Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 5.10.2018г. до 5.10.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 945/2016 Делба Р.С.П.,
И.К.П.
Щ.И.Т.,
Р.К.Ц.,
М.К.Н.,
Ж.Н.К.,
С.Н.П.,
И.И.В.,
Н.И.В.,
Ж.В.Ж.,
В.В.В.,
Т.Г.В.,
Н.Т.П.,
С.П.А.,
М.П.Г.,
Б.Д.П.,
Н.Р.П.,
В.Р.П.,
А.М.К.,
Г.Д.Г.,
Г.Г.Г.,
Д.Р.Д.,
Б.Р.Д.,
Г.С.Г.,
Е.М.М.,
П.Т.Т.К.,
Д.Т.П.,
И.П.Д.,
Ж.М.В.,
Р.М.Й.,
С.П.Ж.,
Д.Ж.Ж.,
В.Ж.К.,
И.Д.Ф.,
Р.С.Я.,
Д.И.И.С.,
А.А.С.,
М.С.Ж.,
М.И.Х.,
А.А.П.,
Р.А.К.,
А.А.Б.,
С.А.П.,
К.А.С.,
Б.К.Ч.,
Д.Б.К.,
З.К.С.,
Д.П.В.,
В.Г.Ф.,
М.И.К.,
Н.Х.Ж.,
Н.Р.Р.,
И.Р.Р.,
Р.Е.К.,
Н.Е.З.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 4.10.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 945 описа за 2016 година и ВРЪЩА исковата молба на ищците Р.С.П. и И.К.П., поради неотстраняване на нередовностите ? в срок. Определението може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му от ищците пред Бургаски окръжен съд.
2 Гражданско дело No 1477/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. З.М.Д. С.Х.В.,
Р.Х.В.
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 5.10.2018г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И: ОПРЕДЕЛЯ следния режим на лични отношения на майката З.М.Д. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** с малолетното й дете Р. С. А. с ЕГН ********** роден на *** година , като същата ще има право да осъществява личните си отношения със същото дете в присъствието на баба му С.Х.В. с ЕГН *********** и същите отношения да бъдат в дома където то живее т.е. в дома на баба му и дядо му находящ се в гр. Карнобат, на ул. Арда № 72, като съдът определя следните дати за този режим на лични отношения – всяка първа и трета събота от месеца от 9 часа в съботния ден до 12 часа на същия ден.
В законна сила на 6.11.2018г.
3 Гражданско дело No 194/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД Е.Х.К. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 5.10.2018г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответника Е.Х.К., ЕГН: **********, постоянен адрес: ***, че съществува вземането на „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А.” ЕАД с ЕИК 204915054, със седалище и адрес – гр.София 1715, район „Младост”, ж.к.”Младост”, Бизнес Парк София, сгр.14 в размер на 1719.38 лева - главница по Договор за потребителски заем с номер CREX-13783366, сключен на 07.09.2016г., 397.29 лева - възнаградителна лихва,сумата от 141.46 лева - мораторна лихва за периода от 20.11.2016 г. до 11.09.2017 г., ведно със законната лихва от датата на постъпване на заявлението в съда – 27.09.2017г. до окончателното изплащане на вземането. ОСЪЖДА Е.Х.К., ЕГН: **********, постоянен адрес: ***, да заплати на „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А.” ЕАД с ЕИК 204915054, със седалище и адрес – гр.София 1715, район „Младост”, ж.к.”Младост”, Бизнес Парк София, сгр.14 сумата от 95.16 лева, разноски в заповедното производство. ОСЪЖДА Е.Х.К., ЕГН: **********, постоянен адрес: ***, да заплати на „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А.” ЕАД с ЕИК 204915054, със седалище и адрес – гр.София 1715, район „Младост”, ж.к.”Младост”, Бизнес Парк София, сгр.14 сумата от 213.94лева, разноски в исковото производство. Решението не подлежи на обжалване на основание чл.239,ал.4 ГПК.
В законна сила на 5.10.2018г.
4 Гражданско дело No 224/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК АД Р.Л.Л. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 5.10.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от „Топлофикация-Перник“ АД с ЕИК 113012360 със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. „Мошино“, ТЕЦ Република, против Р.Л.Л. с ЕГН ********** *** искове да се приеме за установено, че съществува вземането на ищеца в размер на 383.10 лева, представляваща неплатена топлинна енергия за топлофициран имот, находящ се в гр.Перник, ул.“Мл.Стоянов“, бл.2, вх.Б, ап.40 за периода от 01.05.2014г. до 30.04.2017г., мораторна лихва за забава на месечните плащания в размер на 134.74 лева за периода от 08.07.2014г. до 15.12.2017г.,ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на заявлението до изплащане на вземането. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенцията на „Топлофикация-Перник“ АД с ЕИК 113012360 със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. „Мошино“, ТЕЦ Република за присъждане съдебно-деловодните разноски. ОСЪЖДА Топлофикация-Перник“ АД с ЕИК 113012360 със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв. „Мошино“, ТЕЦ Република да заплати на Р.Л.Л. с ЕГН ********** *** сумата от 300лв. съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.
В законна сила на 31.10.2018г.
5 АНД No 256/2018 МВР А.М.А. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - СУНГУРЛАРЕ Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 5.10.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление №18-0454-000173 от 26.04.2018г. на началник РУ-Сунгурларе, с коeто на А.М.А. с ЕГН ********** *** на основание чл. 183,ал.2,т.1 ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 20лв. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.