Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 27.8.2018г. до 27.8.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 327/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
Г.Р.Г. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 27.8.2018г.
ОТМЕНЯ наложената на Г.Р.Г., ЕГН-**********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.
Г.Р.Г.
В законна сила на 4.9.2018г.
2 НОХД No 327/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
Г.Р.Г. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 27.8.2018г.
1. Обвиняемият Г.Р.Г., ЕГН-**********,се признава за виновен в умишленото извършване на престъпление по чл.343 б,ал.3 от НК,а именно: за това, че на 03.06.2018 година,около 23.30 часа, в град Карнобат, по бул. "Москва",в посока от град Бургас към град Сливен,управлявал моторно превозно средство,а именно : лек автомобил,марка ***”,след употреба на наркотично вещество,съгласно §1,т.11 от Др на ЗКНВП,като съобразно тази разпоредба „наркотично вещество” означава всяко упойващо и психотропно вещество,включено в списъците по чл.3,ал.2,т.т.1,2 и 3 – тетрахидроканабинол, амфетамин, метаамфетамин, метилендиоксиметаамфетамин(екстази),установено по надлежния ред със съдебно химическа експертиза с изходящ № 5661/09.07.2018 година. Деянието е извършено виновно, при форма на вината – "пряк умисъл" по смисъла на чл.11,ал.2 от НК. 2. За посоченото в точка 1 престъпление, на основание чл.343б, ал.3,във връзка с чл.55,ал.1,т.1 от НК, на обвиняемия Г.Р.Г. се налага наказание "лишаване от свобода", за срок от 6 (шест) месеца,изпълнението на което, на основание чл.66,ал.1 от НК се отлага за срок от 3 години. На основание чл.55,ал.3 от НК не налага кумулативно предвиденото наказание "глоба". За посоченото в т. 1 престъпление, на основание чл.343 г, във връзка с чл.37, ал.1, т.7 от НК на обвиняемия Г.Р.Г. се налага и наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 12(дванадесет) месеца, като на основание чл.59,ал.4 от НК се приспада времето през което за същото деяние обвиняемият е бил лишен от правоуправление на МПС по административен ред, считано от 04.06.2018 година. 3.РАЗНОСКИТЕ по делото-335.22 лв. ще бъдат изплатени от Г. след подписване на споразумението. 4. С престъплението по т.1 няма причинени имуществени вреди. 5.Вещественото доказателство: 1 бр. проба Друг чек 3000 , с който е тестван водача Г.Р.Г. следва да се съхрани към делото.
Г.Р.Г.
В законна сила на 27.8.2018г.
3 НОХД No 330/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
Ж.Г.Х. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 27.8.2018г.
ОТМЕНЯ наложената на Ж.Г.Х., ЕГН:**********,***, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.
Ж.Г.Х.
В законна сила на 4.9.2018г.
4 НОХД No 330/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
Ж.Г.Х. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 27.8.2018г.
Обвиняемият Ж.Г.Х. се признава за виновен в извършването на умишлено престъпление от общ характер по смисъла на чл. 343б, ал. 3 от НК, за това, че на 20.08.2018г. около 20:30 часа в село Лозарево , общ. Сунгурларе, Бургаска област по улица “Иван Вазов“ управлявал моторно превозно средство- лек автомобил , ****, с прекратена регистрация от 08.12.2017г. , собственост на А.М.М. от гр. Бургас, след употреба на наркотични вещества- “коноп (марихуана) “ , представляващо упойващо и психотропно вещество, включено в списъка по чл. 3, ал.2, т. 1 и Приложение № 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, установено по надлежния ред с техническо средство Дрегер “Друг тест - 5000“ с номер № ARKD 0037 престъпление по чл. 343 б, ал. 3 от НК, вр. с параграф 1, т.11 и Приложение № 1,вр.чл. 3 ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и не са налице основания за прекратяване на наказателното производство. Престъплението е извършено при форма на вината „пряк умисъл” по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. За посоченото в т. 1 престъпление на обвиняемия Ж.Г.Х., на основание чл.55 ал.1 т.1 от НК се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА както и на основание чл.чл. 55 ал.2 от НК се определя наказание ГЛОБА в размер на 400 лева. На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наложеното на обвиняемия Ж.Г.Х. наказание в размер на шест месеца лишаване от свобода се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства- ВД 1320-тест касета от техническо средство дрегер да се съхранят по делото. Разноски по делото- няма. От престъплението няма настъпили имуществени вреди.
Ж.Г.Х.
В законна сила на 27.8.2018г.