отказва от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

АДВ. Б.: Г-н съдия, на основание чл. 381, ал. І  от НПК с районния прокурор и обвиняемия постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите, като сме представили и декларация подписана от обвиняемия по чл. 381 ал. VІ от НПК, че се отказва от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

          ОБВИНЯЕМИЯТ  С.Д.В.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови условия, както и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

          ДЪРЖАВЕН ОБВИНИТЕЛ:

          Г.Д.–ПРОКУРОР при Районна прокуратура Карнобат;

          ОБВИНЯЕМ:

С.Д.В.  ЕГН **********,  роден на *** ***, , ***, постоянен и настоящ     адрес:*** С.№ 7;

ЗАЩИТНИК НА ОБВИНЯЕМИЯ:

адв. Д.Р.Б.,***, с адрес *** А. I № 9, упълномощен с пълномощно приложено към споразумението.

Б. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО:

          Страните, спазвайки изискванията на чл. 381  от НПК и следващите, обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

1.  Обвиняемият  С.Д.В.  се признава за виновен в извършването на умишлено престъпление от общ характер по смисъла на чл. 343б, ал. 2, вр. чл. 343б, ал. 1 от НК, за това, че на 28.09.2018г. около 18.15 ч. на югозападния обход  на гр. Карнобат, километър  2  в посока разклона за с. Крумово Градище, област Бургас, управлявал моторно превозно средство-товарен автомобил марка ДАФ с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 1,70  (едно  цяло и седемдесет) на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство  алкотест „Дрегер 7510“ с фабричен № ***, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за деяние по чл. 343б, ал. 1 от НК – Определение № ***г. по НОХД № ***г. по описа на РС- Пловдив, влязло в сила на 10.09.2013г.

2.  Престъплението е извършено при форма на вината „пряк умисъл” по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3.  За посоченото в т. 1 престъпление, при приложението на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, на обвиняемия С.Д.В., се определя наказание ШЕСТ  МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА  450 ЛЕВА.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 2, б. б от ЗИНЗС се определя първоначален „строг“ режим на изтърпяване на така определеното наказание.

На основание чл. 59, ал. 2, вр. ал. 1  от НК от така определеното наказание лишаване от свобода се приспада времето през което обвиняемият В. е бил задържан за 24 часа по ЗМВР.

4. На основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК обвиняемият С.Д.В. се лишава от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК от така определеното наказание  лишаване от права да управлява МПС,  се приспада времето през което обвиняемият В. е бил лишен по административен ред да управлява МПС, считано от 28.09.2018 г..

5.  Веществени доказателства-няма.

6. Разноски по делото-няма.

7. От престъплението няма настъпили имуществени вреди.

 

С П О Р А З У М Е Л И    СЕ :

 

1. ПРОКУРОР Г.Д. -________________________________

 

2. ЗАЩИТНИК на обвиняемия -

адв.  Б. - ___________________

 

 

 

3.ОБВИНЯЕМ С.Д.В. -_____________

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което същото следва да бъде одобрено и затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ОДОБРЯВА СПОРАЗУМЕНИЕТО между страните по силата на което:

1.               Обвиняемият  С.Д.В.  се признава за виновен в извършването на умишлено престъпление от общ характер по смисъла на чл. 343б, ал. 2, вр. чл. 343б, ал. 1 от НК, за това, че на 28.09.2018г. около 18.15 ч. на югозападния обход  на гр. Карнобат, километър  2  в посока разклона за с. Крумово Градище, област Бургас, управлявал моторно превозно средство-товарен автомобил марка ДАФ с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 1,70  (едно  цяло и седемдесет) на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство  алкотест „Дрегер 7510“ с фабричен № ***, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за деяние по чл. 343б, ал. 1 от НК – Определение № ***г. по НОХД № ***г. по описа на РС- Пловдив, влязло в сила на 10.09.2013г.

2.  Престъплението е извършено при форма на вината „пряк умисъл” по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3.  За посоченото в т. 1 престъпление, при приложението на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, на обвиняемия С.Д.В., се определя наказание ШЕСТ  МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА В РАЗМЕР НА  450 ЛЕВА.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 2, б. б от ЗИНЗС се определя първоначален „строг“ режим на изтърпяване на така определеното наказание.

На основание чл. 59, ал. 2, вр. ал. 1  от НК от така определеното наказание лишаване от свобода се приспада времето през което обвиняемият В. е бил задържан за 24 часа по ЗМВР.

4. На основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК обвиняемият С.Д.В. се лишава от право да управлява моторно превозно средство за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК от така определеното наказание  лишаване от права да управлява МПС,  се приспада времето през което обвиняемият В. е бил лишен по административен ред да управлява МПС, считано от 28.09.2018 г..

5.  Веществени доказателства-няма.

6. Разноски по делото-няма.

7. От престъплението няма настъпили имуществени вреди.

 

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на влязла в законна сила присъда, съобразно разпоредбата на чл. 383, ал. І от НПК.

ОСЪЖДА С.Д.В.,  ЕГН **********,  с постоянен и настоящ адрес: ***, да заплати сумата от 5.00 лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист, която сума да се преведе по сметката на КРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.

          ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 381/2018 година по описа на КРС и внася същото в архива.

 

Съдът, на основание чл. 182, ал.2 от ДОПК, указва на обвиняемия С.Д.В., че има възможност в седемдневен срок, считано от датата на сключване на настоящото споразумение и влизането му в сила - 08.10.2018 г., да заплати доброволно наложеното му наказание  глоба в размер на 450.00 /четиристотин и петдесет/ лева в полза на бюджета на съдебната власт, която сума да се преведе по сметка на РАЙОНЕН СЪД гр. Карнобат № BG67RZBB91553120067013, BIC *** „Райфайзенбанк България“ клон Карнобат– RZBBGSF.

В платежните документи следва да се посочи номера на делото, име на задълженото лице и вида на задължението.

В случай, че сумата не бъде платена доброволно в указания срок и не бъдат представени доказателства за това в деловодството на съда, предстои предприемане на действия за принудителното и събиране, като обвиняемият дължи по 5.00 лева държавна такса за служебно издаване на всеки изпълнителен лист в полза на бюджета на съдебната власт.

          Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието завърши в 11.55 часа.

 

 

         СЕКРЕТАР:                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

СЛЕД като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в съдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде потвърдена, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА наложената на С.Д.В.,   ЕГН **********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

                                                                                                                            

 

 

         СЕКРЕТАР:                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: