Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 17.9.2018г. до 17.9.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 358/2018 Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
Д.Т.С. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 17.9.2018г.
ОТМЕНЯ наложената на Д.Т.С., ЕГН **********,***, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.
Д.Т.С.
В законна сила на 25.9.2018г.
2 НОХД No 358/2018 Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
Д.Т.С. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 17.9.2018г.
1. Обвиняемият Д.Т.С. се признава за виновен в извършването на умишлено престъпление от общ характер по смисъла на чл. 234, ал. 1 от НК, вр. чл. 2, т. 2, чл. 4, т. 7 и чл. 12, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 от ЗАДС и вр. чл. 28, ал. 1 от ЗТТСТИ, ”,§ 1., т. 4, т. 4г, т. 4д от Допълнителните разпоредби на ЗТТСТИ, за това, че на 06. 07. 2018 г. в землището на гр. Карнобат, област Бургас на около 500 метра от разклон на ГП Ш-795, километър 52,500 метра в багажник на лек автомобил „*****, държал акцизни стоки без бандерол 9 010,00 грама тютюн на стойност 1 802,00 лева когато такъв се изисква по Закон: Закона за акцизите и данъчните складове, а именно: чл. 2 “На облагане с акциз подлежат:”, т. 2 “тютюневите изделия”, чл. 4, т. 7 “ "Бандерол" е държавна ценна книга, която доказва внасянето на дължимия акциз за освободените за потребление акцизни стоки, закупува се от Министерството на финансите и не може да бъде предмет на последваща сделка. ”, чл. 12, ал. 1 " Тютюн за пушене (за лула и цигари)" е: т.1. тютюн, който е нарязан ти раздробен по друг начин, усукан или пресован на плочки и може да се пуши без допълнителна индустриална обработка; т. 2. отпадъци от тютюн, предлагани за продажба на дребно, които могат да се пушат и не попадат в обхвата на чл. 10 и 11, като за "отпадъци от тютюн" се смятат остатъците от тютюневи листа и вторични продукти, получени при обработката на тютюн или при промишленото производство на тютюневи изделия; т. З. фино нарязан тютюн за свиване на цигари, отговарящ на изискванията на m. 1 и 2, при който повече от 25 на сто тегловно от тютюневите частици имат широчина на нарязване, по-малка от 1,5 мм, ал. 2 За "тютюн за пушене" се смятат и изделия, съставени изцяло или частично от вещества, различни от тютюн, но отговарящи на изискванията в понятието за тютюн за пушене по ал. 1 и по Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия: чл. 28, ал. 1 „ Тютюневи изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията и по реда на Закона за акцизите и данъчните складове. ”,§ 1. от Допълнителните разпоредби на Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия По смисъла на закона: т. 4 “Тютюневи изделия" са изделия, които могат да бъдат консумирани и са съставени дори и частично от тютюн т. 4 г. „ "Тютюн за лула" е тютюн, който може да се консумира чрез процес на горене и който е предназначен за употреба в лула”, т. 4 д. „"Тютюн за ръчно свиване на цигари" е тютюн, който потребителите могат да използват за направа на цигари“, като случая не е маловажен. 2. Престъплението е извършено при форма на вината „пряк умисъл” по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. 3. За посоченото в т. 1 престъпление на обвиняемия Д.Т.С., на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 200 лева. На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наложеното на обвиняемия Д.Т.С. наказание в размер на шест месеца лишаване от свобода се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. 4. Веществените доказателства - 9 010,00 грама тютюн /9, 008 грама след експертизата/, намиращи на съхранение при домакина на РУ- Карнобат се отнемат в полза на държавата на основание чл. 234, ал. 3 от НК. 5. Разноските по делото в размер на – 100,50 лева се възлагат на обвиняемия и ще бъдат заплатени от него след одобряване на настоящото споразумение от съда. 6. От престъплението няма настъпили имуществени вреди.
Д.Т.С.
В законна сила на 17.9.2018г.