Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 9.10.2018г. до 9.10.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1330/2017 Искове за развод и недействителност на брака А.П.М. Е.К. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 9.10.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1330/2017 г. по описа на КРС, на основание чл. 129 ал. 3 от ГПК.

Резултат от въззивна инстанция: Прекратява делото
Определение от 9.11.2018
Гражданско дело № 1612/2018
2 Гражданско дело No 72/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение И.Н.К. УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 9.10.2018г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И: ОСЪЖДА Уникредит Булбанк Ад със седалище и адрес на управление гр. София пл. Света Неделя № 7 ЕИК 831919536 да заплати на И.Н.К. *** с ЕГН ********** общата сума от 7603, 10 лв. представляваща заплатената от И.Н.К. без правно основание сума по договор № 2 за банков ипотечен кредит на физическо лице сключен на 31.03.2011 г. , която съставлява разликата между размера на договорената между И.Н.К. и Уникредит Булбанк АД месечна погасителна вноска в размер на 252, 67 лв. / включваща главница и лихви / за периода от 05.09.2015 година до 05.12.2017 година и изменения такъв в резултат на едностранно увеличение от страна на Уникредит Булбанк АД на размера на дължимата се от кредитополучателя И.Н.К. месечна погасителна вноска за същия период , чрез прилагането на Общите условия на банката и с която сума ответника се е обогатил неоснователно за сметка на ищеца , ведно със законната лихва върху горепосочената главница , начиная от датата на предявяването на настоящия иск в Районен съд Карнобат – 11.01.2018 г. до окончателното й изплащане , КАТО ОТХВЪРЛЯ същия иск за горницата над присъдената сума от 7603, 10 лв. до пълния му предявен размер от 8 353, 62 лв. като НЕОСНОВАТЕЛЕН.
3 Гражданско дело No 595/2018 Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОФИЯ Х.Щ.Щ. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 9.10.2018г.
ОСЪЖДА Х.Щ.Щ. с ЕГН ********** *** да заплати на Гаранционен фонд със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Граф Игнатиев” №2, ет.4 представляван от изпълнителните директори Борислав Иванов Михайлов и Стефан Георгиев Стоилков сумата от 3749.58лв., равностойността на 1917.13евро, представляваща възстановена на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи сума по щета №120166/12.04.2013г., ведно със законната лихва, считано от 07.03.2018г. до окончателното изплащане. ОСЪЖДА Х.Щ.Щ. с ЕГН ********** *** да заплати на Гаранционен фонд, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Граф Игнатиев” №2, ет.4 направените в настоящото производство разноски в размер на 579.98лв. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението.
4 АНД No 259/2018 МВР С.К.Х. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ГР.КАРНОБАТ Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 9.10.2018г.
НП-отменено ОТМЕНЯ Наказателно постановление №282а-15/18.06.2018г. на началника на РУ-Карнобат, с коeто на С.К.Х. с ЕГН ********** *** на основание чл. 258,ал.1 ЗМВР му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300лв. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 27.10.2018г.