Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 2.10.2018г. до 2.10.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 708/2018 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Д.Г.Й. БДЖ ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕООД - ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ПЛОВДИВ Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 2.10.2018г.
, Карнобатският районен съд Р Е Ш И: ОТХВЪРЛЯ иска предявен от Д.Г.Й. с ЕГН ********** , същият с постоянен адрес *** , същият и със съдебен адрес за връчване на съобщения и книжа – гр.Карнобат ул. Г. Димитров № 6 чрез адв. Д.Д.В. срещу БДЖ – Товарни превози ЕООД с ЕИК 175403856– Поделение за товарни превози Пловдив с адрес на управление - гр. Пловдив бул. Македония № 2 ет. 2 с ЕИК 1754038560069 , представлявано от инж. П.С.П. – Директор и с който ищецът Д.Г.Й. моли съда да постанови решение с което да отмени наложеното му дисциплинарно наказание по чл. 188 т.2 от КТ- предупреждение за уволнение наложено му със Заповед № 1200 – 1063 от 23.05.2018 г. на Директора на Поделение за товарни превози Пловдив към БДЖ – Товарни превози ЕООД , като неоснователен и недоказан.
2 Гражданско дело No 730/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Р.В.К. Ж.И.Ж. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 2.10.2018г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 129 ал. 3 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производство по гр.дело № 730/2018 г. по описа на Карнобатски районен съд, поради неотстраняване на указаните на ищеца Р.К. нередовности на исковата молба по чл.128 т.2 от ГПК с невнасянето на указаната му държавна такса в размер на 150 лв. дължима се по чл. 1 от ТДТ, които се събират от съдилищата по ГПК. Исковата молба с приложенията към нея да се върне на ищецът посочен по-горе.
В законна сила на 16.10.2018г.