Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 3.10.2018г. до 3.10.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1269/2017 Искове по СК - издръжка, изменение Р.Н.К. Н.Р.К. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 3.10.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, като непротиворечаща на закона и добрите нрави при следните условия: Ответникът Н.Р.К., ЕГН **********,*** СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплаща на детето си Р.Н.К., ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Г.В.Н., ЕГН-********** месечна издръжка в размер на 200.00 лева /двеста лева/, начиная от 03.10.2018 година. Издръжката ще се плаща чрез пощенски запис от 1 до 5 число на текущия месец, до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска от датата на падежа – 5-то число на текущия месец.
В законна сила на 3.10.2018г.
2 Гражданско дело No 729/2018 ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА Н.Ж.Н.,
С.Ж.Н.,
П.К.Н.,
К.С.К.,
П.С.С.,
А.П.Х.,
В.М.Й.,
Г.С.Г.,
Н.Х.Б.,
З.Х.М.,
Г.Х.Я.,
М.Х.И.
  Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 3.10.2018г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И : ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Община Карнобат, че лицето Д. А.Д. роден на *** година е починало на 05.06.1951 година в село Сигмен, Община Карнобат, обл. Бургаска . ЗАДЪЛЖАВА съответното длъжностно лице при Община Карнобат да състави акт за смърт на Д. А.Д. който е починал на 05.06.1951 година в село Сигмен, Община Карнобат .
В законна сила на 25.10.2018г.
3 Гражданско дело No 901/2018 Искове по СК - издръжка, изменение Т.Д.К.,
Д.Д.К.
Д.Т.К. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 3.10.2018г.
ИЗМЕНЯ на основание чл.150 от СК размерът на определената с Решение № 70/28.05.2011 година по гр.д. № 356/2011 година на Районен съд – Карнобат издръжка, дължима от Д.Т.К., ЕГН-**********,*** на Д.Д.К., ЕГН-**********, представлявана от своята майка и законна представителка Е.И.К., ЕГН-**********,***, като УВЕЛИЧАВА размерът на издръжката от 100,00лв./сто лева/ на 140,00лв./сто и четиридесет лева/, считано от датата на предявяване на исковата молба – 02.08.2018г., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпване на законово основание за нейното изменяване или прекратяване, като отхвърля ОТХВЪРЛЯ иска за разликата над присъдения размер до пълния претендиран размер от 250 лева. ИЗМЕНЯ на основание чл.150 от СК размерът на определената с Решение № 70/28.05.2011 година по гр.д. № 356/2011 година на Районен съд – Карнобат издръжка, дължима от Д.Т.К., ЕГН-**********,*** на Т.Д.К., ЕГН-**********, представлявана от своята майка и законна представителка Е.И.К., ЕГН-**********,***, като УВЕЛИЧАВА размерът на издръжката от от 100,00лв./сто лева/ на 130,00лв./сто и тридесет лева/, считано от датата на предявяване на исковата молба – 02.08.2018г., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпване на законово основание за нейното изменяване или прекратяване, като отхвърля ОТХВЪРЛЯ иска за разликата над присъдения размер до пълния претендиран размер от 250 лева. ОСЪЖДА Д.Т.К., ЕГН-**********,*** да заплати държавна такса в размер на 100,80 лева/сто лева и осемдесет стотинки/ и държавна такса в размер на 10.00 лв. за издаване на изпълнителни листи. ПОСТАНОВЯВА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО В ЧАСТТА МУ ЗА ПРИСЪДЕНАТА ИЗДРЪЖКА.
4 АНД No 234/2018 МВР Б.Г.А. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ КАРНОБАТ Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 3.10.2018г.
НП-отменено
В законна сила на 26.10.2018г.
5 АНД No 257/2018 МВР А.М.А. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СУНГУРЛАРЕ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 3.10.2018г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 18-0454-000174/26.04.2018 г. на Началника на РУП гр.Сунгурларе към ОДМВР – Бургас, с което на А.М.А., ЕГН-**********,***, за нарушение на чл.94, ал.3 от ЗДвП, на основание чл.183, ал.3 т.2 от Закона за движение по пътищата(ЗДвП)от Закона за движение по пътищата е наложено наказание глоба в размер на 30(тридесет) лева. НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.
В законна сила на 23.10.2018г.
6 АНД No 270/2018 Агенция "Митници" К.Х.Х. АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" - МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 3.10.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 2926/10.04.2018 година на Началник Митница-Бургас, с което на К.Х.Х., ЕГН **********,***, на основание чл.123, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове е наложено административно наказание - глоба в размер на 500 /петстотин/ лева и на основание на основание чл.124, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове, са отнети в полза на държавата стоките - предмет на нарушението: цигари марка "ROSEMAN" - 10 /десет/ броя кутии всяка съдържаща 20 къса, цигари марка "DIPLOMAT" - 20 /двадесет/ броя кутии всяка съдържаща 20 къса.
7 АНД No 281/2018 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
М.Д.И. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 3.10.2018г.

В законна сила на 11.10.2018г.