Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 129 / 15.10.2018г.  гр. Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

К А Р НО Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      ІІІ    състав

На двадесети септември   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                  

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИМИТЪР МАРИНОВ

 

 

                                               Съдебни заседатели: 1..........................................

                                                                                 2..........................................

 

 

Секретар ………………ДАРИНА ЕНЕВА …............................................

Прокурор...................................................................................................................

Като разгледа докладваното от съдията  ……….МАРИНОВ……….…………

А Н Х дело номер.......368...........по описа за...............2017................година

         Производството по настоящото дело е по реда на чл. 59  и сл. от ЗАНН , като е образувано по повод подадената жалба от СИС  ИНДУСТРИЙС ООД  гр. София    против наказателно постановление № 407/2017 г.   от 23.08.2017  година  на Началника на Митница    Бургас    с което на горепосочения жалбоподател  за извършено  административно нарушение по чл. 91 а ал.1 от ЗАДС  от Закона за акцизите и данъчните складове  му е    наложено  административно наказание имуществена санкция     в размер на 1000  лв. на основание чл. 109 а  ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове  .

         Жалбоподателят посочен по- горе      е останал недоволен от така наложените  му административни наказания , като същият   в жалбата си твърди , че не е извършил съответното   административно нарушение  за което  му е наложено и съответното   административно наказание с горепосоченото наказателно постановление  и затова   моли съдът да отмени  така обжалваното от него наказателно постановление . Същият освен това въвежда и други основания за отмяна на процесното наказателно постановление , а именно , че същото е издадено при неспазване и в  противоречие с материалния закон.

 В съдебно заседание жалбоподателят посочен по- горе  редовно призован  не се явява негов законен или процесуален представител,  но същият е подал писмена молба и в нея поддържа подадената жалба  като по този начин по този начин взема конкретни  или допълнителни становища по обжалваното наказателно постановление свързани с неговото искане за отмяната му.

         За административнонаказващия орган редовно призован    се явява неговия процесуален представител в съдебно заседание , като същият       взема категорично становище по  така подадената срещу издаденото наказателно постановление жалба, като счита същата за неоснователна и моли съда да я отхвърли като такава .   

След поотделната и съвкупна преценка на събраните по време на съдебното следствие доказателства, съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:

         Обжалваното от жалбоподателя СИС ИНДУСТРИЙС ООД  гр. София    наказателно постановление № 407 / 2017 г.   от 23.08.2017  година  на Началника на Митница   Бургас   е издадено въз основа на АУАН №  359 от 27.02.2017 година  който констатира за извършено административно нарушение от жалбоподателя които се изразява в следното , че жалбоподателят СИС ИНДУСТРИЙС в качеството му на лицензиран складодържател на 26.10. 2016 година е складирал   в данъчния си склад  с идентификатор  ИН/ BGNCA00149002 акцизни стоки – тихи вина с код по КН 22043010 , под режим на отложено плащане на акциз, които не са включени в обхвата  на дадения му лиценз  № 235/ 16.10.2006 г.  с което негово извършено деяние е нарушил разпоредбата на чл.91 а ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове / ЗАДС /   , като затова са му е наложено административно наказание – имуществена санкция   в размер на 1000 лв.,    на основание чл. 109а ал.1 от ЗАДС.

Жалбоподателят притежава лиценз № 235/16.10.2006г. за управление на данъчен склад с идентификационен номер BGNCA00149002, в който съгласно чл.51, ал.1, т.7 се съдържа описание на дейностите, които ще се осъществяват в данъчния склад и вида на акцизните стоки с код по Комбинирана номенклатура.

В митническа декларация с МРН 16BG001000Н0052270/20161026 е описана стока гроздов сок  от грозде сорт Смедеревка, като е деклариран код по ТАРИК 2009 61 10 00.

Видно от МЛЕ № 12 _28.10.2016г. от 01.11.2016г. изготвена от митническа лаборатория Пловдив, декларираната от жалбоподателя анализираната стока представлява гроздова мъст със започната и непрекъсната ферментация /т.е. в процес на ферментация/ и с действително установено алкохолно съдържание при 20 градуса С – 2.69% vol.

С вх.№ 32-334742/30.11.2016г. в Митница Бургас е получено писмо с изразено становище относно определяне на тарифното класиране и акцизното третиране на продукт, изпратен за анализ и получена митническа лабораторна експертиза /МЛЕ/ № 12 _28.10.2016г. от 01.11.2016г.

С Решение № 32-17264/20.01.2017г. на Началника на Митница Бургас, на основание Митническа лабораторна експертиза № 12 _28.10.2016г. от 01.11.2016г. от Митническа лаборатория Пловдив и докладна записка  рег.№ 32-15535/19.01.2017г. от Агенция „Митници“ относно класиране на стоката, обект на лабораторен анализ е определен код по ТАРИК 2204 30 10 00 .

При извършена проверка в Българската акцизна централизирана информационна система /БАЦИС/ в модул Регистрации – Лиценз, при която е установено, че към момента на постъпване на стоката в данъчен склад с ИН BGNCA00149002 на „СИС ИНДУСТРИЙС“ ООД по митническа декларация МРН 16BG001000Н0052720/20161026 в обхвата на лиценз № 235/16.10.2006г. за управление на данъчен склад не е включена съответната акцизна стока с код по КН 22043010. С оглед на гореизложеното адм. наказващия орган е приел , че жалбоподателят съхранява в данъчния си склад акцизни стоки- тихи вина , което не е включено в дадения му лиценз за управление на данъчния му склад с което е извършил нарушение на разпоредбата на чл. 91 а ал.1 от ЗАДС и на основание чл. 109а ал.1 от ЗАДС му е наложил адм. наказание – имуществена санкция в размер на 1000 лв. .

         Съдът намира, че по даденото дело е налице спор между страните дали жалбоподателят е съхранявал в данъчния си склад акцизната стока – тихо вино за което той е нямал право по лиценз или е съхранявал акцизна стока – гроздова мъст за което има право по дадения му лиценз т.е каква акцизна стока по тарифно класиране е съхранявал в склада си.В тази именно връзка жалбоподателят е обжалвал като незаконосъобразно решение № 32-17264 от 20.01.2017 г. на Началник Митница Бургас определящо , че стоката която жалбоподателят е съхранявал в склада си е тихо вино с код по ТАРИК 2204301000 и за която той няма лиценз, вместо правилния посочен от жалбоподателя  код по ТАРИК 2009 61 10 00, за който той има лиценз за съхранение.

Видно от влязлото в законна сила съдебно решение № 1879 от 10.11.2017 г. на Административен съд  - град Бургас постановено по  административно дело № 1363 / 2017 г. по описа на същия съд , потвърдено с решение № 5608 от 30.04.2018 г. на Върховния административен съд на Република България постановено по адм. дело № 692 / 2018 г. по описа на същия съд с което съгласно разпоредбата на чл. 177 ал.1 от АПК настоящия съд следва да се съобразява е че процесното решение на съда решение № 32- 17264 от 20.01.2017 г. на Началник Митница Бургас с което е определен  код по ТАРИК 2204301000 на процесната внесена и складирана акцизна стока в данъчния склад на складодържателя т.е. същата е определена като тихо вино , в противоречие с определения й код по ТАРИК 2009 61 10 00 от складодържателя е отменено , като съдът е приел , че същата стока има кода по ТАРИК 2009 61 10 00 определен от жалбоподателя при вноса на същата стока  по съответната митническа декларация.  Следователно съдът намира въз основа на тези доказателства , че жалбоподателят е складирал в данъчния си склад акцизни стоки – гроздова мъст които са били включени в дадения му лиценз на складодържател и затова не е осъществил приписваното му адм. нарушение по чл. 91 а ал.1 от ЗАДС и за което напълно незаконосъобразно адм. наказващия орган му е наложил съответното адм. наказание. 

В случая съдът намира, че е установено по един несъмнен и категоричен начин , че жалбоподателят не е  извършил горепосоченото   адм. нарушение и затова съдът следва да отмени изцяло обжалваното  наказателно постановление като не законосъобразно.

          

         Мотивиран от гореизложеното Карнобатският районен съд

                                          

 

Р       Е      Ш        И       :

        

        

         ОТМЕНЯ  изцяло  наказателно постановление № 407/2017 г. от 23.08.2017  година  на Началника на Митница  Бургас   с което на СИС  ИНДУСТРИЙС ООД   с ЕИК 040275584 със седалище и адрес на управление гр. София бул. Джеймс Баучър № 77  , за извършено  административни нарушение  на  разпоредбата на чл.91а ал.1  от Закона за акцизите и данъчните складове му е  наложено административно наказание – имуществена санкция  в размер на 1000 лв. , като напълно незаконосъобразно.

         РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд Бургас  в 14 дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: