Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 3.9.2018г. до 3.9.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 404/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ХП- ТОПМИКС ООД АНИМАЛ КОМЕРС ООД Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 3.9.2018г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 232 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производство по гр.дело № 404/2018 г. по описа на Карнобатския районен съд, образувано по исковата молба на „ХЛ-ТОПМИКС” ООД, ЕИК 119520585, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен-8800, бул. „Панайот Хитов” № 14, представлявано от Пламен Ганчев Даскалов и Стефан Славов Колев - управители, заедно, чрез адв. Т.С.Т.-*** против „АНИМАЛ КОМЕРС“ ООД, ЕИК 147145968, със седалище и адрес на управление: гр. Карнобат, ул. „Цанко Церковски“ № 27А, представлявано от управителя Г.Я.А..
В законна сила на 12.10.2018г.