Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 22.8.2018г. до 22.8.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 426/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.Б.Щ. А.С.К. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 22.8.2018г.
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на малолетните деца С.А. К., роден на *** година, ЕГН-********** и Б.А.К., родена на *** година, ЕГН-********** на майката А.Б.Щ., с ЕГН:**********,***. ОПРЕДЕЛЯ МЕСТОЖИВЕЕНЕТО НА МАЛОЛЕТНИТЕ ДЕЦА С.А. К., ЕГН-********** и Б.А.К., ЕГН-**********, при майката А.Б.Щ., с ЕГН:**********,***. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на бащата А.С.К., ЕГН:**********,***, с малолетните му деца С.А. К., ЕГН-********** и Б.А.К., ЕГН-********** всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 9.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя, с преспиване, както и 30 дни през лятната ваканция, когато майката не ползва платен годишен отпуск. ОСЪЖДА А.С.К., ЕГН:**********,*** ДА ЗАПЛАЩА на малолетните си деца С.А. К., ЕГН-********** и Б.А.К., ЕГН-**********, чрез тяхната майка и законен представител А.Б.Щ., с ЕГН:**********,***, месечна издръжка в размер на по 130 лв. /сто и тридесет/ лева за всяко от децата, дължима считано от подаване на исковата молба 27.04.2018 г. до настъпване на законови основА.я за изменението или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска, считано от падежа ? до окончателното ? изплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата от 130 лева до пълния му предявен размер от 170 лева за детето С.А. К. и за разликата от 130 лева до пълния му предявен размер 150 лева за детето Б.А.К., като НЕОСНОВАТЕЛНИ и НЕДОКАЗА.. ОСЪЖДА А.С.К., ЕГН:**********,*** ДА ЗАПЛАТИ на детето С.А. К., ЕГН-********** и детето Б.А.К., ЕГН-**********, чрез тяхната майка и законен представител А.Б.Щ., с ЕГН:**********,***, издръжка за минало време, в общ размер за двете деца - 3120/три хиляди сто и двадесет/ лева или в размер на по 130 лв. /сто и тридесет/ лева, за всяко едно от децата, дължима за периода от 27.04.2017 г. до 27.04.2018 година.
В законна сила на 26.9.2018г.