Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 28.8.2018г. до 28.8.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 817/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БРИГ ЕООД АГРО-СИГМЕН ЕООД Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 28.8.2018г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 232 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производство по гр.дело № 817/2018 г. по описа на Карнобатския районен съд, образувано по исковата молба на "БРИГ" ЕООД, със седалище: гр. Бургас и адрес на управление: ул. "Патриарх Евтимий" № 29, ет. 4, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 102699952, представлявано от управителя С.К.К. против „Агро- Сигмен“ ЕООД, ЕИК:102663856, със седалище и адрес на управление село Сигмен, представлявано от управителя К.Б.Б.. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред ОС-Бургас.
В законна сила на 20.9.2018г.
2 НОХД No 310/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
Й.Р.Й. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 28.8.2018г.
1. Подсъдимият Й.Р.Й. се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер по чл.343б, ал.2 от НК за това, че на 12. 03. 2018 г. в гр. Карнобат, на ул. Индустриална- по посока бул. Москва до хотел Бриз, управлявал моторно превозно средство-товарен автомобил марка Мерцедес 410Д с рег. № А9706ММ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0, 5 на хиляда- 0, 74 (нула цяло и седемдесет и четири)промила, установено по надлежния ред с техническо средство алкотест „Дрегер 7510“ с фабричен № ARBA0159, след като е бил осъден с влязла в сила присъда за деяние по чл. 343б, ал. 1 от НК- Споразумение № 41 от 30. 03. 2015 г. по НОХД № 118 / 2015г. по описа на РС- Айтос, в сила от 30. 03. 2015г.. 2.Престъплението е извършено от подсъдимия Й.Р.Й. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. 3. За посоченото в т.1 престъпление на основание чл. 55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимия Й.Р.Й. се определя наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.55, ал.2, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимия Й.Р.Й. се определя и наказание ГЛОБА в размер на ЧЕТИРИСТОТИН ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното на подсъдимия Й.Р.Й. наказание в размер на четири месеца лишаване от свобода се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК на подсъдимия Й.Р.Й. се налага наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. На основание чл.59, ал.4, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК се приспада времето, през което за същото деяние подсъдимият Й.Р.Й. е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство, считано от 12.03.2018г.
Й.Р.Й.
В законна сила на 28.8.2018г.
3 НОХД No 331/2018 Престъпления против младежта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
А.А.С. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 28.8.2018г.
1. Обвиняемият А.А.С. се признава за виновен в умишленото извършване на престъпление по чл. 191, ал. 3 вр. ал. 1 от НК, а именно: за това, че от 01.04.2017 г. в гр. Карнобат, в къща, находяща се на ****, като пълнолетен, без да е сключил граждански брак е заживял на съпружески начала с лице от женски пол, което е ненавършило 14 годишна възраст – С.Й.И., ЕГН **********. 2. Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. 3.За посоченото в т.1 престъпление, на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия А.А.С. се определя наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 66 от НК изпълнението на наказанието се отлага с ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.
А.А.С.
В законна сила на 28.8.2018г.