Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 20.9.2018г. до 20.9.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 575/2018 Искове по СК - издръжка, изменение М.З.Н. З.Р.Н. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 19.9.2018г.
Изменя размера на месечната издръжка, определена с влязлото в законна сила съдебно решение № 25 от 28.02.2011 г. на КРС, постановено по гр.д. № 7/2011 г. по описа на РС-Карнобат с която ответникът З.Р.Н. с ЕГН ********** *** се е задължил да плаща на малолетното си дете М.З.Н., с ЕГН **********, като З.Р.Н. с ЕГН ********** *** се задължава да заплаща на малолетното си дете М.З.Н., с ЕГН ********** ежемесечна издръка в размер на 180 лв., начиная от 29.05.20186 г. до настъпване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска. Плащането на издръжката ще става чрез майката Х.Ж.Н. с ЕГН ********** *** до 10 число на съответния месец по банкова сметка ***.
В законна сила на 19.9.2018г.